eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 05800 BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIUOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
05800 BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-059

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 897-173-13-83

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-059

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

05800 BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ed7a696-036e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycjepoprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz rozporządzeniu w sprawie sposobu
sporządzenia i przekazywania informacji.
Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp,
gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości
postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca składa ofertę, zmienia ją lub wycofuje za pośrednictwem ww. platformy Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w
szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/15/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy rowerowej łączącej gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu na odcinku ok. 500 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z Decyzją nr 21/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach zadanie pn.:
[05800] Budowa trasy rowerowej łączącej gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych lub usług, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
3. Szczegółowy opis zamówień podobnych, o których mowa w punkcie 1. został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:
1.1. posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:
1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie w terenie miejskim drogi klasy min. Z o długości co najmniej 50 m.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl postanowieniom art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach poszczególnych członków
konsorcjum, którzy wykonają roboty budowlane/ usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117
ust. 4 ustawy Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum – wzór w Załączniku 5. Oświadczenie
dotyczące zakresu deklarowanych prac jakie będą wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia winno być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek
konsorcjum.
oraz
1.2. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie
usług i robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1.2.1. Kierownik Budowy- (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej): posiadający doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy budowie lub przebudowie w terenie miejskim drogi
klasy min. Z o długości co najmniej 50 m, oraz posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa,
lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami
dotyczące uznawania kwalifikacji.
2. Zamawiający wyjaśnia, że:
a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Regulaminie
postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych
państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (uchwalony mocą uchwały Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 7/R/16 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18
maja 2016 r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu
oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym
zakresie,
b) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, o których mowa w powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6,
7a, ustawy Prawo budowlane;
c) pojęcie „teren miejski” zamawiający rozumie jako teren położony w granicach administracyjnych miasta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający zgodnie z
art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa
Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona do
złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia tj:
1.1. W celu potwierdzenia uprawnień do reprezentowania danego podmiotu oraz w zakresie braku podstaw do wykluczenia w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp: odpisu lub informacji Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust. 2 oraz 274 ust. 4 ustawy pzp)
1.2. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie
podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe, przy czym w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do
każdego z nich musi to zostać wykazane:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 IDW sporządzone i wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej IDW
wypełniają odpowiednio:
- wykonawca,
- wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na okoliczność niepodlegania
wykluczeniu, a w zakresie spełnienia warunków udziału oświadczenie wypełnia osobno każdy z konsorcjantów w zakresie, w jakim
poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- podmiot trzeci - na okoliczność niepodlegania wykluczeniu a w przypadku polegania przez
Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie w
zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa ten podmiot w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
Zamawiający nie wymaga wypełniania przez Wykonawców Oświadczeń w odniesieniu do
podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca NIE polega.
2. Podmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę lub wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta została najwyżej
oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9
niniejszej IDW tj:
2.1. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
2.1.1.Wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.1.1.1. IDW sporządzony według
załącznika nr 4 do IDW, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych w ramach konsorcjum, wykaz
robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9 IDW
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej innych podmiotów udostępniający zasoby niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 IDW, będzie polegał na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawi on odpowiednie podmiotowe środki
dowodowe dot. tych podmiotów, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie takiego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
przedłoży zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdzi, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określi w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych lub ekonomicznych Zamawiający wymaga wskazania odpowiednio:
imienia i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków finansowych; nazwy inwestycji/zadania,
itp.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
5) Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2.3 -
11.2.4. IDW, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotów, o których mowa w pkt. 11.3. IDW z udziału w
postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni nie podlegać wykluczeniu oraz
spełniać warunki udziału w postępowaniu i złożyć podmiotowe środki dowodowe, które to potwierdzą. Ponadto tacy
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 11.1.1. instrukcji dla wykonawców składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z art.117 ust. 3 i 4 ustawy pzp: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim
przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy sporządzone zgodnie z
załącznikiem nr 5 do IDW.
5. Postanowienia pkt 6.6. niniejszego ogłoszenia mają również odpowiednie zastosowanie do wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w Części II Specyfikacji Warunków
Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich:
1) wykonanie całości robót budowlanych i zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru – w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2) uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania tj. jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane, to dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.