eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowychOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261517525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a226126-037b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247611

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 MATERIAŁY BIUROWE I SPRZĘT MECHANIZACJI PRAC BIUROWYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020, poz. 344). Zgodnie z art.
61 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń obywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez Platformę Zakupową SMART PZP. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z
wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nie mają tu zastosowania okoliczności określone w
art. 65 ust. 1, art. 66 i 69 ustawy Pzp).Platforma zakupowa SMART PZP jest dostępna pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i
przekazywania informacji oraz dokumentów elektronicznych musi być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Ofertę oraz oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem
platformy zakupowej SMART PZP: https://portal.smartpzp.pl/41blsz.Korzystanie z Platformy zakupowej SMART PZP możliwe jest
pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning
dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla
Wykonawców.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy SMART PZP wynosi 100 MB. Za
pośrednictwem można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików.Zaleca się, aby Wykonawca stosował do elektronicznego podpisywania dokumentów i oświadczeń
certyfikowane programy do składania podpisu elektronicznego. Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń przy
użyciu podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego za pośrednictwem Epuap.Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie
algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Zamawiający zaleca aby nie prowadzać jakichkolwiek zamian w plikach po podpisaniu ich
pismem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty w postępowaniu.
Szczegóły w Rozdziale 9 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający
informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5 08 – 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wiązanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych SPRAWA NR 36/23/P prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1.
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Szczegółowe informacje w Rozdziale 19 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje o ograniczeniach
stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18
ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Szczegóły w Rozdziale 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 36/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie jest podzielone na 6 (sześć) części (zadań) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
Część 1 - ZADANIE I – Dostawa bindownic;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr 7 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.
6. Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):

• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.

Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony.

6.1. Odbiorca towaru (dotyczy wszystkich zadań)

Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie bud. 244.
6.2. Odpowiedzialność wykonawcy (dotyczy wszystkich zadań)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony Protokołów Odbioru Towaru.
Wykonawca udzieli gwarancji na terytorium RP na okres
a) minimum 12 miesięcy (dot. Zadanie II, IV i V)
b) minimum 24 miesięcy (dot. Zadanie I, III , VI).
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30123000-7 - Maszyny biurowe i przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w danym kryterium
1 X - Cena brutto oferty 100 % 100 punktów

1) X- „Cena brutto oferty ” – waga 100%

Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:
1) ZADANIE I - Dostawa bindownic - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie I (Tabela nr 1, kol. 9);

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Jako najkorzystniejsza w danym zadaniu zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Według Zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część (zadanie) zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych.
2. Zamówienie jest podzielone na 6 (sześć) części (zadań) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
Część 2 - ZADANIE II – Dostawa maszyny do bigowania i perforowania;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr 7 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.
6. Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):
• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.
Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony.
6.1. Odbiorca towaru (dotyczy wszystkich zadań)
Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie bud. 244.
6.2. Odpowiedzialność wykonawcy (dotyczy wszystkich zadań)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony Protokołów Odbioru Towaru.
Wykonawca udzieli gwarancji na terytorium RP na okres
a) minimum 12 miesięcy (dot. Zadanie II, IV i V)
b) minimum 24 miesięcy (dot. Zadanie I, III , VI).
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30123000-7 - Maszyny biurowe i przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w danym kryterium
1 X - Cena brutto oferty 100 % 100 punktów

1) X- „Cena brutto oferty ” – waga 100%

Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:

2) ZADANIE II - Dostawa maszyny do bigowania i perforowania - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie II (Tabela nr 2, kol. 9);


Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Jako najkorzystniejsza w danym zadaniu zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Według Zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część (zadanie) zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych.
2. Zamówienie jest podzielone na 6 (sześć) części (zadań) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
Część 3 - ZADANIE III - Dostawa krajarek do cięcia papieru;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr 7 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.
6. Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):
• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.
Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony.
6.1. Odbiorca towaru (dotyczy wszystkich zadań)
Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie bud. 244.
6.2. Odpowiedzialność wykonawcy (dotyczy wszystkich zadań)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony Protokołów Odbioru Towaru.
Wykonawca udzieli gwarancji na terytorium RP na okres
a) minimum 12 miesięcy (dot. Zadanie II, IV i V)
b) minimum 24 miesięcy (dot. Zadanie I, III , VI).
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30123000-7 - Maszyny biurowe i przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w danym kryterium
1 X - Cena brutto oferty 100 % 100 punktów

