eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łazy › Dostawa urządzeń (opasek bezpieczeństwa) do komunikacji z centrum teleopieki oraz organizacja i obsługa centrum teleopiekiOgłoszenie z dnia 2022-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa urządzeń (opasek bezpieczeństwa) do komunikacji z centrum teleopieki oraz organizacja i obsługa centrum teleopieki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258865

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Traugutta 15

1.4.2.) Miejscowość: Łazy

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-450

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wirum@lazy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umlazy.finn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252427

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00237113/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
2.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

2.1.Kryterium „cena” –wskaźnik C, ranga –60.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C m –najniższa cena oferty,
C b –cena oferty badanej
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 60
2.2.Kryterium „Przedłużenie rękojmi za wady i usterki” – wskaźnik G, znaczenie kryterium – 20.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
• jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu rękojmi za wady i usterki, lub nie wpisze nic (pozostawi niewypełnione pole) otrzyma 0,00 pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 12 miesięcy: 25 pkt x 20 % = 50,00pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 24 miesiące: 50 pkt x 20 % = 10,00 pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 36 miesięcy i więcej: 100 pkt x 40 % = 20,00 pkt

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 20
Propozycję terminu przedłużenia rękojmi proszę wpisać w formularzu ofertowym.
2.2.1. Termin gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski Zamawiającemu. Wykonawca może przedłużyć termin rękojmi na dostarczony sprzęt na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca przedłuży okres rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „przedłużenie rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 60 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski użytkownikowi (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu ).
2.2.2.Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy, niż wymagane 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
2.3. Kryterium - Urządzenie do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego wskaźnik U, znaczenie kryterium – 20.
Punkty zostaną obliczone następująco:
• Za zaoferowanie w komplecie urządzenia do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego Wykonawca otrzyma 20,00 pkt
• W przypadku braku zaoferowania urządzenia do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego w komplecie Wykonawca otrzyma 0,00 pkt
Informację o zaoferowaniu/ nie zaoferowaniu dodatkowo urządzenia do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego proszę wpisać w formularzu ofertowym.
3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + G + U
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „przedłużenie gwarancji i rękojmi”.
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium „urządzenie do ładowania indukcyjnego”
4.Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

Po zmianie:
2.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

2.1.Kryterium „cena” –wskaźnik C, ranga –60.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C m –najniższa cena oferty,
C b –cena oferty badanej
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 60
2.2.Kryterium „Przedłużenie rękojmi za wady i usterki” – wskaźnik G, znaczenie kryterium – 40.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
• jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu rękojmi za wady i usterki, lub nie wpisze nic (pozostawi niewypełnione pole) otrzyma 0,00 pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 12 miesięcy: 25 pkt x 40 % = 10,00pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 24 miesiące: 50 pkt x 40 % = 20,00 pkt
• przedłużenie rękojmi za wady i usterki o 36 miesięcy i więcej: 100 pkt x 40 % = 40,00 pkt

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 40

Propozycję terminu przedłużenia rękojmi proszę wpisać w formularzu ofertowym.
2.2.1. Termin gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski Zamawiającemu. Wykonawca może przedłużyć termin rękojmi na dostarczony sprzęt na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca przedłuży okres rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „przedłużenie rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 60 miesięcy, licząc od dnia przekazania opaski użytkownikowi (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu ).
2.2.2.Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy, niż wymagane 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + G
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „przedłużenie gwarancji i rękojmi”.

4.Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2)

Przed zmianą:
20

Po zmianie:
40,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
Urządzenie do ładowania indukcyjnego lub urządzenie do ładowania za pomocą złącza magnetycznego

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
inne.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3)

Przed zmianą:
20,00

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-18 09:00

Po zmianie:
2022-07-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-18 10:00

Po zmianie:
2022-07-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-08-16

Po zmianie:
2022-08-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.