eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Materiały opatrunkoweOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Materiały opatrunkowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100974785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 52

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 3880202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kutno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Materiały opatrunkowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bc81be7-ee5e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016697/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Materiały opatrunkowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się za
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
4.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza w Rozdziale 12 ust. 7 - wymagania
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy..
5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w
formacie
PAdES.
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES. W takim przypadku Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym (dołączenie odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z
danymi oraz plików XAdES);
3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
4) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
8.Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek jako przedmiotowych środków dowodowych za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale 16 SWZ.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu, tel. 24 3880 200, adres e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szpital.kutno.pl
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"MATERIAŁY OPATRUNKOWE", Nr postępowania: ZP/13/23 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływuterminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich
zabezpieczeniach,o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/13/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 21

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 1 - Opaski dziane i elastyczne

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Opaski dziane, nie krótsze niż 4 metry, przepuszczalne dla powietrza i promieni RTG, bez luźnych włókien na krawędzi brzegowej (szt) - rozmiar: 15cm x 4 m, 1op., 9700 szt.
2. Opaski dziane, nie krótsze niż 4 metry, przepuszczalne dla powietrza i promieni RTG, bez luźnych włókien na krawędzi brzegowej (szt) - rozmiar: 10cm x 4 m, 1op., 10200 szt.
3. Opaski dziane, nie krótsze niż 4 metry, przepuszczalne dla powietrza i promieni RTG, bez luźnych włókien na krawędzi brzegowej (szt) - rozmiar: 5cm x 4 m, 1op., 500 szt.
4. Opaski elastyczne z 2 zapinkami obustronnie haczykowatymi, nie krótsze niż 4 metry, przepuszczalne dla powietrza i promieni RTG, bez luźnych włókien na krawędzi brzegowej (szt) - rozmiar: 15 cm x 4 m, 1op., 4800 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141113-4 - Bandaże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 2 - Opaski gipsowe

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy (szt):
1. Opaska gipsowa składająca się z podłoża z gazy bawełnianej powleczonej obustronnie gipsem> 89%, nawinięta na tekturowy rulonik. Czas wiązania 2-4 min, czas aktywacji w wodzie 3 sek(+/-1). Pakowana po 2 szt w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią. Rozmiar 3 m x 14-15 cm (szt) - rozmiar: 14-15cm x 3 m, 2op., 4200 szt.
2. Opaska gipsowa składająca się z podłoża z gazy bawełnianej powleczonej obustronnie gipsem> 89%, nawinięta na tekturowy rulonik. Czas wiązania 2-4 min, czas aktywacji w wodzie 3 sek(+/-1). Pakowana po 2 szt w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią. Rozmiar 3 m x 12 cm (szt) - rozmiar: 12cm x 3 m, 2op., 2000 szt.
3. Opaska gipsowa składająca się z podłoża z gazy bawełnianej powleczonej obustronnie gipsem> 89%, nawinięta na tekturowy rulonik. Czas wiązania 2-4 min, czas aktywacji w wodzie 3 sek(+/-1). Pakowana po 2 szt w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią. Rozmiar 3 m x 10 cm (szt) - rozmiar: 10cm x 3 m, 2op., 2500 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141113-4 - Bandaże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 3 - Plastry

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Hypoalergiczny przylepiec o wysokiej przylepności wykonany z białej, miękkiej, elastycznej,mikroporowatej włókniny z nacięciem na papierze zabezpieczającym,wyposażonym w podziałkę metryczną 10m x 5 cm (szt) - rozmiar: 10m x 5 cm, 1op., 250 szt.
2. Plaster tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym posiadający ząbkowane brzegi x 6 szt (op) - rozmiar: 9,1m x 5 cm (+/-2%), 1op., 50 szt.
3. Plaster tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym posiadający ząbkowane brzegi x 12 szt (op) - rozmiar: 9,1 x 2,5 cm (+/-2%), 1op., 70 szt.
4. Plaster jedwabny pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiadający ząbkowane brzegi x 5 szt (op) - rozmiar: 9,1m x 5 cm (+/- 2%), 1op., 100 szt.
5. Plaster jedwabny pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiadający ząbkowane brzegi x 12 szt (op) - rozmiar: 9,1m x 2,5 cm (+/-2%), 1op., 170 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141112-8 - Plastry

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 4 - Kompresy gazowe 8-warstwowe niejałowe, gaza bawełniana o dużym współczynniku absorbcji

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Kompresy gaz 17- nitkowe (op) - rozmiar: 10 cm x 10 cm, x 100 szt, 150
2. Kompresy gaz 17- nitkowe (op) - rozmiar: 7,5 x 7,5 cm, x 100 szt, 200
3. Kompresy gaz 17- nitkowe (op) - rozmiar: 5 x 5 cm, x 100 szt, 600
5. Kompresy gaz 13- nitkowe (op) - rozmiar: 5 x 5 cm, x 100 szt, 800

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 5 - Kompresy gazowe jałowe 8 - warst. z gazy 17 nitk.

