eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LEDOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIAŁOGARD - URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943579100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialogard.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae26bfc7-0115-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050751/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae26bfc7-0115-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w Rozdziale XXXIV. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w Rozdziale XXXIV. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard, obejmująca wymianę 206 sztuk istniejących opraw sodowych na oprawy typu LED, na wskazanych lokalizacjach:
1) Zamoyskiego - 4 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 7m);
2) Prusa – 2 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70 W, słupy wysokość 7m);
3) Noskowskiego I - 4 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8m);
4) Noskowskiego II - 4 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8m);
5) Piastów - 7 szt. (obecne oprawy 4 szt. drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8m i 3 szt. oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
6) Ks. Cz.Berki - 5 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8m);
7) Witkacego - 7 szt. (obecne oprawy 4szt. drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8m i 3 szt. parkowe sodowe 100W, słupy wysokość 5m);
8) Chocimska - 23 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8m);
9) Chocimska boczna - 4 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy betonowe linia napowietrzna wysokość 8m);
10) Wileńska - 6 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
11) Kołobrzeska - 12 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 6m);
12) Kołobrzeska rondo - 11 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 100W, słupy wysokość 8,5m);
13) Polna - 4 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
14) Sidły - 5 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
15) Konopacka - 5 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
16) Batorego – 5 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8 m);
17) Wyszyńskiego (kościół) – 3 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
18) Grunwaldzka (dom kultury) – 3 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
19) Grunwaldzka (bloki) – 5 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 2 x 36W, słupy wysokość 5m);
20) Kochanowskiego – 2 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8 m);
21) Krakowska – 6 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8 m);
22) Krakusa i Wandy – 3 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
23) Podhalańska – 3 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 150W, słupy wysokość 5m);
24) Tatrzańska – 4 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
25) Wadowicka – 4 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
26) Wawelska – 4 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 5 m);
27) Zakopiańska – 3 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
28) Królowej Jadwigi – 14 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 70W, słupy wysokość 8 m);
29) Mickiewicza – 4 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
30) Nowa – 3 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 2x36 W, słupy wysokość 5m);
31) Wiejska – 3 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
32) Targowisko – 15 szt. (obecne oprawy drogowe sodowe 100W, słupy wysokość 8 m);
33) Tuwima – 7 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 70W, słupy wysokość 5m);
34) Walezego – 4 szt. (obecne oprawy parkowe sodowe 2x36W, słupy wysokość 5m);
35) Władysława IV – 1 szt. (obecna oprawa drogowa sodowe 100W, słupy wysokość 8 m).
36) Energetyków – 3 szt. (obecna oprawa drogowa sodowa 70W, słupy wysokość 8 m).
37) Obryckiego – 4 szt. (obecna oprawa parkowa sodowa 2x36W, słupy wysokość 5m).

2. Wykaz opraw podlegających wymianie ze szczegółowym opisem i minimalnymi parametrami opraw LED do montażu zamieszczono w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach obliczona zostanie w następujący sposób:

1.1 Kryterium – cena (C) – waga 60%:
Punktacja w kryterium „cena”, obliczona zostanie według wzoru:

C= Cn/Co x 60 pkt

C – Ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny
Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej
60 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium ceny

1.2 Kryterium – gwarancja (G) – waga 40%:
Punktacja w kryterium „gwarancja”, zostanie przyznana następująco:
Za zaoferowanie gwarancji:
- 84 miesiące – 40 pkt,
- 72 miesięcy – 30 pkt,
- 60 miesięcy – 20 pkt,
- 48 miesięcy - 10 pkt,
- 36 miesięcy – 0 pkt.

Uwaga:
Najkrótszy możliwy do zaoferowania okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Najdłuższy możliwy do zaoferowania okres gwarancji wynosi 84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku nieokreślenia w ofercie terminu gwarancji, Zamawiający przyjmuje, że zaoferowano najkrótszy okres gwarancji jakości zastrzeżony przez Zamawiającego – 36 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji poniżej 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zaoferowanie terminu gwarancji 84 miesiące skutkować będzie przyznaniem maksymalnej ilości punktów wskazanej w odpowiedniej pozycji tabeli.

1.3. Ocena w poszczególnych kryteriach zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.4. Punktacja obliczona na podstawie kryteriów opisanych odpowiednio w pkt 1.1 i 1.2 po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę oferty: Suma: C + G
1.5. Za najwyżej ocenioną, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych min. do 1kV (uprawniające do oceny i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych);
b) 1 osobą na stanowisku Dozoru – D1 – posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne na podstawie art. 54 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z poźn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392 z późn. zm.) Grupy 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczna;
c) 2 osobami na stanowisku eksploatacji – E1 – posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne na podstawie art. 54 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z poźn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392 z późn.zm.) Grupy 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczna;
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego.

2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym sprzętem do realizacji zadania, tj. podnośnikiem koszowym min.10 m.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa w niniejszym poniżej.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa poniżej.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, które składa Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia SWZ i zawierania umowy, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia;
2) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia o taką ilość dni, w jakiej wystąpiły wskazane okoliczności oraz usuwanie ich skutków w związku z:
a) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
b) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy,
c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie zostanie wykonane w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.