eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa zestawów typu combo do wykrywania antygenów wirusów: grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV w jednym teście.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zestawów typu combo do wykrywania antygenów wirusów: grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV w jednym teście.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006050134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kokoc@szpital.zam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.zam.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zestawów typu combo do wykrywania antygenów wirusów: grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV w jednym teście.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a777e2c-fa13-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.szpital.zam.pl/ oraz https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy MarketPlanet znajdującej się pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający, Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.51.23.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przyjmuje się ich datę wczytania do systemu na Platformie MarketPlanet.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP 3320.51.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawów typu combo do wykrywania antygenów wirusów: grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV w jednym teście

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192500-7 - Probówki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym
w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Oświadczenie wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także oświadczenie wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
- Instrukcja wykonania oferowanego przez Wykonawcę testu zawierająca dane na temat czułości i swoistości testu;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także oświadczenie wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
- Instrukcja wykonania oferowanego przez Wykonawcę testu zawierająca dane na temat czułości i swoistości testu;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ);
2) Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdziale XVII SWZ i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa;
3) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zał. nr 2 do SWZ)
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu świadczeń Wykonawcy ponad wynikający z niniejszej Umowy z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy. W takim przypadku zmiana wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie przekroczy 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, a wydłużenie terminu obowiązywania – 3 miesiące licząc od określonej w § 10 pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania.
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany nazwy produktów stanowiących Przedmiot Umowy, zmiany ich numerów katalogowych, przy zachowaniu parametrów i właściwości produktów – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,
2) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu stanowiącego Przedmiot Umowy, dopuszczalna będzie zmiana wycofanego produktu na produkt o tych samych lub lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) wskazanej w ofercie dla produktu zamiennego.
3) w przypadku niezrealizowania Umowy pod względem ilościowym, strony dopuszczają możliwość wydłużenia jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy, licząc od określonej w § 10 pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania.
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
3) sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste poniesienie poszczególnych cen materiałów lub kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy i będzie możliwa po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 6 miesięcy, począwszy najwcześniej od 6 miesiąca obowiązywania umowy.
- Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu 1, pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.