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Kompresy gazowe jałowe (op) - rozmiar: 5 x 5 cm, 5 szt, 150000
2. Kompresy gazowe jałowe (op) - rozmiar: 7,5 x 7,5 cm, 5 szt, 30000
3. Kompresy gazowe jałowe (op) - rozmiar: 10 x 10 cm, 5 szt, 26000
4. Kompresy gazowe jałowe (op) - rozmiar: 10 x 20 cm, 3 szt, 16000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 - Kompresy gazowe, tupfery i setony z gazy 17 -nitkowej, niejałowe, gaza bawełniana o dużym, współczynniku absorbcji płynów, bilona bezchlorowo, bez luźnych włókien

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Kompresy gaz.16-warst. ze znacznikiem RTG (op) - rozmiar: 7,5 x 7,5 cm , 100 szt, 1000
2. Kompresy gaz.16-warst. ze znacznikiem RTG (op) - rozmiar: 5 x 5 cm, 100 szt, 400
3. Tupfery z gazy -kule ze znacz. RTG (op) - rozmiar: 15 x 15 cm, 250 szt, 10
4. Setony (op) - rozmiar: 1 cm x 2 m, 200 szt, 5
5. Setony (op) - rozmiar: 2 cm x 2 m, 120 szt, 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7 - Kompresy włókninowe

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Kompresy włókninowe 30g, 4-w, (op.) - rozmiar: 5cm x 5cm, 100 szt, 8000
2. Kompres włókninowy, 30g, 4-w, z wycięciem Y, jałowy (op.) - rozmiar: 10cm x 10cm, 2 szt, 1000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 8 - Gaza i serwety operacyjne

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Gaza bawełniana 17 -nitkowa, o dużym współczynniku absorbcji płynów, bielona bezchlorowo, bez luźnych włókien, klasa IIa reguła 7, wymagane parametry dotyczące masy powierzchniowej - min. 23g/m2, - mb., 1op., 2000
2. Serweta operacyjna z tasiemką niejałowa, po praniu technicznym i wstępnym min. 17-nitk. 4-war., ze znacznikiem RTG (szt) - rozmiar: 45 x 45 cm +/- 5 cm, 1op., 12000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141114-2 - Gaza medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 9 - Opatrunki z gazy bawełnianej

L.p./Nazwa produktu/J.m./rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzebowanie na 12 m-cy:
1. Opatrunek z gazy bawełanianej pokrtyty neutralną mascią (np. białą parfiną )nie zawierający składników czynnych i uczulajacych o rozmiarze 10cmx10cm - op., 10x10, 10, 60
2. Opatrunek z gazy bawełnianej pokryty neutralną maścią np. białą parafiną) i chlorheksydyną o rozmiarze 10 x 10 cm - op., 10 x 10, 10, 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141114-2 - Gaza medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 10 - Chusteczki dezynfekcyjne

L.p./Nazwa produktu/J.m./rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzebowanie na 12 m-cy:
1. Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony : 36,8% izopropanol, 47,3% etanol, od 2,5 - 3g alkoholu na gazik, saszetka w rozmiarze 7 cm x 7 cm, gazik złożony czterokrotnie (9 warstw włókniny), wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 11x12-11 x 12,5 cm,wykonany z wysokogatunkowej 70 g włókniny - op., po rozłożeniu 8,5x11,5 cm +/- 1 cm, 100 szt, 400

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 11 - Opatrunki specjalistyczne

