eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w OZ w Krakowie - Nowej Hucie AŚ w Krakowie" oraz realizacji funkcji nadzoru autorskiegoOgłoszenie z dnia 2022-07-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w OZ w Krakowie – Nowej Hucie AŚ w Krakowie” oraz realizacji funkcji nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351141869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Montelupich 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126301100

1.5.8.) Numer faksu: 126335354

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_as_krakow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w OZ w Krakowie – Nowej Hucie AŚ w Krakowie” oraz realizacji funkcji nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3c1083c-c7af-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00246329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057346/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 usługa projektowa - budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Krakowie Nowej Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141736/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/D/Kw/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 494000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowania architektonicznego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71220000-6 oraz 71248000-8.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ oraz wstępna koncepcja stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.
Etapy realizacji:
1. etap I – wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z zagospodarowaniem terenu;
2. etap II – wykonanie koncepcji instalacyjnej;
3. etap III – wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu, złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę i budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;
4. etap IV – wykonanie Projektu Technicznego oraz Projektów Wykonawczych we wszystkich branżach, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę;
5. etap V – pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach podczas wykonywania robót budowlanych, w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 478470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1672800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 478470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOSZT-BUD Dariusz Majer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690363586

7.3.3) Ulica: ul. Dworcowa 10/3

7.3.4) Miejscowość: Knurów

7.3.5) Kod pocztowy: 44-190

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 478470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.