eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Szpitala w OstródzieOgłoszenie z dnia 2023-06-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Szpitala w Ostródzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511398725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Jagiełły 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89/646-06-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ef7c3b8-ce29-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Szpitala w Ostródzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ef7c3b8-ce29-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156409

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOSA.ZP.3321.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2235517,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Szpitala w Ostródzie S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 1.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – załącznikach nr 4.1 – 8 oraz 9.1 – 9.4 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiary robót stanowiące załączniki nr 10.1 – 10.5 do SWZ traktowane są jedynie jako materiał poglądowy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 103 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2747755,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: APE-LP Spółka z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833178523

7.3.3) Ulica: Wały Piastowskie 1/1508

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-855

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

- wykonanie montażu systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania,
- wykonanie montażu oświetlenia awaryjnego.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2200000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.