eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wzmocnienie pod這瘸 i poprawa systemu odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego) w km oko這 19+810 do km 19+905Og這szenie z dnia 2023-06-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wzmocnienie pod這瘸 i poprawa systemu odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego) w km oko這 19+810 do km 19+905

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GENERALNA DYREKCJA DR笉 KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIA w LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500161

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 21

1.5.2.) Miejscowo嗆: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-075

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

zarz康zanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wzmocnienie pod這瘸 i poprawa systemu odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego) w km oko這 19+810 do km 19+905

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6e1a87c2-0385-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00247846

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00128962/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.9 Roboty dodatkowe zwi您ane z zabezpieczeniem drogi i popraw odwodnienia

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Ze wzgl璠u na ograniczon liczb znak闚 pe貫n opis zosta zamieszczony w SWZ w TOM I IDW pkt 14. Post瘼owanie prowadzone jest w j. polskim przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/. Wykonawca
zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼. o udzielenie zam闚ienia, musi posiada konto na Platformie zakupowej. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie ofert oraz wszelkich o鈍iadcze odbywa si przy u篡ciu Platformy. Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich wczytania do Platformy. Zamawiaj帷y wyznacza Pana A. Kozaka do kontaktowania si z Wykonawcami. Instrukcja korzystania z Platformy: w przypadku posiadania konta na Platformie - zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; po wprowadzeniu danych u篡tkownika, tj. adresu e-mail oraz has豉, zg這szenie jest automatycznie akceptowane przez Platform; w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – nale篡 w zak豉dce „Post瘼owania”, „Lista post瘼owa otwartych” wybra niniejsze post瘼owanie oraz korzystaj帷 z polecenia „zg這 si do udzia逝 w post瘼owaniu” przej嗆 do Formularza rejestracyjnego. Po wype軟ieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomo嗆 elektroniczn (e-mail) informuj帷, 瞠 mo瞠 dokona pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, kt鏎a mo瞠 potrwa do 24h (8h roboczych). Zalecenia Zamawiaj帷ego dotycz帷e podpis闚: odno郾ie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokument闚 w formacie „pdf” zaleca si podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), dla dokument闚 w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature), -odno郾ie podpisu osobistego: w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obs逝guje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obs逝g technologii NFC wielko嗆 dokument闚 nie
mo瞠 przekracza 5 MB, dla dokument闚 w formacie „pdf” zaleca si podpis
wewn皻rzny (otoczony),dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa podpisem zewn皻rznym lub otaczaj帷ym, - odno郾ie podpisu zaufanego: wielko嗆 plik闚 nie mo瞠 przekracza 10 MB, dla dokument闚 w formacie „pdf” zaleca si podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie.xml). Po podpisaniu plik闚, a przed ich za陰czeniem na Platform zaleca si dokonanie
weryfikacji kompletno軼i i poprawno軼i wszystkich z這穎nych podpis闚 (w szczeg鏊no軼i gdy dokument by podpisywany przez kilku reprezentant闚 lub przy wykorzystaniu r騜nych podpis闚). W przypadku korzystania z wariantu sk豉dania podpis闚 zewn皻rznych konieczne jest za陰czenie na Platform odpowiedniej pary plik闚, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawieraj帷ego podpis. Niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie: sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 4/1 Mb/s; komputer klasy PC lub lub Mac, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z system闚 operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze ni 3 lata), zainstalowana dowolna wersja przegl康arki internetowej – sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; w陰czona obs逝ga JavaScript; zainstalowany program obs逝guj帷y stosowane przez Wykonawc formaty plik闚 (np. Acrobat Reader dla plik闚 w formacie „pdf”). Zamawiaj帷y dopuszcza przesy豉nie danych w formatach dopuszczonych przepisami prawa tj.m.in.:.doc,.docx,.txt,.xls,.xlsx,ppt,.csv,.pdf,.jpg,.git,
.png,.tif,.dwg,.ath,.kst,.zip,przy czym Zamawiaj帷y zaleca wykorzystywanie plik闚 w formacief.pdf. Maks. rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, przy czym nie okre郵a si limitu liczby plik闚.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dr鏬 Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email: kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach zwi您anych z przetwarzaniem danych osobowych, mo積a kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych, za po鈔ednictwem adresu
e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe b璠 przetwarzane w celu przeprowadzenia post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zam闚ie publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a tak瞠 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe b璠 ujawniane wykonawcom oraz wszystkim
zainteresowanym z uwzgl璠nieniem przepis闚 w zakresie zam闚ie publicznych, a tak瞠 podmiotom przetwarzaj帷ym dane na podstawie zawartych um闚.
6. Dane osobowe Wykonawcy b璠 przechowywane przez okres obowi您ywania umowy a nast瘼nie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zam闚ie wsp馧finansowanych ze 鈔odk闚 UE, pocz患szy od 1 stycznia roku kalendarzowego nast瘼uj帷ego po zako鎍zeniu okresu obowi您ywania umowy. Okresy te dotycz r闚nie Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty i nie zosta造 one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, kt鏎ej dane dotycz przys逝guje prawo:
- dost瘼u do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowi您ku zwi您anego z prawem dost瘼u do danych wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w
szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
- sprostowania danych, ich usuni璚ia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach okre郵onych w przepisach Rozporz康zenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 秧danie sprostowania danych nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie
zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wyst徙ienie z 膨daniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
- wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak瞠 ich niepodanie mo瞠 uniemo磧iwi Zamawiaj帷emu dokonanie oceny spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz zdolno軼i wykonawcy do nale篡tego wykonania zam闚ienia, co skutkowa mo瞠 wykluczeniem wykonawcy z post瘼owania lub odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz og這szenie pkt RODO (obowi您ek informacyjny).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/LU.D-3.2411.11.2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych w nast瘼uj帷ym zakresie:
• wykonanie bada geofizycznych pod這瘸 w postaci tomografii elektrooporowej;
• wykonanie iniekcji niskoci郾ieniowej w celu likwidacji i ograniczenia rozwoju zjawisk krasowych;
• odtworzenie geometrii skarp nasyp闚;
• korekta niwelety row闚 drogowych – zwi瘯szenie spadk闚 dna rowu;
• wykonanie na skarpach nasypu i w rowach szczelnej membrany w formie
materacy gabionowych grubo軼i 17 cm u這穎nych na geomembranie PEHD
o grubo軼i 1,0 mm jednostronnie ryflowanej i warstwie geow堯kniny
separacyjnej o g瘰to軼i min. 400 g/m2;
• likwidacja istniej帷ych piezometr闚 wraz z ich odtworzeniem poza stref row闚;
• u這瞠nie wzd逝 kraw璠zi nawierzchni drogi S19 prefabrykowanego tr鎩k徠nego 軼ieku systemowego KPED 01.05 wraz z wykonaniem 軼iek闚 naskarpowych z systemowych prefabrykat闚 KPED 01.25.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45112500-0 - Usuwanie gleby

