eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji TECS dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania ANSYS - przedłużenie na okres 12 miesięcy.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji TECS dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania ANSYS - przedłużenie na okres 12 miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Gwarków 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-166

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 259 25 47, 32 259 25 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajuraszczyk@gig.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji TECS dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania ANSYS - przedłużenie na okres 12 miesięcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3da2fc85-0135-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3da2fc85-0135-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający aktywne konto na Platformie e-Zamówienia będzie
miał dostęp do formularzy służących do komunikacji z Zamawiającym oraz do formularzy umożliwiających złożenie lub wycofanie oferty. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronierhttps://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy” – kafelek „Oferty, wnioski, prace konkursowe”. Ponieważ Zamawiający nie wykorzystuje interaktywnego formularza udostępnionego przez platformę, Wykonawców nie dotyczy instrukcja w części dot. pobierania wzorca formularza i jego wypełnienia. Podczas dodawania formularza oferty Platforma może zgłosić komunikat
dotyczący braku wygenerowania interaktywnego formularza – należy potwierdzić komunikat. Więcej informacji w SWZ rozdział VIII oraz XVII.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu lub ajuraszczyk@gig.eu lub Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę
wiadomości widoczne będą po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest
bezpłatne. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia poprzez kafelek „Przeglądaj postępowania /
konkursy”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów / oświadczeń / informacji zostały opisane w
regulaminach korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępnych pod adresem https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum
Pomocy”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. FZ/5808/AJ/23. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania
się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Do przygotowania
oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy jednego z następujących podpisów:
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa z siedzibą przy Pl. Gwarków 1 w Katowicach, 40-
166, tel.: 32 259 20 00, fax: 32 259 65 33.
2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: gdpr@gig.eu.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6
ust.1 lit. c RODO - w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – podstawą prawną ich przetwarzania jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych. 4. W razie zawarcia wskutek przeprowadzonej przez Administratora procedury o udzielenie zamówienia publicznego umowy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji tej umowy na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub czynności poprzedzających jej realizację;
b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z
przepisów prawa, w tym przepisów prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym
dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
d. dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
f. wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych – w zakresie określonym w przepisach RODO;g. wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, w jakich dane są przetwarzane. W przypadku
niepodania danych osobowych udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie i realizacja umowy nie
będzie możliwe. Niezbędność podania przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu wykonania na zlecenie
Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być również instytucje
upoważnione z mocy prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz
art.74 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ciąg dalszy treści niniejszego punktu znajduje się w Sekcji IX - Pozostałe Informacje.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ/5808/AJ/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji TECS dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania ANSYS - przedłużenie na okres 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena - Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą mają składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z rozdziałam XV

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XV SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ)
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom). 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w
ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o
ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie przesłanki i zakresy zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e - Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy treści z pkt. 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. II. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835). Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.