eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łazy › Dostawa urządzeń (opasek bezpieczeństwa) do komunikacji z centrum teleopieki oraz organizacja i obsługa centrum teleopiekiOgłoszenie z dnia 2022-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa urządzeń (opasek bezpieczeństwa) do komunikacji z centrum teleopieki oraz organizacja i obsługa centrum teleopieki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258865

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Traugutta 15

1.4.2.) Miejscowość: Łazy

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-450

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wirum@lazy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umlazy.finn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00248187

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00237113/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
1.Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

2.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

2.1.Kryterium „cena” –wskaźnik C, ranga –60.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C m –najniższa cena oferty,
C b –cena oferty badanej
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 60

2.2.Kryterium „Przedłużenie rękojmi za wady i usterki” – wskaźnik G, znaczenie kryterium – 20.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
• jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu rękojmi za wady i usterki, lub nie wpisze nic (pozostawi niewypełnione pole) otrzyma 0,00 pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 12 miesięcy: 25 pkt x 20 % = 50,00pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 24 miesiące: 50 pkt x 20 % = 10,00 pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 36 miesięcy i więcej: 100 pkt x 40 % = 20,00 pkt

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 20
Propozycję terminu przedłużenia rękojmi proszę wpisać w formularzu ofertowym.

2.2.1. Termin gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski użytkownikowi. Wykonawca może przedłużyć termin rękojmi na dostarczony sprzęt na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski użytkownikowi. Jeżeli Wykonawca przedłuży okres rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „przedłużenie rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 60 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski użytkownikowi (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu ).

2.2.2.Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy, niż wymagane 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

2.3. Kryterium - Urządzenie do ładowania indukcyjnego wskaźnik U, znaczenie kryterium – 20.

Punkty zostaną obliczone następująco:
• Za zaoferowanie w komplecie urządzenia do ładowania indukcyjnego Wykonawca otrzyma 20 pkt
• W przypadku brako zaoferowania urządzenia do ładowania indukcyjnego w komplecie Wykonawca otrzyma 0,00 pkt
Informację o zaoferowaniu/ nie zaoferowaniu urządzenia do ładowania indukcyjnego proszę wpisać w formularzu ofertowym.

3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + G + U
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „przedłużenie gwarancji i rękojmi”.
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium „urządzenie do ładowania indukcyjnego”

4.Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

Po zmianie:
2.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

2.1.Kryterium „cena” –wskaźnik C, ranga –60.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C m –najniższa cena oferty,
C b –cena oferty badanej
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 60
2.2.Kryterium „Przedłużenie rękojmi za wady i usterki” – wskaźnik G, znaczenie kryterium – 20.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
• jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu rękojmi za wady i usterki, lub nie wpisze nic (pozostawi niewypełnione pole) otrzyma 0,00 pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 12 miesięcy: 25 pkt x 20 % = 50,00pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 24 miesiące: 50 pkt x 20 % = 10,00 pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 36 miesięcy i więcej: 100 pkt x 40 % = 20,00 pkt

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 20
Propozycję terminu przedłużenia rękojmi proszę wpisać w formularzu ofertowym.
2.2.1. Termin gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski Zamawiającemu. Wykonawca może przedłużyć termin rękojmi na dostarczony sprzęt na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca przedłuży okres rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „przedłużenie rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 60 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski użytkownikowi (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu ).
2.2.2.Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy, niż wymagane 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
2.3. Kryterium - Urządzenie do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego wskaźnik U, znaczenie kryterium – 20.
Punkty zostaną obliczone następująco:
• Za zaoferowanie w komplecie urządzenia do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego Wykonawca otrzyma 20,00 pkt
• W przypadku braku zaoferowania urządzenia do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego w komplecie Wykonawca otrzyma 0,00 pkt
Informację o zaoferowaniu/ nie zaoferowaniu dodatkowo urządzenia do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego proszę wpisać w formularzu ofertowym.
3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + G + U
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „przedłużenie gwarancji i rękojmi”.
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium „urządzenie do ładowania indukcyjnego”
4.Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Łazy powyżej 65 roku życia i usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu jednego producenta (w liczbie 420 sztuk) - opasek na nadgarstek spełniających 6 wymagań określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj.:

