eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pogłębienia, oczyszczenia istniejącego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 1 ha (...) w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów KujawskiOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pogłębienia, oczyszczenia istniejącego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 1 ha (...) w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542822059

1.5.8.) Numer faksu: 542822031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pogłębienia, oczyszczenia istniejącego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 1 ha (...) w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69728c68-f540-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096550/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej pogłębienia , oczyszczenia istniejącego zbiornika wodnego o pow. ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na dz. nr ewid. 240/1 w miejscowości Stawki (...)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221460

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2023.EW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 20325,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej bagrowania (oczyszczenia i pogłębienia istniejącego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na działce nr ewidencyjnej 240/1 w miejscowości Stawki, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji w Gminie Aleksandrów Kujawski. Projekt obejmuje oczyszczenie zbiornika wodnego do głębokości ok. 3 m.
2. Warunki realizacji określa załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy.
3. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:
1) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,
2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,
5) Wykonanie niezbędnej mapy do celów projektowych,
6) Opracowanie opinii geotechnicznej,
7) Opracowanie operatu wodno-prawnego,
8) Wykonanie projektów wykonawczych, zawierających bilans mas ziemnych niezbędnych do realizacji zamówienia,
9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych przed zgłoszeniem zamiaru wykonania inwestycji lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
10) Zgłoszenie zamiaru budowy obiektu uzyskanie akceptacji Starostwa lub złożenie wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę.
11) Nadzór autorski na etapie realizacji robót budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji ich jakości.
12) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna obejmować w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiającemu prac w następującym zakresie:
a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz. w formie papierowej,
b) wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. w formie papierowej,
c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w formie papierowej,
d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w formie papierowej,
e) wykonanie niezbędnej mapy do dokumentacji projektowej,
f) Opracowanie opinii geotechnicznej,
g) Opracowanie operatu wodno-prawnego,
h) Wykonanie projektów wykonawczych, zawierających bilans mas ziemnych niezbędnych do realizacji zamówienia,
i) uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej w celu dokonania zgłoszenia zamiaru budowy obiektu lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
j) uzyskanie akceptacji zgłoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowę.
13) Dokumenty wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub nośniku elektronicznym w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji zamkniętej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – na dowód czego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.
14) Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
b) ustawą z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
f) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.),
g) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.).
h) Wykonawca winien na bieżąco uwzględnić w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
j) Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń
i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie.
k) W przypadku wyrażenia przez zamawiającego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest również określenie szczegółowych parametrów, które umożliwiają dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.
l) Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie tj. w terminie do 7 dni
i nieodpłatnie w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej.
m) W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
n) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością i zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową oraz kosztorysy zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a także oświadcza, że zostaną wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, któremu mają służyć.
o) Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest zaniechać wykonania prac, z uwagi na okoliczności wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym
z Zamawiającym, tak pod względem rzeczowym jak i finansowym.

6. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami i realizacji robót z uwzględnieniem wymagań o dostępności architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze i w zakresie jaki dotyczy powierzonego zadania w oparciu o stosowane przepisy podczas realizacji umowy oraz dokumentację projektową.

8. Wizja lokalna ma charakter wyłącznie fakultatywny. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla którego będzie realizowany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-1 Usługi pomiarowe, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Złożona w dniu 30.05.2023 r. oferta przez Wykonawcę Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski, Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo – oferta nr 3 jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ działu 17. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt. 2 Sposób przyznawania punktów ppkt. 2) doświadczenie zawodowe „D” – „W celu potwierdzenia wykonania projektów w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej w branży drogowej przebudowy lub budowy, należy dołączyć do oferty dowody, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego projekty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”.
Wykonawca w formularzu oferty wskazał zrealizowane 4 usługi dotyczące wykonania projektów w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej w branży drogowej przebudowy lub budowy, ale nie dołączył do oferty dowodów w postaci np. referencji lub innych dokumentów.
Wobec powyższego treść oferty Wykonawcy nie odpowiada warunkom określonym w postępowaniu na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pogłębienia, oczyszczenia istniejącego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na działce nr ewidencyjnej 240/1 w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski”.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę sprzeczną z warunkami określonymi w SWZ. Tym samym, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
Wobec powyższego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.


Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu znacznie przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158670,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.