eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w GdyniOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363799128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-346

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lis.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gdynia.pl/bip/lis

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db85e142-0136-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521973/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usługi sprzątania w obiektach LIS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej Portal Smart PZP wskazanej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia.
10.2. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji wystąpienia problemów z Portalem (np. awarią systemu lub temu podobnych) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, może odbywać się za pomocą skrzynki elektronicznej email, na adres wskazany w pkt 1.3 SWZ.
Możliwość skorzystania z komunikacji w postaci skrzynki elektronicznej email, nie dotyczy czynności składania ofert. Oferty muszą być złożone zgodnie z postanowieniami rozdziału 14 i 15 niniejszej SWZ.
10.3. Zamawiający zgodnie z §2 ust 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452, dalej zwane rozporządzeniem o elektronizacji), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
10.3.1. dokumenty w formacie ,,PDF” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
10.3.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
10.4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
10.4.1. Oprogramowanie niezbędne do prawidłowej komunikacji.:
10.4.1.1. stały dostęp do sieci Internet,
10.4.1.2. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0 lub Firefox ver.46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze,
10.4.1.3. włączona obsługa JavaScript,
10.4.1.4. oprogramowanie Szafir,
10.4.1.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf., dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .jpg,
.jpeg, .gif, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .zip,
10.4.1.6. maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB,
10.4.2. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
10.4.2.1. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu pliku przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
10.4.2.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1. Laboratorium Innowacji Społecznych, działając jako Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, 81-346 Gdynia, ul. Stefana Żeromskiego 31, reprezentowane przez Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych, tel. 58 727-39-00, email: sekretariat@lis.gdynia.pl .
24.2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod@eduodo.pl
24.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wzięcia udziału w postepowaniu, wyłonienia oferty najkorzystniejszej, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, realizacji umowy oraz w celu archiwizacji.
24.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
24.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane co do zasady przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, przez okres obowiązywania trwałości projektu. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (tj. Wykonawcy z którymi nie została zawarta umowa).
24.6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp.
24.7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
24.8. Wykonawca posiada:
24.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
24.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy *;
24.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
24.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00, adres poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
24.9. Na podstawie art. 23 ust lit e) RODO Wykonawcy nie przysługuje:
24.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
24.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
24.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
24.10. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
24.11. Celem, potwierdzenia, iż Wykonawca dopełnił ww. obowiązki Wykonawca składa Oświadczenie, zawarte w Formularzu oferty w przedmiocie jak wyżej. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego, będzie zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne) do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2500.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (zwane dalej „LIS”) we wskazanych poniżej lokalizacjach:
1) Siedziba LIS, ul. Żeromskiego 31
2) Przystań Lipowa 15
3) Przystań Śmidowicza 49
4) Przystań Opata Hackiego 33
5) Przystań Widna 2A
6) Wymiennikownia Kartuska 20.
5.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy, został określony w całej dokumentacji postępowania, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ i załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Na dokumentację postępowania składają się również wszelkie ewentualne zmiany SWZ i załączników oraz odpowiedzi na pytania dokonane na etapie postępowania.
5.4. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze.
5.5. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.
5.6. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
5.7. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy fizyczni wykonujący w szczególności czynności w zakresie sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów.
Przedmiotowe wymaganie dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
16.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp,
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm., dalej ustawa) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie uPzp wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655, 835, 2180, 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy);
16.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 uPzp w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem co najmniej sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowym lub budynku użyteczności publicznej, o sprzątanej powierzchni wewnętrznej nie mniejszej niż 600 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 14.12. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
14.12.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w: pkt 16.1.1. Oświadczenie składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy,
2) podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu.
17.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania tj.:
17.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
17.1.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
17.2. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 17.1.1., potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14.12. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
14.12.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 16.1.2. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
14.12.3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z pkt 16.5., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
14.12.4. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 118 uPzp, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, o których mowa w pkt 16.2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
17.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania tj.:
17.1.3. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
17.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
17.4. Dokumenty/oświadczenia załączone do oferty oraz złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami uPzp, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
17.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

CIĄG DALSZY ZMIAN UMOWY Z PKT. 7.4 OGŁOSZENIA
4. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację Umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji Umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wyłącznie w części wynagrodzenia, które pozostało do zapłacenia przez Zamawiającego. Każda ze Stron, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie stosownych przepisów, będących podstawa dokonania zmiany, wystąpi do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia zawierającym uzasadnienie, stosowne dowody. W przypadku nie złożenia takiego wniosku w terminie Strony uznają, że zmiana przepisów nie miała wpływu na koszt wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia przepisy, które zostały opublikowane przed terminem składania ofert, nawet jeśli weszły w życie po podpisaniu niniejszej Umowy.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy
6. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do Umowy.
7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w Umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
9.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
9.3.1. pieniądzu;
9.3.2. gwarancjach bankowych;
9.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO BP S.A. numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
9.5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
9.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 9.3.2-9.3.4:
 musi wskazywać jako beneficjenta Laboratorium Innowacji Społecznych jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni.
 musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela).
9.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
9.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.12. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
14.12.5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy formularz oferty lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadkach wynikających wprost z przepisów uPzp oraz wskazanych poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy, w następującym zakresie:
1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części obowiązków Wykonawcy i zakresu przedmiotu umowy i związanego z tym odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że zmniejszenie zakresu nie przewyższy 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1.
2) zmiany sposobu, lub terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej Umowy,
3) zmiany terminu wykonania Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiana terminu jest spowodowana wystąpieniem opóźnień z winy Zamawiającego lub innych organów, instytucji niezależnych od Wykonawcy, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie,
4) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy na skutek wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
5) zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę co najmniej takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,
6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 uPzp, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
7) zmiany zakresu zamówienia, nie prowadzącej do zmiany charakteru umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
2) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §8, w przypadku zmiany kosztów, z powodów określonych w pkt. 1) i 2), z zastrzeżeniem, że wysokość tej zmiany nie przekroczy 2% wynagrodzenia określonego odpowiednio w §8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o wysokość realnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia określonego w Komunikacie Prezesa GUS dot. roku poprzedzającego rok wykonywania usługi. Pierwsza waloryzacja nastąpi na wniosek strony po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, zaś każda kolejna waloryzacja nastąpi po upływie kolejnych 6 miesięcy od poprzedniej.
CIĄG DALSZY ZNAJDUJE SIĘ W PKT. 5.8 OGŁOSZENIA

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą platformy SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

14.12. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
14.12.1. Formularz oferty o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SWZ,
14.12.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w: pkt 16.1.1. SWZ oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 16.1.2. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ,
Oświadczenie składają odrębnie:
a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
14.12.3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z pkt 16.5. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
14.12.4. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, o których mowa w pkt 16.2. SWZ. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
14.12.5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy formularz oferty lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
14.12.6. Dowód wniesienia wadium – oryginał, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 9.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.