eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › DOSTAWA DRESÓW SPORTOWYCH WZÓR 503B/MONOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA DRESÓW SPORTOWYCH WZÓR 503B/MON

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 28 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 523025966

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 5

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub28WOG@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.28wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa - jednostka budżetowa, podsektor rządowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA DRESÓW SPORTOWYCH WZÓR 503B/MON

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2391f212-0107-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137911/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 ODZIEŻ SPECJALNA I DODATKI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/28wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/28wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. Wykonawca składa Ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/28wog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Złożenie próbek do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Przez próbki należy rozumieć egzemplarze demonstracyjne (próbki), tj. 2 komplety dresów sportowych w dowolnym rozmiarze wg
wzoru 503B/MON
Próbki należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: 28. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Siedlcach, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 5, 08-110 Siedlce Punkt Ewidencyjny, budynek 73, pok. nr 1 do dnia 15.06.2023r. do godz. 08:00
Zaleca się, by oznakowanie opakowania/koperty było następujące:
Znak sprawy: D/17/2023 – próbka załączona do oferty w postępowaniu pn. „Dostawa dresów sportowych wg wzoru 503B/MON” – nie otwierać przed 15.06.2023 godz. 08:30
i opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.
UWAGA I: Dostosowanie się przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego powyżej wzoru opisu opakowania/koperty zawierającego/-ej próbkę wyrobu w przedmiotowym postępowaniu zagwarantuje jej nienaruszalność aż do czasu jawnego jej otwarcia w wyznaczonym terminie.
UWAGA II: Miejsce składania próbek znajduje się na terenie 28 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Siedlcach w budynku nr 73 w pok. nr 1, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych w Biurze Przepustek przy bramie głównej ul. Składowa 39.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/17/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dresów sportowych wzór 503B/MON.
Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, załączniku nr 2A -Specyfikacja Techniczna - Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT) stanowiące integralną część załącznika nr 2 do SWZ.
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, bowiem przedmiot zamówienia objęty jest jedną dostawą i podział taki:
- utrudniłby realizację dostaw, z uwagi na konieczność koordynacji działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia i mógłby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia,
- byłby nieopłacalny, bowiem zlecenie wykonania różnych zakresów dostaw różnym Wykonawcom skutkowałoby zwiększeniem kosztów realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga całkowitej realizacji ilości wyszczególnionych w zadaniu.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w załączniku nr 4 do SWZ wzór umowy wraz z załącznikami.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do 28 WOG Siedlce, magazyn GZ Siedlce. Szczegółowe warunki dostawy i odbioru zawiera załącznik nr 3 do Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18412000-0 - Odzież sportowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do wysokości 100% zamówienia podstawowego określonego w załączniku nr 2 do SWZ. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę na zamówienie podstawowe na zasadach i według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym. Zamówienie opcjonalne zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadkach gdy Wykonawca wykazuje spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4, 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w WDTT, wymagane jest złożenie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia, przedmiotowych środków dowodowych:
1. wyników badań laboratoryjnych określonych w pkt 4 Tablicy nr 7 WDTT 503B/MON (dla badań okresowych) – wykonanych przez laboratorium z akredytacją wg PN-EN ISO 17025. Dopuszcza się przedstawienie wyników badań bez parametrów światło/XENOTEST;
2. dwóch egzemplarzy demonstracyjnych (próbek), tj. 2 kompletów dresów sportowych w dowolnym rozmiarze wg wzoru 503B/MON wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ.
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia przedmiotowych środków dowodowych w języku innym niż polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.1 wyników badań laboratoryjnych określonych w pkt 4 Tablicy nr 7 WDTT 503B/MON (dla badań okresowych) – wykonanych przez laboratorium z akredytacją wg PN-EN ISO 17025. Dopuszcza się przedstawienie wyników badań bez parametrów światło/XENOTEST;
1.2 dwóch egzemplarzy demonstracyjnych (próbek), tj. 2 kompletów dresów sportowych w dowolnym rozmiarze wg wzoru 503B/MON wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy).
W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/28wog. Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 14. Próbki należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: 28. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Siedlcach, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 5, 08-110 Siedlce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.