L.p./Nazwa produktu/J.m./Rozmiar/Ilość w opakowaniu/Zapotrz na 12 m-cy:
1. Samoprzylepny opatrunel z pianki poliuretanowej, z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni opatrunku, przeznaczony na rany o umiarkowanym lub duzym wysięku. Sterlny- może pozostawać w ranie do 7 dni (op) - rozmiar: 12,5 x 12.5, 10, 110
" (op) - rozmiar: 17,5 x 17,5, 10, 110
2. Samoprzylepny opatrunel z pianki poliuretanowej, z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni opatrunku, przeznaczony na rany o umiarkowanym lub duzym wysięku. Sterlny- kształt dopasowany do stosowania w okolicy kości krzyżowej.Może pozostawać w ranie do 5 dni. (op) - rozmiar: 22x22, 10, 50
3. Opatrunek z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki, przeznaczony na rany wmiejscowione w trudnych do założenia opatrunku okolicach: łokieć, pieta. Sterylny (op) - rozmiar: 10,5x13,5, 5, 85
4. Pięciowarstwowy opatrunek poliuretanowy z silikonową warstwą przylepną naniesioną na całej powierzchni opatrunku. Przeznaczony do ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Za wskaźnikiem zmiany opatrunku. Sterylny. Kształt dopasowany do stosowania w okolicy kości krzyzowej (op0 - rozmiar: 17,2x17,5, 10, 25
5. Opatrunek w formie elastycznej siatki pokrytej srebrem nanokrystalicznym, o otwartej strukturze splotu. Wskazany na rany zainfekowane oraz narazone na infekcje. Do stosowania przez 3 dni. (op) - rozmiar: 10 x 10, 12, 4
6. Czysty, amorficzny hydrożel składający się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylocelulozy, glikolu i wody.Z dozownikiem. Sterylny. (op) - rozmiar: 15 g, 10, 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 12 - Jałowe opatrunki samoprzylepne z hydrofobowej włókniny, z wkładem chłonnym powleczonym siateczką z polietylenu, o zaokrąglonych brzegach, dostosowujące się do kształtów ciała zapewniając swobodę ruchów, powierzchnia klejąca pokryta klejem hypoalergicznym, listki opakowania zewnętrznego jeden dłuższy, drugi krótszy bądź/lub jeden brzeg opakowania zaokrąglony (brzegi opakowania ułatwiające sterylne otwarcie opatrunku). Na każdym opakowaniu zewnętrznym widoczny rozmiar i data przydatności do użycia.Nie przykleja sie do rany.

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar*/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Sterylny plaster z centralnym opatrunkiem - szt. 5x7,2, 1, 14000
2. Sterylny plaster z centralnym opatrunkiem - szt. 8x10, 1, 5000
3. Sterylny plaster z centralnym opatrunkiem - szt., 15x10, 1, 2900
4. Sterylny plaster z centralnym opatrunkiem - szt., 20x10, 1, 4000
5. Sterylny plaster z centralnym opatrunkiem - szt., 25x10 , 1, 3500
6. Sterylny plaster z centralnym opatrunkiem - szt., 35x10, 1, 2100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141111-1 - Opatrunki przylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 13 - Lignina - niepylna, niełamliwa , dobrze wchłaniająca płyny, bez zanieczyszczeń i zapachu

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Lignina w arkuszach (op) - rozmiar: 40 x 60 cm, 5 kg, 30
2. Lignina w arkuszach (op0 - rozmiar: 20 x 30, 1 kg, 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141115-9 - Wata medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 14 - Gaza hemostatyczna

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Gaza hemostatyczna w całości pochodzenia roslinnego o własciwościach bakteriobójczych przeciwko 40 typom bakterii gram(-) i gram (+), w tym MRSA, MRSE, VRE, PRSP, zapewniająca hemostazę w ciągu 2-5 min, wchłaniająca się całkowicie między 7-14 dniem. - szt., 5 x 7,5, 10, 5
szt., 10 x 20, 10, 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141127-6 - Hemostatyki wchłanialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 15 - Opatrunek ze srebrem

L.p./Nazwa produktu/J.m. /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Opatrunek antybakteryjny zawierający srebro metaliczne, na siatce poliamidowej impregnowany neutralną maścią. Zwalczający bakterie Gram dodatnie oraz Gram ujemne włącznie ze szczepami MRSA. (op.) - rozmiar: 10cm x 10cm, 10 szt, 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 16 - Opatrunek z foli poliuretanowej

L.p./Nazwa produktu/J.m./rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzebowanie na 12 m-cy:
1. Folia poliuretanowa, samoprzylepna chroniąca ranę przed zakażeniem wtórnym,jałowa typu hydrofilm, sterylny (szt) - rozmiar: 10cm x 15cm, szt, 1500

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141111-1 - Opatrunki przylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 17 - Opatrunki specjalistyczne

L.p./Nazwa produktu/J.m./Rozmiar/Ilość w opakowaniu/Zapotrz na 12 m-cy:
1. Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. (op) - rozmiar: 10 cm x 10 cm, 10, 40
2. Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra (1,2%) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.(op) - rozmiar: 12,5 x 12,5 cm, 10, 30
(op) - rozmiar: 17,5x17,5, 10, 5
4. Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej – zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty, samoprzylepny, wodoodporny (op) - rozmiar: 10 cm X 10 cm, 5, 20
(op) - rozmiar: 15cm x 15 cm, 5, 30