1) X- „Cena brutto oferty ” – waga 100%

Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:

3) ZADANIE III - Dostawa krajarek do cięcia papieru - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie III (Tabela nr 3, kol. 9);


Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Jako najkorzystniejsza w danym zadaniu zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Według Zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część (zadanie) zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych.
2. Zamówienie jest podzielone na 6 (sześć) części (zadań) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
Część 4 - ZADANIE IV - Dostawa urządzenia do grawerowania;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr 7 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.
6. Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):
• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.
Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony.
6.1. Odbiorca towaru (dotyczy wszystkich zadań)
Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie bud. 244.
6.2. Odpowiedzialność wykonawcy (dotyczy wszystkich zadań)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony Protokołów Odbioru Towaru.
Wykonawca udzieli gwarancji na terytorium RP na okres
a) minimum 12 miesięcy (dot. Zadanie II, IV i V)
b) minimum 24 miesięcy (dot. Zadanie I, III , VI).
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30123000-7 - Maszyny biurowe i przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w danym kryterium
1 X - Cena brutto oferty 100 % 100 punktów

1) X- „Cena brutto oferty ” – waga 100%

Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:

4) ZADANIE IV - Dostawa urządzenia do grawerowania - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie IV (Tabela nr 4, kol. 9).

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Jako najkorzystniejsza w danym zadaniu zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Według Zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część (zadanie) zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych.
2. Zamówienie jest podzielone na 6 (sześć) części (zadań) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
ZADANIE V – Dostawa drukarek sublimacyjnych;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr 7 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.
6. Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):
• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.
Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony.
6.1. Odbiorca towaru (dotyczy wszystkich zadań)
Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie bud. 244.
6.2. Odpowiedzialność wykonawcy (dotyczy wszystkich zadań)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony Protokołów Odbioru Towaru.
Wykonawca udzieli gwarancji na terytorium RP na okres
a) minimum 12 miesięcy (dot. Zadanie II, IV i V)
b) minimum 24 miesięcy (dot. Zadanie I, III , VI).
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w danym kryterium
1 X - Cena brutto oferty 100 % 100 punktów

1) X- „Cena brutto oferty ” – waga 100%

Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:

5) ZADANIE V - Dostawa drukarek sublimacyjnych - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie V (Tabela nr 5, kol. 9).

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Jako najkorzystniejsza w danym zadaniu zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Według Zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część (zadanie) zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych.
2. Zamówienie jest podzielone na 6 (sześć) części (zadań) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
ZADANIE VI - Dostawa urządzeń do laminowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr 7 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.
6. Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):
• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.
Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony.
6.1. Odbiorca towaru (dotyczy wszystkich zadań)
Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie bud. 244.
6.2. Odpowiedzialność wykonawcy (dotyczy wszystkich zadań)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony Protokołów Odbioru Towaru.
Wykonawca udzieli gwarancji na terytorium RP na okres
a) minimum 12 miesięcy (dot. Zadanie II, IV i V)
b) minimum 24 miesięcy (dot. Zadanie I, III , VI).
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42994230-1 - Laminatory

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30123000-7 - Maszyny biurowe i przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w danym kryterium
1 X - Cena brutto oferty 100 % 100 punktów

1) X- „Cena brutto oferty ” – waga 100%

Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:
6) ZADANIE VI - Dostawa urządzeń do laminowania - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie VI (Tabela nr 6, kol. 9).
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Jako najkorzystniejsza w danym zadaniu zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Według Zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część (zadanie) zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dotyczy wszystkich zadań:
II. Etap B – dokumenty składane na wezwanie - kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający zażąda przedstawienia:
1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – (według wzoru – załącznika Nr 5
do SWZ);
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust 4 ustawy Pzp nie wezwie dokumentów wskazanych w pkt 1.2., jeżeli Zamawiający możne je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (tj. w oświadczeniu
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ).
1.3. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy,
- art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) - zgodnie ze wzorem - Załącznik Nr 6/6a SWZ
W sytuacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - dokumenty wymienione
w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner
konsorcjum/wspólnik).
W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3
Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt. II.1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 106 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 (dot. etykiet) i art. 105 (dot. certyfikatów) przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymaganie, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Funkcją przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu jest potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria (art. 106 ust. 1 Pzp).

