eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kramsk › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ŚwięteOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAMSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 12

1.5.2.) Miejscowość: Kramsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-511

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina.kramsk@kramsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kramsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5b9a44c-013d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018433/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi w miejscowości Święte

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kramsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kramsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja elektroniczna:
• za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, wykonawca wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegóły wskazanego postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcję „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”.
7. Wykonawcy są zobowiązani do składania ofert, oświadczeń i innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, po uprzedniej rejestracji wykonawcy.
8. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta, logując się, akceptuje warunki korzystania ze strony prowadzonego postępowania, określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf oraz uznaje go za wiążący.
9. Szczegółowa instrukcja obsługi strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierająca instrukcję korzystania przez Wykonawcę jest zamieszczona pod adresem: https://sidaspzp.pl/instrukcje
10. Każdy załączany plik, zawierający ofertę, dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa, musi być uprzednio opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub wykonawców.
13. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
• dostęp do sieci do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
• zainstalowana co najmniej jedna przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program do obsługi formatów .pdf, np. Acrobat Reader;
• dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;
• rekomendowane przez zamawiającego formaty przesłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ze szczególnym wskazaniem na pdf oraz formaty kompresji danych: zip, 7zip;
• zamawiający dopuszcza inne, niż określone powyżej formaty kompresji danych, w szczególności format .rar, pod warunkiem, że zamawiający, korzystając z programu 7-zip (https://7-zip.org.pl/), będzie w stanie poprawnie otworzyć skompresowane pliki oferty; w przypadku gdy wykorzystany przez wykonawcę format kompresji danych uniemożliwi jego otworzenie przez Zamawiającego za pomocą programu 7-zip, ofertę taką uznaje się za podlegającą odrzuceniu;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 15. RODO (obowiązek informacyjny) – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kramsk jest Wójt Gminy Kramsk z siedzibą przy ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Sławomir Kozieł, email: iod@kramsk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.1.7.2023.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Święte na długości 430,87 m polegającą na wykonaniu jezdni o szerokości 4,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego ułożonej na istniejącym podłożu z kruszywa łamanego z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym o szerokości 0,50 m. Dla zapewnienia wiązań międzywarstowych istniejącą nawierzchnię należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową. Przed wykonaniem konstrukcji drogi należy usunąć humus w miejscach poszerzeń drogi a następnie wyprofilować istniejące podłoże do projektowanej szerokości. Projektuje się również wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego na pola, łąki i do posesji. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobocza drogi i istniejącego rowu w granicach pasa drogowego. Zakres robót mieści się w istniejącym pasie drogowym.
Charakterystyczne wielkości robót:
- długość drogi – 430,87 m
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1723,50 m2
- powierzchnia poboczy wzmocnionych kruszywem – 431,0 m2
- powierzchnia zjazdów 105,0 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga 60,00 (maksymalnie można uzyskać 60,00 punktów)
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
C = ( Cmin / Cbad ) x 60,00 punktów
Cmin – cena oferty minimalnej, Cbad – cena oferty badanej

Okres gwarancji – waga 40,00 (maksymalnie można uzyskać 40,00 punktów)
Oferta uzyska liczbę punktów zależną od wskazanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji:
- za podanie okresu gwarancji 60 miesięcy – 40 punktów
- za podanie okresu gwarancji 48 miesięcy – 20 punktów
- za podanie okresu gwarancji 36 miesięcy – 0 punktów
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji poniżej ustalonego minimum (36 miesięcy) lub niewskazanie żadnego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia – art. 226 ust. 1 pkt 5. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert. Wykonawca oferowany okres gwarancji wskazuje
w pełnych miesiącach – w przedziale od 36 do 60 miesięcy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie dotyczące robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości co najmniej 200 mb

Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowanie co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która będzie odpowiedzialna w szczególności za realizację zamówienia, kontrolę jakości i kierowanie robotami

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (składane na wezwanie)

4. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w warunku udziału w postępowaniu, wraz z podaniem ich rodzaju i zakresu, daty i miejsca wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane; wymagane jest załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, a także z informacją o posiadanym doświadczeniu w kierowaniu robotami wraz z podaniem ich rodzaju, miejsca, zakresu i okresu realizacji (składane na wezwanie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ)
• wykaz osób, określonych w warunkach udziału w postępowaniu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie dysponowania, a także z informacją o posiadanym doświadczeniu w kierowaniu robotami wraz z podaniem ich rodzaju, miejsca, zakresu i okresu realizacji (składane na wezwanie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez wykonawcę lub poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 60 Pzp.
4. Zamawiający będzie łącznie oceniał spełnianie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców na załączniku nr 2 do SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na załączniku nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

11. Jeśli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo w oryginale. Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
3. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poza przypadkami określonymi w projekcie umowy oraz zmianami, które przewidziano w art. 455 ustawy Pzp. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający nie uwzględnił aspektów społecznych, środowiskowych, innowacyjnych lub etykiet związanych z realizacją zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kramsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, ograniczając ich ilość poprzez zastosowanie najniższej ceny jako kryterium oceny ofert. Oferta z najniższą ceną uzyska 100,00 punktów, a kolejne oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór: ( Cmin / Cbad ) x 100,00 punktów, gdzie Cmin to cena oferty minimalnej, a Cbad to cena oferty badanej.
3. Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeśli nie podlegały one odrzuceniu.
4. W zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
5. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
6. Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równie traktowanie wszystkich wykonawców, a prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
7. Po zakończeniu negocjacji zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
8. Termin na złożenie ofert dodatkowych nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
9. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegającej ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową, zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
10. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ.
11. W przypadku, gdy zamawiający nie skorzysta z możliwości prowadzenia negocjacji, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, a wykonawca będzie zobowiązany do jej podpisania.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Umowa może zostać zawarta przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postępowaniu oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Nie później niż w dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i zostały wskazane w oświadczeniu wykonawcy, posiadają wymagane uprawnienia i są wpisane do Izby Samorządu Zawodowego – w przypadku podmiotów krajowych, a dla podmiotów zagranicznych – dokumenty równoważne.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp.

XXI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ
1. Formularz oferty (1), zestawienie kosztów zadania (1a)
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Zobowiązanie innego podmiotu
4. Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
5. Wykaz robót, wykaz osób
6. Projekt umowy
7. Dokumentacja projektowa

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.