eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w GdyniOgłoszenie z dnia 2023-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363799128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-346

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lis.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gdynia.pl/bip/lis

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db85e142-0136-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00303796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521973/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usługi sprzątania w obiektach LIS

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245787

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2500.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 188400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (zwane dalej „LIS”) we wskazanych poniżej lokalizacjach:
1) Siedziba LIS, ul. Żeromskiego 31
2) Przystań Lipowa 15
3) Przystań Śmidowicza 49
4) Przystań Opata Hackiego 33
5) Przystań Widna 2A
6) Wymiennikownia Kartuska 20.
5.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy, został określony w całej dokumentacji postępowania, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ i załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Na dokumentację postępowania składają się również wszelkie ewentualne zmiany SWZ i załączników oraz odpowiedzi na pytania dokonane na etapie postępowania.
5.4. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze.
5.5. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.
5.6. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
5.7. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy fizyczni wykonujący w szczególności czynności w zakresie sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów.
Przedmiotowe wymaganie dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193503,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220118,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193503,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Jantar 2 Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Jantar Sp. z o. o.; Sekret sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 839-26-57-011

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193503,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.