eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego w ToruniuOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Warneńczyka 1

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 6776160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@torun.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.torun.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sądownictwo powszechne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1a8a2a9-012f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126749/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1a8a2a9-012f-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie
e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym w ofercie składanej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Rejonowy w Toruniu, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy ul. W. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie sprawuje Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod@torun.sr.gov.pl lub pisemnie na adres: Sąd Rejonowy w Toruniu, ul. W. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie wynikającym z ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp, lub w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego z Sądem Rejonowym w Toruniu.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się w Załączniku nr 7 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G-351-8/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Sądu Rejonowego w Toruniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu dostawy materiałów eksploatacyjnych na warunkach zawartej umowy. Zakres zamówienia (ilości asortymentu) przewidywany do realizacji w ramach prawa opcji zostały określony w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ (kolumna 5). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego oraz możliwości finansowych. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
2. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji uzależniona jest od wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego oraz możliwości finansowych.
3. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji – sukcesywnie w dostawach częściowych w terminie 6 miesięcy od upływu terminu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego w Toruniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu dostawy materiałów eksploatacyjnych na warunkach zawartej umowy. Zakres zamówienia (ilości asortymentu) przewidywany do realizacji w ramach prawa opcji zostały określony w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ (kolumna 5). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego oraz możliwości finansowych. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
2. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji uzależniona jest od wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego oraz możliwości finansowych.
3. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji – sukcesywnie w dostawach częściowych w terminie 6 miesięcy od upływu terminu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje:
a) dla I części zamówienia - co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda;
b) dla II części zamówienia - co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ).
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową
w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ).
- Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia wykazu dostaw (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
Uwagi:
 w wykazie należy podać informacje o wykonanych lub wykonywanych dostawach z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ;
 W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku określonego dla części nr 1 zamówienia (tj. o wyższej wartości);
 jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy tylko dostaw, w których wykonaniu lub wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
 wartości dostaw podane w walutach obcych Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty w dniu wszczęcia postępowania, tj. opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- certyfikatów/raportów z testów, potwierdzających, że pojemność/wydajność (liczba uzyskanych kopii) nie jest mniejsza niż dla materiałów eksploatacyjnych produkowanych lub zalecanych przez producenta urządzenia, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 lub normami równoważnymi wystawione przez niezależny podmiot. Certyfikaty/raporty z testów, o których mowa powyżej, muszą zawierać symbole oferowanych materiałów eksploatacyjnych i winny być załączone do oferty w języku polskim, a w przypadku gdy są sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski – celem potwierdzenia, iż oferowane materiały eksploatacyjne równoważne są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych, jak materiały produkowane lub zalecane przez producenta urządzenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

certyfikaty/raporty z testów, potwierdzające, że pojemność/wydajność (liczba uzyskanych kopii) nie jest mniejsza niż dla materiałów eksploatacyjnych produkowanych lub zalecanych przez producenta urządzenia, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 lub normami równoważnymi wystawione przez niezależny podmiot. Certyfikaty/raporty z testów, o których mowa powyżej, muszą zawierać symbole oferowanych materiałów eksploatacyjnych i winny być załączone do oferty w języku polskim, a w przypadku gdy są sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski – celem potwierdzenia, iż oferowane materiały eksploatacyjne równoważne są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych, jak materiały produkowane lub zalecane przez producenta urządzenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wynikającym z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia do dnia 15 czerwca 2023 r. do godziny 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość negocjacji cen u partnerów producenta urządzeń Lexmark i uzyskania specjalnych rabatów, dedykowanych dla jednostek sądownictwa (Linia Enterprise). Informacja taka została przekazana jednostkom sądownictwa z Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej w Krakowie, który po przeprowadzonych spotkaniach z przedstawicielami producentów oraz dystrybutorów urządzeń drukujących marki Lexmark, wynegocjował specjalne rabaty przygotowane właśnie dla jednostek sądownictwa. Centrum Zakupów dla Sądownictwa rekomendowało przekazanie ww. informacji dla Wykonawców, którzy będą zawierać umowy na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek z poszczególnymi jednostkami sądownictwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.