eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne zakupy i dostawy środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO - Ochota m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne zakupy i dostawy środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO – Ochota m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000228074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 13/21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-323

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfo-ochota.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dbfo-ochota.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne zakupy i dostawy środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO – Ochota m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d69a5634-0095-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031956/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne zakupy i dostawy środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz DBFO-Ochota m. st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d69a5634-0095-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d69a5634-0095-11ee-9355-06954b8c6cb9.
2) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wezwań i zawiadomień, dokumentów
i wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do Komunikacji” wynosi 150MB.
2) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
reprezentowane przez Dyrektora – p. Mariolę Fedniczuk

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Agnieszkę Falborską oraz jego Zastępcę, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem tych danych, poprzez adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora (z dopiskiem: IOD).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawców w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 6 ust. 1 lit. c) - w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwanej Ustawą Pzp.
5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa ich podania wiąże się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z Ustawy Pzp.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
9. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przysługuje Państwu: prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy w asortymencie wyszczególnionym w Opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera charakterystykę i wymagania jakościowe dotyczące zamawianych artykułów oraz ich ilości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

39831200-8 - Detergenty

39831000-6 - Preparaty piorące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną przez Zamawiającego w kryterium ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę:
1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ;
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ;
4) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.
2) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy (firmy) z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został opisany w § 9 Projektowanych postanowień umowy, dołączonych do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d69a5634-0095-11ee-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.