1. Typ urządzenia Opaska bezpieczeństwa
2. Stan urządzenia Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikaty zabezpieczające jakość wyrobu: tj. deklaracja wyrobu medycznego czy certyfikatu dotyczącego zabezpieczenia danych zgodnie z normami: ISO/IEC 27017: 2015 oraz ISO/ IEC 27001:2013.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe jednego producenta, zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim, której treść będzie zrozumiała i przystępna dla osób w wieku 65+ pod względem wizualnym. Wszystkie urządzenia zawierają indywidualną kartę SIM ( koszt zakupu karty SIM i aktywacji numeru oraz abonament dla karty SIM ponosi Wykonawca – zawarte w cenie opaski).
3. Materiał wykonania Opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień trwałości i odporności na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem i procesami ładowania( co najmniej 2 lata), z materiałów nie powodujących uczuleń ( niealergicznych). Obudowa urządzenia wykonana z miękkiego tworzywa, zapobiegającego jego zbiciu lub pęknięciu i zapewniającego odporność na uderzenie, np. w przypadku upadku. Bransoletka/pasek wykonana z certyfikowanego materiału odpornego na złamania, pęknięcia i przypadkowe zerwania (np. guma, silikon), o wymiarach pozwalających na dostosowanie rozmiarów dla osób o różnych objętościach nadgarstków.
4. Zapięcia Trwałe, wytrzymałe i mocne zapięcia uniemożliwiające przypadkowe odpięcie, z możliwością regulacji długości paska.
5. Klasa szczelności Minimum IP 66
6. Ładowanie urządzenia W komplecie:
• Ładowarka wraz z kablem ładującym
7. Wymagania dotyczące baterii i ładowania Minimalny czas pracy urządzenia w trybie ciągłym: 36 godzin. Żywotność baterii: co najmniej 2 lata. Czas pełnego ładowania: maksimum 4 godziny a minimum 2 godziny. Opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia.
8. Oprogramowanie Możliwość zdalnej, bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej.
9. Identyfikacja urządzenia Wszystkie dostarczone urządzenia posiadają indywidualny i niepowtarzalny numer (numer seryjny lub numer IMEI).
10. Funkcje Prostota obsługi zapewniająca łatwość użytkowania urządzeń przeznaczonych dla osób w wieku 65+, maksymalnie 1 przycisk oznaczony językiem Braille’a na obudowie.
Obligatoryjne funkcje:
- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS wraz z możliwością głosowego komunikowania się z centrum monitoringu, bez potrzeby korzystania z telefonu
- detektor upadku.
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcja monitorująca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- sygnał SOS
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska może spełniać dodatkowo inne funkcje, co znacznie poprawi jej użytkowność.
11. Komunikaty Komunikaty pisemne i głosowe w języku polskim podawane w sposób zrozumiały i czytelny pod względem wizualnym dla osób 65+. Komunikaty głosowe lub sygnał dźwiękowy wraz z wibracją informujące o :
• włączeniu i wyłączeniu opaski bezpieczeństwa,
• konieczności naładowania baterii w opasce bezpieczeństwa przed całkowitym rozładowaniem.

2. Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (ratowników medycznych i /lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarki) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Do obsługi teleopieki wymagana jest obecność: przynajmniej 2 ratowników medycznych na 1 zmianie, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2021 poz. 2053).

Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno- komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski nastąpi skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie i w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Staży Pożarnej oraz prowadzone będzie telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.
Szczegółowy opis zawiera Rozdział II SWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Łazy powyżej 65 roku życia i usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu jednego producenta (w liczbie 420 sztuk) - opasek na nadgarstek spełniających 6 wymagań określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj.:

