eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łazy › Dostawa urządzeń (opasek bezpieczeństwa) do komunikacji z centrum teleopieki oraz organizacja i obsługa centrum teleopiekiOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostawa urządzeń (opasek bezpieczeństwa) do komunikacji z centrum teleopieki oraz organizacja i obsługa centrum teleopieki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 15

1.5.2.) Miejscowość: Łazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326729422

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wirum@lazy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umlazy.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.umlazy.finn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń (opasek bezpieczeństwa) do komunikacji z centrum teleopieki oraz organizacja i obsługa centrum teleopieki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2057a665-fb85-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017874/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dostawa urządzeń (opasek bezpieczeństwa) do komunikacji z centrum teleopieki oraz organizacja i obsługa centrum teleopieki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237113/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WID.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 409752,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Łazy powyżej 65 roku życia i usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu jednego producenta (w liczbie 420 sztuk) - opasek na nadgarstek spełniających 6 wymagań określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj.:

1. Typ urządzenia Opaska bezpieczeństwa
2. Stan urządzenia Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikaty zabezpieczające jakość wyrobu: tj. deklaracja wyrobu medycznego czy certyfikatu dotyczącego zabezpieczenia danych zgodnie z normami: ISO/IEC 27017: 2015 oraz ISO/ IEC 27001:2013.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe jednego producenta, zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim, której treść będzie zrozumiała i przystępna dla osób w wieku 65+ pod względem wizualnym. Wszystkie urządzenia zawierają indywidualną kartę SIM ( koszt zakupu karty SIM i aktywacji numeru oraz abonament dla karty SIM ponosi Wykonawca – zawarte w cenie opaski).
3. Materiał wykonania Opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień trwałości i odporności na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem i procesami ładowania( co najmniej 2 lata), z materiałów nie powodujących uczuleń ( niealergicznych). Obudowa urządzenia wykonana z miękkiego tworzywa, zapobiegającego jego zbiciu lub pęknięciu i zapewniającego odporność na uderzenie, np. w przypadku upadku. Bransoletka/pasek wykonana z certyfikowanego materiału odpornego na złamania, pęknięcia i przypadkowe zerwania (np. guma, silikon), o wymiarach pozwalających na dostosowanie rozmiarów dla osób o różnych objętościach nadgarstków.
4. Zapięcia Trwałe, wytrzymałe i mocne zapięcia uniemożliwiające przypadkowe odpięcie, z możliwością regulacji długości paska.
5. Klasa szczelności Minimum IP 66
6. Ładowanie urządzenia W komplecie:
• Ładowarka wraz z kablem ładującym
7. Wymagania dotyczące baterii i ładowania Minimalny czas pracy urządzenia w trybie ciągłym: 36 godzin. Żywotność baterii: co najmniej 2 lata. Czas pełnego ładowania: maksimum 4 godziny a minimum 2 godziny. Opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia.
8. Oprogramowanie Możliwość zdalnej, bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej.
9. Identyfikacja urządzenia Wszystkie dostarczone urządzenia posiadają indywidualny i niepowtarzalny numer (numer seryjny lub numer IMEI).
10. Funkcje Prostota obsługi zapewniająca łatwość użytkowania urządzeń przeznaczonych dla osób w wieku 65+, maksymalnie 1 przycisk oznaczony językiem Braille’a na obudowie.
Obligatoryjne funkcje:
- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS wraz z możliwością głosowego komunikowania się z centrum monitoringu, bez potrzeby korzystania z telefonu
- detektor upadku.
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcja monitorująca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- sygnał SOS
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska może spełniać dodatkowo inne funkcje, co znacznie poprawi jej użytkowność.
11. Komunikaty Komunikaty pisemne i głosowe w języku polskim podawane w sposób zrozumiały i czytelny pod względem wizualnym dla osób 65+. Komunikaty głosowe lub sygnał dźwiękowy wraz z wibracją informujące o :
• włączeniu i wyłączeniu opaski bezpieczeństwa,
• konieczności naładowania baterii w opasce bezpieczeństwa przed całkowitym rozładowaniem.

2. Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (ratowników medycznych i /lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarki) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Do obsługi teleopieki wymagana jest obecność: przynajmniej 2 ratowników medycznych na 1 zmianie, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2021 poz. 2053).

Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno- komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski nastąpi skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie i w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Staży Pożarnej oraz prowadzone będzie telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.
Szczegółowy opis zawiera Rozdział II SWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335832,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335832,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 335832,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SiDLY Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010435677

7.3.3) Ulica: Chmielna 2/31

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-020

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 335832,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji zamówienia dostawa opasek: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Świadczenie usługi: Świadczenie usługi: rozpoczęcie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu urządzenia do 31.12.2022r.
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.