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 18 - Opaski podgipsowe

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Opaska podgipsowa wykonana z syntetycznej waty, pakowana pojedynczo, jest miękka i przyjazna dla skóry. Dobrze dopasowuje się do podłoża. Odprowadza wilgotność, dopuszcza powietrze, jest łatwa w nakładaniu. Podzielna ręcznie. (szt) - rozmiar: 10 cm x 3 m, 1, 2400
2. Opaska podgipsowa wykonana z syntetycznej waty, pakowana pojedynczo, jest miękka i przyjazna dla skóry. Dobrze dopasowuje się do podłoża. Odprowadza wilgotność, dopuszcza powietrze, jest łatwa w nakładaniu. Podzielna ręcznie. (szt) - rozmiar: 15 cm x 3 m, 1, 3100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141113-4 - Bandaże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 19 - Opatrunki samoprzylepne

L.p./Nazwa produktu/J.m./rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzebowanie na 12 m-cy:
1. Opatrunek z wcięciem do mocowania kaniul z portem pionowym,wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym, hipoalergiczny, jałowy, elastyczny z centralnie umieszczonym wkladem chłonnym, który zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia. (op.) - rozmiar: 6cm x 8 cm, 100, 500
2. Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych. Włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla dorosłych (op.) - rozmiar: 7 x 7,1, 50, 5
Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych. Włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla noworodków (op.) - rozmiar: 3,6 x 4, 50, 2
3. Opatrunek z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem do mocowania drenów, samoprzylepny. (op.) - rozmiar: 9cm x 10 cm, 30, 10
4. Paski do bezurazowego zamykania ran (op.) - rozmiar: 38 mm x 6 mm, 6, 50
(op.) - rozmiar: 75 mm x 3 mm, 5, 50
(op.) - rozmiar: 75 mm x 6 mm, 3, 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141111-1 - Opatrunki przylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 20 - Gąbka hemostatyczna

L.p./Nazwa produktu/Jednostka /Rozmiar/Ilość w opak./Zapotrzeb.na 12-m-cy:
1. Oczyszczona gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, wchłanialna, hemostatyczna (szt.) - rozmiar: 8x5x1cm, 1, 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141127-6 - Hemostatyki wchłanialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 21 - Opatrunki specjalistyczne - hydrożelowe i inne stosowane w oparzeniach

L.p./Nazwa produktu/Jednostka/Rozmiar/Ilość w op./Zapotrzeb.na 12 m-cy:
1. Opatrunek hydrożelowy sterylny (op) - rozmiar: 12cm x 24cm, 5, 5
2. Opatrunek hydrożelowy sterylny (op) - rozmiar: 22 cm x 28 cm, 5, 1
3. Opatrunek hydrożelowy sterylny na twarz (szt) - rozmiar; 25cm x 25 cm , 1, 4
4. Opatrunek hydrożelowy sterylny 10cm x 12cm a'5szt (op) - rozmiar: 10 cm x 12 cm, 5, 12
5. Opatrunek siatkowy nasączony miodem manuka (szt)- rozmiar: 10 cm x 10 cm, 1, 10
6, "Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach po 60ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. (szt) - Żel 250g , 1, 20
7. Spray zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialuronowego oraz kaolin absorbujący wysięk (op) - 1, 5
"
Opatrunek zewnątrzkomórkowy (ECM-extracellular matrix) pozyskiwany z tkanek przedżołądka owcy zawierający 85% kolagenu oraz proteiny, elastynę, fibronektynę, glikozoaminoglikany, lamininy wspomagający gojenie trudno gojących się ran oparzeniowych i przewlekłych" (szt) - rozmiar: 5cm x 5cm, 1, 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r. poz. 275 tj.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu oceny jakości oferowanych materiałów opatrunkowych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą próbki w oryginalnych opakowaniach, w ilości:
Dla Pakietu Nr 1 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 2 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 3 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 4 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 5 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 6 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 7 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 8 /poz1/ - 1 m
/poz.2/ - 1 szt.
Dla Pakietu Nr 9 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 10 - 1 szt.
Dla Pakietu Nr 11 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 12 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 13 - 1 kg.
Dla Pakietu Nr 14 - 1 szt.
Dla Pakietu Nr 15 - 1 szt.
Dla Pakietu Nr 16 - 1 szt.
Dla Pakietu Nr 17 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 18 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 19 - 1 szt. z każdej pozycji
Dla Pakietu Nr 20 - 1 szt.
Dla Pakietu Nr 21 /poz. 1-4/- 1 szt. z wybranej poz.
/poz. 5/ - 1 szt.
2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ:
a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
b) ulotki, karty danych technicznych lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
2. Ulotki, karty danych technicznych lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w przypadkach wskazanych w Rozdziale 7 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, której treść zawiera Załącznik Nr 6 SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022.835 z dnia 2022.04.15).
7. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 6 następuje na okres trwania określonych w nim okoliczności.
8. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 6, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022.835 z dnia 2022.04.15) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 11, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa powyżej, Zamawiający odrzuca ofertę. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.