45112100-6 - Roboty wzakresie kopania row闚

45243510-0 - Budowa nasyp闚

71332000-4 - Geotechniczne us逝gi in篡nieryjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 5 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Przewiduje si mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie do wysoko軼i 2 051 232,68 PLN (netto), kt鏎 to warto嗆 uwzgl璠niono w wyliczeniu 陰cznej szacunkowej warto軼i niniejszego zam闚ienia. W przypadku posiadania niezb璠nych 鈔odk闚, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam闚ienia podstawowego, wykonawcy zam闚ienia podstawowego mog zosta udzielone zam闚ienia, polegaj帷e na powt鏎zeniu podobnych robot jak w zam闚ieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zam闚ienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Cena – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji – 20% = 20 pkt
Termin realizacji zam闚ienia – 20% = 20 pkt

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) dotycz帷ej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykaza si do鈍iadczeniem w wykonaniu (zako鎍zeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania lub cz窷ci zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN brutto, zrealizowanego w ci庵u drogi/ulicy min. klasy G, polegaj帷ego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi/ulicy, lub budowie, przebudowie lub remoncie systemu odwodnienia drogi/ulicy w ramach kt鏎ego wykonywane by造 r闚nie iniekcje niskoci郾ieniowe.

Warto軼i podane w dokumentach potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj帷ego Wykonawca przeliczy wg 鈔edniego kursu NBP na dzie wystawienia 安iadectwa Przej璚ia (dla Kontrakt闚 realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzie podpisania Protoko逝 odbioru rob鏒 lub r闚nowa積ego dokumentu (w przypadku zam闚ie, w kt鏎ych nie wystawia si 安iadectwa Przej璚ia).

Za wykonane uznane zostan zadania zako鎍zone i potwierdzone, np. protoko貫m odbioru ko鎍owego lub innym r闚nowa積ym dokumentem.

b) dotycz帷ej os鏏
Wykonawca musi wskaza osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, legitymuj帷 si kwalifikacjami zawodowymi i do鈍iadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.