1. Typ urządzenia Opaska bezpieczeństwa
2. Stan urządzenia Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikaty zabezpieczające jakość wyrobu: tj. deklaracja wyrobu medycznego czy certyfikatu dotyczącego zabezpieczenia danych zgodnie z normami: ISO/IEC 27017: 2015 oraz ISO/ IEC 27001:2013.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe jednego producenta, zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim, której treść będzie zrozumiała i przystępna dla osób w wieku 65+ pod względem wizualnym. Wszystkie urządzenia zawierają indywidualną kartę SIM ( koszt zakupu karty SIM i aktywacji numeru oraz abonament dla karty SIM ponosi Wykonawca – zawarte w cenie opaski).
3. Materiał wykonania Opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień trwałości i odporności na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem i procesami ładowania( co najmniej 2 lata), z materiałów nie powodujących uczuleń ( niealergicznych). Obudowa urządzenia wykonana z miękkiego tworzywa, zapobiegającego jego zbiciu lub pęknięciu i zapewniającego odporność na uderzenie, np. w przypadku upadku. Bransoletka/pasek wykonana z certyfikowanego materiału odpornego na złamania, pęknięcia i przypadkowe zerwania (np. guma, silikon), o wymiarach pozwalających na dostosowanie rozmiarów dla osób o różnych objętościach nadgarstków.
4. Zapięcia Trwałe, wytrzymałe i mocne zapięcia uniemożliwiające przypadkowe odpięcie, z możliwością regulacji długości paska.
5. Klasa szczelności Minimum IP 66
6. Ładowanie urządzenia W komplecie:
• Ładowarka wraz z kablem ładującym
7. Wymagania dotyczące baterii i ładowania Minimalny czas pracy urządzenia w trybie ciągłym: 36 godzin. Żywotność baterii: co najmniej 2 lata. Czas pełnego ładowania: maksimum 4 godziny a minimum 2 godziny. Opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia.
8. Oprogramowanie Możliwość zdalnej, bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej.
9. Identyfikacja urządzenia Wszystkie dostarczone urządzenia posiadają indywidualny i niepowtarzalny numer (numer seryjny lub numer IMEI).
10. Funkcje Prostota obsługi zapewniająca łatwość użytkowania urządzeń przeznaczonych dla osób w wieku 65+, maksymalnie 1 przycisk oznaczony językiem Braille’a na obudowie.
Obligatoryjne funkcje:
- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS wraz z możliwością głosowego komunikowania się z centrum monitoringu, bez potrzeby korzystania z telefonu
- detektor upadku.
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcja monitorująca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- sygnał SOS
- regulacja głośności
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska może spełniać dodatkowo inne funkcje, co znacznie poprawi jej użytkowność.
11. Komunikaty Komunikaty pisemne i głosowe w języku polskim podawane w sposób zrozumiały i czytelny pod względem wizualnym dla osób 65+. Komunikaty głosowe lub sygnał dźwiękowy wraz z wibracją informujące o :
• włączeniu i wyłączeniu opaski bezpieczeństwa,
• konieczności naładowania baterii w opasce bezpieczeństwa przed całkowitym rozładowaniem.

2. Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (ratowników medycznych i /lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarki) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Do obsługi teleopieki wymagana jest obecność: przynajmniej 2 ratowników medycznych na 1 zmianie, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2021 poz. 2053).

Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno- komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski nastąpi skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie i w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Staży Pożarnej oraz prowadzone będzie telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.
Szczegółowy opis zawiera Rozdział II SWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
Urządzenie do ładowania indukcyjnego

Po zmianie:
Urządzenie do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Termin realizacji zamówienia dostawa opasek: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Świadczenie usługi: Świadczenie usługi: rozpoczęcie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu urządzenia do 31.12.2022r.
Zamawiający będzie weryfikował podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Wprowadzono dodatkowe zapisy w zał nr 2 do SWZ.
1.Oferta winna być:
1.1.sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SWZ) w języku polskim,
1.2.złożona za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
1.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

2.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 -od 1 lipca 2016 roku”.

3.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

4.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

5.Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

6.Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

7.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

8.W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę zawiera rozdział XV:

Po zmianie:
Termin realizacji zamówienia dostawa opasek: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Świadczenie usługi: Świadczenie usługi: rozpoczęcie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu urządzenia do 31.12.2022r.
Zamawiający będzie weryfikował podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Wprowadzono dodatkowe zapisy w zał nr 2 do SWZ.
1.Oferta winna być:
1.1.sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SWZ) w języku polskim,
1.2.złożona za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
1.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

2.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 -od 1 lipca 2016 roku”.

3.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

4.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

5.Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

6.Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

7.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

8.W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę zawiera rozdział XV:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-14 09:00

Po zmianie:
2022-07-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-14 10:00

Po zmianie:
2022-07-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-08-12

Po zmianie:
2022-08-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.