eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Izbica-Wieś › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w TarnogórzeOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnogórze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IZBICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gminna 4

1.5.2.) Miejscowość: Izbica-Wieś

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-375

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugizbica@mbnet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnogórze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ac5e1e4-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063220/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościTarnogóra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ac5e1e4-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami,
1) Komunikacja w postępowaniu oraz składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem portalu eZamówienia - poprzez stronę internetową https://ezamowienia.gov.pl
postępowania zakładka „Formularze" lub poczty elektronicznej ugizbica@mbnet.pl
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia
(przycisk Przeglądaj postępowania / konkursy").
Zamawiający zgodnie z art. 61 ust.1 PZP informuje, że w toku postępowania o
udzielenie zamówienia komunikacja w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się wyłącznie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-
Zamówienia.
2) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia R.M. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa R.M. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia R.M. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści
„Formularza do komunikacji").
4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku „Tajemnica przedsiębiorstwa".
5) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/
Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym
zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów
zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia.7) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza).
9) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego
dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce
„Zgłoś problem".
10) Zamawiający nie przewiduje zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust.
1, art. 66 i art. 69, wobec czego nie dopuszcza komunikowania się z Wykonawcami w
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie zadnia pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Tarnogórze” polegające na opracowaniu wielobranżowej
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie wszelkich
pozwoleń wynikających z przepisów prawa umożlwiających realizację inwestycji
oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
Zakres prac objęty umową w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje, w
szczególności:
a) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,
b) wykonanie prac projektowych kanalizacji sanitarnej w zakresie, o którym jest
mowa w PFU,
c) uzyskanie pozwolenia na budowę na cały zakres prac projektowych,
d) wybudowanie zaprojektowanych sieci i obiektów.
e) pełnienie stałego nadzoru autorskiego na Kontrakcie.
3. Szczegółowy zakres inwestycji określa się w sposób następujący:
3.1. Planowane prace, wynikające z realizacji przedsięwzięcia na podstawie
PFU:
a) Planuje się wykonanie sieci kanalizacji w następujących odcinkach, zgodnie z
załącznikami graficznymi do PFU:
- wzdłuż ul. Długiej od studni S31 do studni S21
- wzdłuż ul. Długiej od studni S5 do studni S8 oraz studnie S18 i S19
- wzdłuż ul. Wielkiej od studni S1 do studni S5
- wzdłuż ul. Małej od studni S8 do studni S8
- kanał tłoczny od przepompowni P1 do oczyszczalni ścieków
b) sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-tłoczna) o długości ok. 1,35 km,
c) przepompownia ścieków,
d) przyłącza kanalizacyjne ok. 67 szt.,
e) podany zakres robót do wykonania jest orientacyjny, ostateczna ilość i zakres
robót zostanie określony na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co
najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż
0,5 km i wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia
i skierują do jego realizacji:
a) min. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców
zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskazanych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert w wysokości: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem portalu eZamówienia https://ezamowienia.gov.pl - poprzez stronę internetową postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.