Osoba proponowana do pe軟ienia funkcji - Kierownik Rob鏒 bran篡 drogowej:
wymagana liczba os鏏: jedna osoba.
Do鈍iadczenie zawodowe:
Do鈍iadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN brutto, zrealizowanego w ci庵u drogi/ulicy min. klasy G, polegaj帷ego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi/ulicy, lub budowie, przebudowie lub remoncie systemu odwodnienia drogi/ulicy, wykonanego w ramach odr瑿nego zam闚ienia lub w ramach budowy, przebudowy lub remontu drogi/ulicy, lub rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na wznoszeniu kompletnych obiekt闚 budowlanych w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej, na kt鏎ym osoba ta pe軟i豉 funkcj Kierownika budowy, Kierownika rob鏒 bran篡 drogowej lub Inspektora nadzoru specjalno軼i drogowej.

Osoba proponowana do pe軟ienia funkcji - Kierownik Rob鏒 geotechnicznych:
wymagana liczba os鏏: jedna osoba.
Do鈍iadczenie zawodowe:
Do鈍iadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000 PLN brutto, zrealizowanego w ci庵u drogi/ulicy min. klasy G, polegaj帷ego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi/ulicy, wykonanego
w ramach odr瑿nego zam闚ienia lub w ramach budowy, przebudowy lub remontu drogi/ulicy, lub rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na wznoszeniu kompletnych obiekt闚 budowlanych w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej, na kt鏎ym osoba ta pe軟i豉 funkcj Kierownika rob鏒 geotechnicznych lub Inspektora nadzoru geotechnicznego.

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek okre郵ony:
- w pkt 8.2.4. lit. a) IDW musi spe軟i w ca這軼i, co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
- w pkt 8.2.4. lit. b) IDW mo瞠 wykaza dowolny Wykonawca spo鈔鏚 Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wraz z ofert - odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 pkt 6 rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) – sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠:
- nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury.
b) na wezwanie Zamawiaj帷ego - o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunku udzia逝 w post瘼owaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest
kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz, kt鏎ych roboty
te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym
dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz, kt鏎ego roboty budowlane
zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne
odpowiednie dokumenty.
Okres 5 lat, o kt鏎ym mowa powy瞠j liczy si wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.
b) Wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu
wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Wykonawca jest zobowi您any do wniesienia wadium w wysoko軼i 43 000,00 PLN (s這wnie: czterdzie軼i trzy tysi帷e z這tych 00/100).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich
w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, oraz w przypadkach, o kt鏎ych mowa w pkt 9.2. IDW, natomiast spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 10.2 IDW sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. W przypadku, gdy spe軟ienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4. lit. a) IDW wykazuje, co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
2) w pkt. 8.2.4 lit. a) IDW wykonawcy wykazuj poprzez poleganie na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
- wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczaj, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
5. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 s oni zobowi您ani na wezwanie Zamawiaj帷ego z這篡 aktualne na dzie z這瞠nia podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt 10.8. IDW sk豉da odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/ spe軟ianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 10.7. IDW sk豉da ka盥y z nich.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z PPU.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-20 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://gddkia.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-19

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Wraz z Ofert Wykonawca zobowi您any jest z這篡 za po鈔ednictwem Platformy:
1)odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, chyba 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 w odniesieniu do
Wykonawcy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o zam闚ienie, jak r闚nie w odniesieniu do podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby;
2) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby chyba, 瞠 umocowanie do reprezentacji wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
3)pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (np. umowa o wsp馧dzia豉niu). Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
4) orygina gwarancji lub por璚zenia, je郵i wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni康z, z uwzgl璠nieniem postanowie pkt. 18.3. IDW;
5) zobowi您ania wymagane postanowieniami pkt.11.3. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wraz z
pe軟omocnictwami, je瞠li prawo do podpisania danego zobowi您ania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
6) o鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
7) o鈍iadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.8. i 13.4. IDW;
8) Zamawiaj帷y wymaga wykonania zam闚ienia maksymalnie w terminie 5 m-cy od dnia zawarcia umowy z wy陰czeniem okres闚 zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Wykonawca mo瞠 skr鏂i ten termin do 4 lub 3 m-cy, za co otrzyma punkty w kryterium oceny ofert "Termin realizacji zam闚ienia".
9) Przed podpisaniem umowy Zamawiaj帷y dokona aktualizacji weryfikacji przes豉nek wykluczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. 9.1. ppkt 2) IDW

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.