eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej poprzez dostawę i montaż, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacjiOgłoszenie z dnia 2023-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej poprzez dostawę i montaż, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000963069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 1

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@ck.leczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ck.leczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aab491fb-d2b4-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej poprzez dostawę i montaż, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aab491fb-d2b4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00162817/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej poprzez dostawę i montaż, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01873-6935-UM0313693/22

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00163192

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DM.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej poprzez dostawę i montaż, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji”
4.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
4.2.1. Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Kultury Łęczna”
Moc instalacji fotowoltaicznej minimum 28,67 kWp
W skład instalacji mają wchodzić komponenty o poniższej charakterystyce i minimalnych parametrach technicznych:
1) moduły fotowoltaiczne:
– monokrystaliczne, ogniwa typu N,
– moc znamionowa nie mniejsza niż 470 Wp,
– sprawność nie mniejsza niż 21,29 %,
– waga modułu nie większa niż: 28 kg,
– maksymalne wymiary modułu: 2111 x 1134 x 30 mm,
– współczynnik temperaturowy mocy maksymalnej: od 0 do -0,32%/˚C,
– temperatura pracy od -40 ˚C do + 85 ˚C,
– szkło hartowane,
– zgodność z normą IEC 61215 i IEC 61730 potwierdzona certyfikatem,
– degradacja w pierwszym roku użytkowania: maks. 1%,
– degradacja mocy w latach 2-30: maks. 0,4%,
– gwarancja produktowa min. 15 lat,
– gwarancja na liniowy spadek mocy min. 30 lat,
2) konstrukcja wsporcza dachowa:
– dedykowana do pokrycia dachowego,
– materiał konstrukcji: stal nierdzewna lub aluminium,
– zgodność z normą EN 1090-1:2009+A1:2011,
– gwarancja produktowa: min. 10 lat,
3) okablowanie pomiędzy modułami a inwerterem:
– odporny na promieniowanie UV,
– zakres temperatury: -40°C do +90°C,
– przekrój: min. 6mm2,
– prowadzenie przewodów w peszlach lub korytkach,
4) instalację główną do połączenia inwertera z instalacją elektryczną w obiekcie,
5) rozdzielnice z zabezpieczeniami DC i AC,
6) instalację uziemiającą,
7) ochronę przeciwporażeniową,
8) ochronę przeciwprzepięciową,
9) ochronę przeciwpożarową,
10) falownik:
– moc znamionowa 30kW,
– technologia beztransformatorowa,
– sprawność europejska: min. 98,2%,
– maksymalny prąd wyjściowy: nie większy niż 52 A,
– napięcie startowe: min. 200 V,
– min. 3 MPPT,
– wbudowany wyłącznik DC,
– chłodzenie wentylatorem,
– zabezpieczenie przed pracą wyspową,
– zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją,
– waga: maks. 36 kg,
– zakres temperatur pracy: od -30˚C do +60˚C,
– certyfikat NCRfG,
– gwarancja produktowa: min. 12 lat.
Uwaga:
Wraz z ofertą należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych parametrów, np. karty katalogowe, certyfikaty, warunki gwarancji.

Wykonana instalacja powinna spełniać kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca zobligowany jest do wykonania zgłoszenia
mikroinstalacji u Operatora Sieci Dystrybucyjnej na podstawie pełnomocnictwa.

Wymagany inwerter wyposażony w system monitorowania instalacji fotowoltaicznej. System monitorowania ma zapewnić ciągły podgląd na ilość wyprodukowanej energii oraz wydajność. System pozwala na natychmiastowe wykrywanie błędów oraz alarmy na poziomie inwertera i poziomie systemu.

Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazania go Zamawiającemu.
4.2.2. Dostawę i montaż instalacji klimatyzacji na potrzeby budynku Centrum Kultury Łęczna”
Kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w dwóch pomieszczeniach: w sali audiencyjnej (3 jednostki) i galerii (2 jednostki). Do każdej jednostki wewnętrznej należy przyłączyć oddzielną jednostkę zewnętrzną.
1) W skład instalacji mają wchodzić m.in. poniższe komponenty:
a) jednostki zewnętrzne klimatyzacji,
b) jednostki wewnętrzne klimatyzacji,
c) sterowniki centralne panelowe,
d) rury miedziane chłodnicze,
e) czynnik chłodniczy,
f) mocowania agregatów,
g) rury odprowadzające skropliny PVC,
h) wibroizolatory,
i) pompy skroplin,
j) przewody zasilające,
k) elementy montażowe,
l) izolacja termiczna.
Parametry techniczne jednostek klimatyzacji dla poszczególnych pomieszczeń:
1) sala audiencyjna:
a) jednostka zewnętrzna:
– nominalna wydajność grzania: min. 8,50 kW,
– nominalna wydajność chłodzenia: min. 7,00 kW,
– współczynnik COP: min. 3,80,
– sezonowy współczynnik efektywności ogrzewania: min. 4,20,
– zasilanie: 1-fazowe,
– sprężarka: rotacyjna,
– długość instalacji między agregatem a ostatnią jednostką wewnętrzną: maks. 20 m,
– czynnik chłodniczy: R32,
– przystosowane do pracy w temperaturze -20˚C,
b) jednostka wewnętrzna
– kasetonowa,
– sterowanie wifi,
– nominalna wydajność grzania: min. 7,90 kW,
– nominalna wydajność chłodzenia: min. 6,90 kW,
– system zdalnego odczytu temperatury w pomieszczeniu,
– tryb autodiagnozy błędów,
– grzałka tacy skroplin,
– wersja kolorystyczna: biały.
2) galeria:
a) jednostka zewnętrzna:
– nominalna wydajność grzania: min. 5,60 kW,
– nominalna wydajność chłodzenia: min. 5,20 kW,
– współczynnik COP: min. 4,50,
– sezonowy współczynnik efektywności ogrzewania: min. 4,10
– zasilanie: 1-fazowe,
– sprężarka: rotacyjna,
– długość instalacji między agregatem a ostatnią jednostką wewnętrzną: maks. 20 m,
– czynnik chłodniczy: R32,
– przystosowane do pracy w temperaturze -20˚C,
b) jednostka wewnętrzna:
– ścienna
– sterowanie wifi,
– nominalna wydajność grzania: min. 5,50 kW,
– nominalna wydajność chłodzenia: min. 5,10 kW,
– system zdalnego odczytu temperatury w pomieszczeniu,
– tryb autodiagnozy błędów,
– grzałka tacy skroplin,
– wersja kolorystyczna: biały.
Uwaga:
Wykonawca zobligowany jest do konfiguracji systemu grupowego zdalnego sterowania.
Gwarancja produktowa na klimatyzacje min. 5 lat .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr.2 do SWZ.
4.4. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

39717000-1 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.