eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku garażowegoOgłoszenie z dnia 2023-06-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku garażowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W WAŁCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331447710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 99

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@answalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://answalcz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21c1645b-dc50-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku garażowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21c1645b-dc50-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00177962

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku garażowego usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu. Przebudowa obejmuje zmianę otworów drzwiowych, wymianę konstrukcji dachu, częściową rozbiórkę budynku oraz wykonania ścian oddzielenia pożarowego. Remont obejmuje wymianę wrót garażowych, wymianę stolarki okiennej, skucie i ułożenie nowych tynków zewnętrznych, wymurowanie ścianek działowych oddzielających poszczególne lokale.

2. Wymianę konstrukcji dachu oraz jego pokrycia należy podzielić na 4 etapy, w taki sposób aby zapewnić osobom użytkującym lokale garażowe bezpieczeństwo mienia przed ewentualną kradzieżą, bądź opadami atmosferycznymi. Etapy należy podzielić pomiędzy projektowane ściany oddzielenia pożarowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby ten rozpoczynał pracę nad kolejnymi etapami, dopiero po zakończeniu robót w etapie poprzednim (dotyczy szczególnie montażu bram, stolarki okiennej oraz wymiany konstrukcji i poszycia dachu). Zabrania się prowadzenia robót równolegle w kilku etapach oraz pozostawienie któregokolwiek z lokali garażowych w takim stanie, który umożliwi łatwy dostęp osobom trzecim oraz stwarzającym ryzyko zalania mienia przez dłuższy czas.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1824858,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2584473,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1824858,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU TOMBUD TOMASZ CZERWIŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 331054229

7.3.4) Miejscowość: Wałcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 182485845 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.