eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Sukcesywna dostawa protez naczyniowych i łat naczyniowych dzianychOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa protez naczyniowych i łat naczyniowych dzianych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300224440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 79

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.kalisz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa protez naczyniowych i łat naczyniowych dzianych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e615d0b0-042e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043315/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywne dostawy narzędzi laparoskopowych jednorazowego użytku, siatek do przepuklin, protez naczyniowych zużywanych na Bloku Operacyjnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e615d0b0-042e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/ i poczty elektronicznej adres e-mail:
zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
2. Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/ Uwaga: Zamawiający nie korzysta
z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę ezamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku
polskim.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego.
4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:
- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,
- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,
- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na Platformie e-zamowienia.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf , xps, .odt,
.txt, .xls, .xlsx, .zip, .rar. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7 Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej
złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Paltformy
e-zamowienia, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
8 Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie e-zamowienia
w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać: „Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
10 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
2247),

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 31/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy protez naczyniowych wykonanych z ePTFE

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie 75% wartości zamówienia. Zmniejszenie ilości nie
powoduje powstania obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu niewykonania umowy przez Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną sklasyfikowane wg ceny brutto: od najnizszej do najwyzszej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy łat naczyniowych dzianych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie 75% wartości zamówienia. Zmniejszenie ilości nie
powoduje powstania obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu niewykonania umowy przez Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną sklasyfikowane wg ceny brutto: od najnizszej do najwyzszej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji
konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy w zakresie:
1.1 ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość
umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do
niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
1.2 zmiany danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego
aneksu do umowy.
1.3 zmiany terminu dostawy przedmiotu umowy, która wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w
szczególności spowodowana jest trudnościami w dostarczeniu przedmiotu umowy, a będąca następstwem pandemii wirusa
COVID – 19. W takim wypadku strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy, a zmiana ta wymaga aneksu do
umowy,
1.4 zmiany:
• numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów bądź lepszych,
• nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, bądź lepszych,
• sposobu konfekcjonowania,
• częstotliwości dostaw,
• liczby opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania,
• wyrobu na nowy w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu
powodującego wycofanie dotychczasowego.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany wymagają
zgody stron i sporządzenia stosownego aneksu do umowy
1.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą jeżeli w wyniku
sukcesji, wstępuje w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy - zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy
2. W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony.
Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
3. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania,
o którym mowa w § 3 ust. 1 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.
5. Strony przewidują zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z
późn.zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamówienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.