UWAGA!!!!
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą!!!!!

I. Karty techniczne lub inne dokumenty dotyczy Zadania IV (Dostawa urządzenia do grawerowania) oraz Zadania V (Dostawa drukarek sublimacyjnych):

Zamawiający wymaga, aby do składanej oferty w zakresie Zadania IV oraz Zadania V Wykonawca dołączył - karty urządzenia (karty techniczne) bądź inne dokumenty na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (parametry).

Jeżeli wykonawca nie złoży kart urządzeń (kart technicznych) bądź innych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (parametry) lub złożone przez wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II. Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy) – dotyczy wszystkich zadań

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym.

Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, nie potwierdzają, że zaoferowane produkty mają określone w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ, opisie przedmiotu zamówienia parametry (nie potwierdzają zgodności produktu z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

I. Karty techniczne lub inne dokumenty dotyczy Zadania IV (Dostawa urządzenia do grawerowania) oraz Zadania V (Dostawa drukarek sublimacyjnych):

Zamawiający wymaga, aby do składanej oferty w zakresie Zadania IV oraz Zadania V Wykonawca dołączył - karty urządzenia (karty techniczne) bądź inne dokumenty na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (parametry).

Jeżeli wykonawca nie złoży kart urządzeń (kart technicznych) bądź innych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (parametry) lub złożone przez wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II. Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy) – dotyczy wszystkich zadań

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym.

Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, nie potwierdzają, że zaoferowane produkty mają określone w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ, opisie przedmiotu zamówienia parametry (nie potwierdzają zgodności produktu z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dotyczy wszystkich zadań:
I. Etap A – dokumenty składane wraz z ofertą
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty (Formularz ofertowy) – Załącznik Nr 1 do SWZ:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg
wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania.
2. pełnomocnictwo, w sytuacji gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
wykonawcy. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
a) oświadczenie, o których mowa w pkt I. 1 (wg wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru - Załącznik
Nr 3 do SWZ),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt I. 1 także:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ) lub inny środek dowody
potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na
zasadach określonych
b) oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2a do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że podmiot
udostepniający zasoby Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie musi być podpisane przez
podmiot udostepniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione)
3) uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
4) dowody - Samooczyszczenie
5) Przedmiotowe środki dowodowe − określone w Rozdziale 8a SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dotyczy wszystkich zadań:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca
musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być
podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego
podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
7.2 oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP – (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.)
7.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg
wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania składa każdy z Wykonawców ubiegania się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w
Rozdziale 8 - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ
UWAGA!
Niedopuszczalna jest również sytuacja, kiedy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś – wspólnie z innymi
wykonawcami. Dotyczy to także sytuacji, kiedy wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów. W
w/w sytuacji Zamawiający obie oferty odrzuci ze względu na ich niezgodność z przepisami ustawy (art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z załącznika nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy
§ 11
ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;
2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o parametrach równych lub wyższych przy zachowaniu cen wskazanych w umowie w sytuacji, gdy dostawa oferowanego przedmiotu zmówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zmiany ze wskazaniem parametrów produktu nowo zaproponowanego, ze wskazaniem producenta, nazwy handlowej oraz uzasadnieniem okoliczności zmiany i faktu niemożności przewidzenia tej zmiany przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji zgodności nowo proponowanych zaakceptuje lub negatywnie rozpatrzy wniosek o zmianę - w przypadku gdy wymagania minimalne w zakresie parametrów, właściwości, standardów jakościowych nie zostaną spełnione.
3. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziale zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówienia na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – na tej podstawie całkowita wartość umowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 10% wartości określonej w umowie, w § 2 ust. 1 umowy na skutek nieznacznego zwiększenia zakresu zamówienia. Zamawiający dokonywać będzie weryfikacji zaproponowanych cen jednostkowych w celu stwierdzenia czy nie przekraczają one aktualnych cen rynkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w niniejszej SWZ dokumentami (załącznikami) należy umieścić na Platformie (Portalu e-usług SmartPZP) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
1.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia
na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, których celem jest częściowa wymiana
dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli
zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu
tych produktów lub instalacji.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.