eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waśniów › Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869mb w km od 0+700 do 1+569Ogłoszenie z dnia 2023-06-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869mb w km od 0+700 do 1+569

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WAŚNIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 24

1.5.2.) Miejscowość: Waśniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-425

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@wasniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869mb w km od 0+700 do 1+569

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb8b0619-0316-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088074/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869mb w km od 0+700 do 1+569

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wasniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wasniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dopuszczalne formy komunikacji:
platforma zakupowa Zamawiającego: https://wasniow.ezamawiajacy.pl (zakładka „Korespondencja”), poczta elektroniczna Zamawiającego: techniczny@wasniow.pl (wyłącznie w przypadku awarii platformy zakupowej).
2. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne dla platformy zakupowej:
a. posiadanie stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. dysponowanie komputerem klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. dysponowanie dowolną zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą TLS 1.2 (najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. dysponowanie zainstalowanym programem Acrobat Reader lub innym obsługującym pliki w formacie „.pdf”.
3. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne dla poczty elektronicznej:
a. dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
b. dysponowanie przez Wykonawcę dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej wspierającej HTML5, CSS3 i JavaScript,
c. posiadanie przez Wykonawcę konta poczty elektronicznej.
4. Komunikacja przy użyciu platformy zakupowej (w tym możliwość złożenia oferty), z zastrzeżeniem możliwości zadawania pytań do treści SWZ, wymaga przystąpienia przez Wykonawcę do postępowania. Szczegółowa procedura przystąpienia do postępowania, w tym procedura rejestracji konta Wykonawcy na platformie została określona w Dziale II Rozdziale 2 ust. 6 SWZ.
5. Data przekazania korespondencji:
a. platforma zakupowa – data jej wpływu na platformę zakupową (data, czas: hh:mm:ss) wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu,
b. poczta elektroniczna – data jej wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby można było zapoznać się z jej treścią.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych jednorazowo:
a. platforma zakupowa – nie więcej niż 100 MB,
b. poczta elektroniczna – nie więcej niż 20 MB.
7. Możliwość zadania pytania do treści SWZ z pominięciem procedury przystąpienia do postępowania - skorzystanie z opcji "Zadaj pytanie" dostępnej na platformie zakupowej.
8. Wymagane lub dopuszczone postaci lub formy przekazywanych dokumentów zostały określone w Dziale II Rozdziale 2 ust. 10 - 14 SWZ.
9. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ – „Formularz ofertowy” lub na formularzu
przygotowanym przez Wykonawcę, o treści odpowiadającej treści Formularza ofertowego – Załącznika nr 3 do SWZ.
10. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności: w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych odpowiadającym KRI oraz z zastrzeżeniem wyrażenia treści oferty przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić i których układ nie pozostawia wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, tel. .412646026, e-mail: sekretariat@gminawasniow.pl.
2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Tomasz Paprocki, e-mail: sekretariat@gminawasniow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji, w tym na potrzeby postępowań kontrolnych realizowanych przez właściwe organy i instytucje w związku z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy Pzp.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. będą przetwarzane przez cały okres postępowania,
b. po udzieleniu zamówienia publicznego będą przechowywane przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia przez wybranego Wykonawcę lub przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zależności od tego, który ze wskazanych okresów jest dłuższy,
c. po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, nie krócej jednak niż przez okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia i jego realizację.
6. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. do żądania od Zamawiającego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa Pzp.
2. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T.2710.36.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869mb w km od 0+700 do 1+569”, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania:
a. robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
b. robót przygotowawczych (frezowanie, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni),
c. robót odwodnieniowych (wyczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp, obudowa przepustu z nowych materiałów, wykonanie betonowych ścianek czołowych ze skrzydełkami do przepustów, oczyszczenie przepustów, wykonanie podbudowy drenującej),
d. nawierzchni asfaltowej:
 wzmocnienie podłoża,
 podbudowa z kruszywa łamanego,
 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11s
e. zajazdów i poboczy,
f. elementów ulic (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, podbudowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, dostawa i montaż pionowych znaków drogowych oraz barier drogowych),
g. robót wykończeniowych i zabezpieczających (wykoszenie skrajni poboczy, planowanie terenu, czyszczenie nawierzchni, itp.),
h. wszystkich prac niezbędnych do wdrożenia projektu Stałej Organizacji Ruchu.
2. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu tablicy informacyjnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w zw. z § 2 pkt. 1 lit. a), § 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 1, § 9 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dalej: Tablica informacyjna).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” obejmujący:
a. dokumentację projektową (część rysunkowa, część opisowa, w tym projekt stałej organizacji ruchu),
b. szczegółową specyfikację techniczną,
c. przedmiar,
z zastrzeżeniem obowiązku dostawy i montażu Tablicy informacyjnej (pozycja nieuwzględniona w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarze).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania personelem niezbędnym do należytej realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej (Kierownik budowy).
Pojęcie „uprawnień budowlanych do kierowania robotami drogowymi w specjalności inżynierii drogowej” zostały użyte w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane), przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Kierownik budowy nabył uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed wejściem w życie Prawa budowlanego lub w oparciu o inne niż Prawo budowalne przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, jeśli kwalifikacje te odpowiadają uprawnieniom budowlanym w wymaganych specjalnościach w rozumieniu Prawa budowlanego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia informacji o Kierowniku budowy, sporządzonej wg wzoru stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ – „Informacja o Kierowniku budowy”.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają indywidualnie, w przypadku braku podstaw do wykluczenia – każdy z Wykonawców oraz w przypadku spełniania warunków udziału w postępowaniu – każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w § 12 Projektowanych postanowień umownych - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wasniow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.