eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów firmy Merck, znak sprawy: AEZ/S-086/2023,Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów
firmy Merck, znak sprawy: AEZ/S-086/2023,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów
firmy Merck, znak sprawy: AEZ/S-086/2023,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b90b355b-035f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076365/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.55 Sukcesywne dostawy odczynników - rekombinowanych białek oraz peptydów firmy Merck

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

10. Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia, tj. sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów firmy Merck, zamówienie może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wum.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu, komunikacja
Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami
Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl;
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza
Wiedzy”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48
22 257 22 23

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja skierowana jest do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że w przypadku:
- osób fizycznych,
- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie
przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail:
iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 240;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXVII SWZ.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
6. W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zobowiązany jest
złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
4 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
5 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-086/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów firmy Merck lub równoważnych, wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem ust. 2
i następnych.
2. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw odczynników wytwarzanych przez firmę Merck, a wykonanych w okresie ostatnich 24 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych niezbędnych dla realizacji programów naukowych i badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta lub producenta odczynników „równoważnych”, o których mowa w ust. 3.
3. Zważywszy na specyfikę przedmiotu zamówienia (odczynniki rekombinowanych białek oraz peptydów), i wynikającą stąd niemożliwość jednoznacznego opisania kryteriów równoważności, których nie można opisać w sposób wystarczająco precyzyjny, stosownie do art. 99 ust. 5 i 6 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na produkty „równoważne” (innego producenta niż Merck) wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ), zobowiązany jest wykazać poprzez złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Oddziale 5 ustawy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SWZ, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację programów naukowych i badawczych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w
niniejszej SWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%,
Kc=Cmin/Co x 100% x100
gdzie:
Kc – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto)
Co – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane zgodnie z powyższym wzorem, z dokładnością do części setnych.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru, stanowiącego
Załącznik nr 3 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z
Wykonawców.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z dostawami opisanymi w Formularzu asortymentowo-cenowym,
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na produkty „równoważne”, tj. innego producenta niż Merck, wyszczególnione
w Formularzu asortymentowo-cenowym, w celu wykazania równoważności Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą;
1) w odniesieniu do każdego odczynnika „równoważnego” z osobna - kartę katalogową produktu
2) oświadczenie, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub
innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za
uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na
podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że w celu wykazania równoważności, o której mowa w ust. 2, Wykonawca może
złożyć również inne przedmiotowe środki dowodowe niż wymienione w ust. 2 pkt 1, w szczególności wyniki z badań, świadectwa jakości lub inne dokumenty wystawione przez producenta oferowanych odczynników lub jednostkę wykonującą działania z zakresu zgodności akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca, składając ofertę na produkty równoważne nie złoży wraz z ofertą
przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzą równoważności oferowanego
produktu. Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI SWZ, w przypadku zaoferowania odczynników
„równoważnych”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy stanowiące Załącznik
nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku gdy:
a) odczynnik wymieniony w Załączniku nr 2 do umowy został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony innym odczynnikiem należącym do tej samej linii produktowej, o właściwościach co najmniej takich jak odczynnik oferowany, lub który został udoskonalony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
b) odczynnik wymieniony w Załączniku nr 2 do umowy został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta produktem należącym do tej samej linii produktowej, o właściwościach co najmniej takie jak odczynnik oferowany, lub który został udoskonalony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
c) z zachowaniem terminu określonego w § 2, umowa nie zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym, a w szczególności gdy umowa nie zostanie zrealizowana w co najmniej 50% wartości określonej w § 4 ust. 1. W takim przypadku dopuszczalnym jest wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o okres ustalony przez strony, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy;
d) zmiany stawki podatku VAT; w takim wypadku niezmienna pozostaje cena jednostkowa netto, a zmianie ulega wartość brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy również Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r. poz. 129 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.