eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzuze › Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości BrzuzeOgłoszenie z dnia 2023-06-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZUZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 62

1.5.2.) Miejscowość: Brzuze

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-517

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: referat-rozwoju@brzuze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzuze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a69ab86a-03dc-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073708/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a69ab86a-03dc-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
 dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
 zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1 - Roboty wstępne i rozbiórki.
Przewiduje się demontaż lub rozbiórkę:
− nawierzchni z płyt betonowych;
− wiaty przystanku autobusowego;
− bramy wjazdowej na działkę 99/4;
− bramy wjazdowej na działkę 100/26;
− ogrodzenia na działce 99/2;
− ogrodzenia na działce 99/4;
− częściowy demontaż ogrodzenia projektowanego parku;
− ławek z drewnianym siedziskiem;
− ławek na stalowym stelażu z drewnianym siedziskiem i oparciem;
− betonowych koszy na śmieci;
− stalowych koszy na śmieci;
− tablic informacyjnych.
W przypadku ogrodzenia projektowanego parku (lp. 7) należy całkowicie rozebrać ogrodzenie od strony północnej (działka 100/26) a w przypadku ogrodzenia znajdującego się od strony drogi wojewódzkiej nr 556 rozbiórce ulega tylko górna część, na którą składają się stalowe przęsła i słupki. Dolna murowana podbudówka powinna zostać wyrównana na wysokość i pozbawiona wierzchniej warstwy wykończeniowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Zadanie zakłada stworzenie 3 stref funkcjonalnych:
I strefa : Reprezentacyjny plac przed budynkiem Urzędu Gminy – niewykorzystana dotąd przestrzeń z chaotycznymi nasadzeniami będzie wizytówką miejscowości. Teren ten zostanie wzbogacony o aranżację wodną, skupione wokół niej miejsca wypoczynkowe oraz liczne nasadzenia, wpisujące się w naturalistyczny charakter całego założenia.
II strefa : Park wzdłuż drogi wojewódzkiej 556 – istniejący teren zostanie otwarty poprzez usunięcie wysokiego ogrodzenia i stworzenie dodatkowych wejść wprost z ulicy. Wzdłuż całego założenia powstanie główna aleja spacerowa, w przebiegu której przewidziano infrastrukturę zachęcającą do korzystania z tej przestrzeni. Powstaną ławki, oświetlenie, kosze na śmieci oraz podjazd umożliwiający dostęp do parku osobom niepełnosprawnym. Zadbano również o aspekt edukacyjny. Przy alejkach pieszych umieszczone będą tablice zawierające informacje o lokalnym środowisku przyrodniczym.
III strefa: Teren rekreacyjny przy Jeziorze Brzuskim – strefę przylegającą do linii brzegowej umiejscowiono ramę akcentującą panoramę ze zbiornikiem wodnym. Ze względu na istniejące, dobrze sprawujące się już obiekty, takie jak pomost, plac zabaw, siłownię zewnętrzną, altanę czy boiska do siatkówki plażowej, skupiono się na zapewnieniu dobrej komunikacji pomiędzy kolejnymi strefami oraz wzbogaceniu ich o dodatkowe elementy.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej opiera się na wykorzystaniu istniejącego ukształtowania terenu, zachowaniu drzewostanu o wysokiej wartości przyrodniczej oraz wyeksponowaniu bogactwa naturalnego krajobrazu.
Utwardzenia terenu i schody terenowe
Utwardzenie terenu podlegającemu zagospodarowaniu zostanie wykonane z kruszywa naturalnego ograniczone obrzeżem z tworzywa sztucznego oraz z kostki betonowej ( chodnik, teren miejsca pamięci, plac techniczny w parku ) ograniczone obrzeżem betonowym. Schody terenowe zostaną wykonane z kostki betonowej i obrzeży betonowych, zlokalizowane w centralnej części terenu, gdzie jest główne przejście użytkowane przez spacerowiczów, prowadzące od chodnika przy drodze krajowej nr 556, na wysokości budynku Urzędu Gminy, do terenów rekreacyjnych przy Jeziorze Brzuskim. Schody szerokości 2 m i długości 6 m posiadały będą 8 stopni w jednym biegu, bez dodatkowego spocznika.
Mała architektura
Na terenie objętym zamówieniem planowana jest wymiana małej architektury oraz wzbogacenie przestrzeni o zupełnie nowe elementy.
Planowane elementy małej architektury to:
 fontanna – 1 szt.;
 grill – 1 szt.;
 kosze na śmieci – 8 szt.;
 ławki bez oparć – 4 szt.;
 ławki przenośne – 8 szt.;
 ławki z oparciami – 12 szt.;
 miejsce pamięci – 1 szt.;
 ogrodzenie – 78 mb.;
 oświetlenie – 8 lamp;
 poręcze – 52 mb.;
 wiata przystankowa – 1 szt.;
 rama dekoracyjna – 1 szt.;
 stojaki na rowery – 13 szt.;
 tablice edukacyjne – 7 szt.;
 tablice informacyjne – 2 szt.
 nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej wg projektu
W granicach obszaru zagospodarowania znajdują się następujące sieci podziemnej infrastruktury technicznej:
− wodociągowa;
− kanalizacyjna;
− energetyczna niskiego napięcia;
− telekomunikacyjna,
− oraz studzienki techniczne ww. sieci.
Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu wszelkich robót ziemnych, by nie uszkodzić sieci uzbrojenia terenu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej :
a) 30.000,00 zł – dla Części Nr 1,
b) 245.000,00 zł – dla Części Nr 2,
Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części, powinien posiadać środki w kwocie 275.000,00 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
a) Doświadczenia ( dotyczy Części Nr 2 ) :
posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie terenów rekreacyjnych, gdzie wykonano ścieżki, oświetlenie, zainstalowano elementy małej architektury.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponują ( dla Części Nr 2 ) :
 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
 kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach,
 specjalistą ds. zieleni – posiadającym kwalifikacje w zakresie nasadzeń, kształtowania terenów zielonych,
 dysponują ( dla Części Nr 1 ) - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
co potwierdzą na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w załączniku Nr 5 do SWZ pn. Projekt umowy - dla Części Nr 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 21.06.2023 r. do godziny 12:00 za pośrednictwem Platformy na adres : https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.