eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › "Modernizacja i przebudowa instalacji C.O. i C.W.U w budynku łaźni Pompownia "Saturn" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja i przebudowa instalacji C.O. i C.W.U w budynku łaźni Pompownia „Saturn” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mczajka@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja i przebudowa instalacji C.O. i C.W.U w budynku łaźni Pompownia „Saturn” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e965f190-0424-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Inne wymagania techniczne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej:
2. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla
- Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA
- (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana
do poprawnego wyświetlania 1366x786.
3. Pozostałe wymagania techniczne:
1) dostęp do sieci Internet,
2) komputer klasy PC komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows
7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-CZOK-0045/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Zadanie 1: Modernizacja istniejącej wewnętrznej instalacji C.O., C.W.U. i wody zimnej w budynku łaźni na ruchu I Pompownie Głębinowe obejmuje:

• Demontaż wyeksploatowanej instalacji wraz z Armatura CO i CWU .Wymiana instalacji CO na dwóch kondygnacjach budynku wraz z grzejnikami (wysoki parametr na niski) w budynku łaźni,
• Likwidacja sieci zasilającej z wymiennika ciepła i sieci instalacyjnej zlokalizowanej z piwnicy budynku łaźni.
• Zabudowa nowej sieci zasilającej dostosowanej do nowej centrali ciepła którą będzie zabudowywać Spółka Ciepłownicza Jaworzno .
• Likwidacja obecnej wentylacji mechanicznej i zabudowa nowego układ wentylacji mechanicznej w zakresie zabudowy trzy centrale wentylacyjne oraz system połączeń wentylacyjnych w pomieszczeniach prysznicowych , szatni robotniczej oraz szatni osób dozoru

Zadanie 2: Przebudowa pomieszczenia zlokalizowanego w budynku łaźni na ruchu I Pompownie Głębinowe obejmuje:

Dostosowanie pomieszczenia do zabudowy centrali cieplnej ciepła zgodnie z uzgodnieniami i wytycznymi Spółki Ciepłowniczej Jaworzno , która obejmuje :
• Przebudowa podciągu stropu,
• Wymiana tynków oraz wylewek,
• Budowa rząpia do odwadniania pomieszczenia,
• Wykonanie wejścia do pomieszczenia technicznego,
• Wykonanie wentylacji ,
• Wykonanie instalacji elektrycznej,
• Wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej,

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór wymagań w zakresie inwestycji polegającej na dostosowaniu pomieszczenia zlokalizowanego w Budynku Łaźni na Ruchu I Pompownie Głębinowe zgodnie z warunkami technicznymi nr 4/20 z dnia 29.01.2020r. wydanymi przez SCE Jaworzno III do podłączenia nowego dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego. Niniejszy budynek znajduje się przy ul. Kościuszki 9
w Czeladzi, jednostka ewidencyjna: 240102_1, obręb: 0001, numer działki: 6/45.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został ujęty w dokumentacji technicznej ( projekty budowlane oraz wykonawcze wraz z przedmiarami, opracowane przez BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A lok. 5, 04-219 Warszawa stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże się wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się:
1. dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia:
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz - minimum 1 osoba

b) kierownika robót ds. instalacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz aktualne zaświadczenie
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – minimum 1 osoba,
3) należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów polegających m.in. na budowie, modernizacji, przebudowie itp. instalacji C.O., C.W.U itp., o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia zawarte w Formularzu Ofertowym;
2) Oświadczenie o ochronie środowiska – wzór Załącznik nr 7 do Formularza Ofertowego.
3) Oświadczenie o równoważności zgodnie z opisem w pkt. II ppkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ - wzór Załączniki nr 8 do Formularza Ofertowego
i/lub:
4) Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z opisem w pkt. II ppkt. 4 Załącznika nr 1 do SWZ – wzór Załącznik nr 9 do Formularza ofertowego.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowień pkt 5.2. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy wyłącznie potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

AUKCJA ELEKTRONICZNA
1. Zgodnie z art . 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.
1.1. po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co
najmniej dwie oferty dodatkowe niepodlegające odrzuceniu , lub co najmniej dwie oferty
niepodlegające odrzuceniu gdy zamawiający zrezygnował z negocjacji
1.2. w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert zgodnie
z zapisami w SWZ w t oku aukcji licytowana będzie tylko cena
1.3. sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował
przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji
otrzymanej przed otwarciem aukcji,
1.4. w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony
jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00145663/01 z dnia 2023-03-22
2023-03-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy
uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do
zakończenia aukcji,
1.5. aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie
ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego
postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową dogrywkę.
Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek.
1.6. gdzie postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej
ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej najkorzystniejsza.
2. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
https://laip srk.coig.biz/
2.1. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
a) Zaproszenie do udziału w aukcji między innymi komplet: login i hasło (umożliwiające
zalogowanie aukcyjnego), zostanie przesłane Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji
Publicznych, na adres eadres e-mail Wykonawcy, wskazany w formularzu ofertowym.
2.2. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji
elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:z Portalem
Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe łącze internetowe,we łącze internetowe,
b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: systemów
operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia
dla Windows XP);
c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer w
wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz
zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony
dostawcy Java,
d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez
jedno z następujących centr cecertyfikacji:
• Cencert,
• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,wa S.A.,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00033559/01 z dnia 2022-01-25
2022-01-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
• PWPW,
• Certum
• EuroCert.
e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego Urządzenie techniczne
służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym
certyfikatem,weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768
g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie
https://laip--srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale
„Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania
przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
4 Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie
pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia
testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania
wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).
6 W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne
centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego
podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

6 600,00 złotych (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

OKOLICZNOŚCI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, w szczególności z art. 455 oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w
§23 załącznika nr 2 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: https://efo.coig.biz poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.