eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Remonty dróg na terenie Gminy Szczekociny - Etap IIOgłoszenie z dnia 2021-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty dróg na terenie Gminy Szczekociny - Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty dróg na terenie Gminy Szczekociny - Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c00154c0-1b02-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003158/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont dróg na terenie Gminy Szczekociny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W zakresie składania ofert
1.1. miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.2. ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. W zakresie komunikacji z Wykonawcami:
poczta elektroniczna: zamowienia@szczekociny.pl
3. Adres strony internetowej: https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez miniPortal) – zobowiązany jest zapoznać
się z instrukcjami użytkowników miniPortalu - dostępnymi pod adresem „Instrukcji użytkownika",
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

2. Złożenie oferty poprzez miniPortal oznacza akceptację regulaminu miniPortalu dostępnego pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl,

3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu wskazane są na stronie internetowej
miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podmiotowe
środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

5. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.271.1.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Remont drogi gminnej w miejscowości Bonowice Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Bonowice (Stara Wieś).

Droga przebiega przez działki nr 1396, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0001 Bonowice.

Długość remontowanego odcinka – 300,00 m
Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką;
- Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm, grubość warstwy - 20,0 cm.
- Zabudowę górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy - 10,00 cm ;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubość uzupełnienia - 5,0 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Remont drogi gminnej w miejscowości Bógdał Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Bógdał.

Droga przebiega przez działki nr 198/3, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0002 Bógdał.

Długość remontowanego odcinka – 150,00 m

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką;
- Wykonanie koryta pod dolną warstwę podbudowy na głębokość 0,30 m na całej szerokości jezdni i długości 120,0 m;
- Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm – grubość warstwy - 20,0 cm.
- Zabudowę górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm, - grubość warstwy - 5,00 cm ;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnienie poboczy i wjazdów na posesje mieszanką kamienną o granulacji 0-31,5 mm - grubość warstwy - 10,0 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Remont drogi gminnej w miejscowości Przyłęk Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Przyłęk – Suchy Młyn.

Droga przebiega przez działki nr 1237/2, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0010 Przyłęk.

Długość remontowanego odcinka – 200,00 m

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką na długości 200,00 m;
- Zabudowę górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, - grubość warstwy - 10,00 cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm gr. od 4,0 do 7,0 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Remont drogi gminnej w miejscowości Małachów Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Przyłęk – Suchy Młyn.

Droga przebiega przez działki nr 677, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0008 Małachów.

Długość remontowanego odcinka – 150,00 m

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,50 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Ścięcie poboczy na głębokość 10 cm. wraz z transportem urobku na odległość 2 km;
- Mechaniczne oczyszczeniu istniejącej nawierzchni jezdni ;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm - grubość warstwy - 5,0 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Remont drogi gminnej w miejscowości Chałupki Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Chałupki, ul. Batalionów Chłopskich.

Droga przebiega przez działki nr 106/1, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0004 Chałupki.

Długość remontowanego odcinka – 100,00 m,

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką;
- Zabudowę górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej o granulacji 0-63 mm - grubość warstwy - 10,00 cm ;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm;
- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną o granulacji 0-31,5 mm - grubość warstwy - 5,0 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Remont drogi gminnej w miejscowości Rokitno Podlas Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Rokitno – Podlas.

Droga przebiega przez działki nr 934, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0012 Rokitno.

Długość remontowanego odcinka – 300,00 m,

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 4,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,75 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Poszerzeniu jezdni na łukach o 1,00 m.
- Wykonaniu robót ziemnych z transportem urobku na odległość do 2 km na przełomach jezdni - głębokość kopania – 0,45 m;
- Zabudowie warstwy odcinającej z piasku na przełomach jezdni - grubość warstwy 10,0 cm;
- Wykonaniu dolnej warstwy podbudowy na przełomach jezdni z tłucznia o granulacji 31-63 mm, - grubość warstwy – 20,0 cm;
- Wykonaniu górnej warstwy podbudowy na przełomach jezdni z tłucznia o granulacji 0-63 mm, - grubość warstwy – 10,0 cm;
- Oczyszczeniu nawierzchni bitumicznej na szerokości 4,30 m;
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, (na szerokości jezdni) - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm - grubość warstwy - 5,0 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Remont drogi gminnej w miejscowości Drużykowa Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Drużykowa.

Droga przebiega przez działki nr 31, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0005 Drużykowa.

Istniejąca droga o nawierzchni jezdni z asfaltobetonu szerokości 4,50 m. z obustronnymi gruntowymi poboczami.

Długość remontowanego odcinka – 100,00 m,

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 5,00 m ;
- Lewostronny chodnik o szerokości 2,0 m;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Poszerzeniu istniejącej jezdni o 0,50 m do szerokości 5,0m;
- Wykonanie koryta pod dolną warstwę podbudowy na głębokość 0,30m na poszerzeniu jezdni i długości 100,0 m;
- Mechanicznym wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm – grubość warstwy - 20,0 cm.
- Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm, - grubość warstwy - 5,00 cm ;
- Wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 3,0 cm ;
- Zabudowie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej C12/15;
- Ustawieniu obrzeża betonowego 8x30 cm. na ławie betonowej z betonu C12/15;
- Zabudowie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gran.0-31,5 mm, - grubość warstwy - 15,00 cm.
- Ułożeniu nawierzchni chodnika i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. na podsypce piaskowej grubości 3,00 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, droga gminna Tęgobórz – Małachów Gmina Szczekociny

Przeznaczona do modernizacji droga dojazdowa do gruntów rolnych zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowości Gustawów, Małachów, Tęgobórz.

Droga przebiega przez działki nr 174, 684, 670, 616/1, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0008, 0017. Gustawów –Małachów, Tęgobórz.

Modernizowana droga na całej swej długości przebiega przez tereny rolnicze stanowiące pola uprawne.

Nawierzchnia utwardzona szutrowa z licznymi wybojami z zalewiskami, wymagająca modernizacji.

Długość modernizowanego odcinka – 940,00 m,

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- jezdnia o szer. - 3,50 m na odcinku od hm 0 do hm 4+30,00;
- jezdnia o szer. - 3,00 m na odcinku od hm 4+30,00 do hm. 9+40,00
- obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m z 6% spadkiem ;
- Przekrój drogowy z jednostronnym 2% spadkiem
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką;
- Wykonaniu korytowania na całej długości modernizowanego odcinka - głębokość korytowania - 30,00 cm.
- Mechanicznym wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm – grubość warstwy - 20,0 cm.
- Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, - grubość warstwy - 10,00 cm ;
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm - grubość uzupełnienia - od 4,00 cm do 14,0 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór w/w oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych za wyjątkiem przypadku o którym
mowa w pkt. 2.2.2. SWZ, tj.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart
technicznych lub innych dokumentów (przedmiotowych środków dowodowych) potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą
niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w
opisie przedmiotu zamówienia).

Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia / uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.