eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłobuck › Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w KłobuckuOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 5 C

1.5.2.) Miejscowość: Kłobuck

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343172206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zozklobuck.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zozklobuck.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16ace622-0069-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112948/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy opału

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=cef86b7f-e053-4f68-979a-c21fe0969800

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W nin.postęp.komunikacja Zamaw. z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
śr.kom.elektr., za pośredn.Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Na Platformie postęp. prowadzone jest pn:” Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku"– znak sprawy:ZP.380/8/2023. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie https://epropublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifik.podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Adres strony
internet. prowadz. postęp powyżej.Szczeg. inf. dot.składania dokumentów zawarte w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet;b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami
wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge,Mozilla Firefox, Google Chrome,Opera),włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa,tj.m.in.: .doc,.docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego
przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osob. Wykonawcy jest Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku,11Listopada 5 /C, 42-100 Kłobuck. Tel.: 34 3172206, e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl , w spr. zw. z przetw.danych
osob.,można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, nr telefonu 502237173/e-mail: iod@zozklobuck.com.pl;dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprow. nin.postęp. ;odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy Pzp; dane osob.Wyk.będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udz.zam., a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zam. publ.przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. ;Wykonawca jest zobow., do wypełnienia wszystkich obowiązków form.-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedm. postęp.o udz. zam. tzn:obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wyk. bezpoś. pozyskał i przekazał Zamaw. w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamaw.;obow.inform.wynikający z art. 14 RODO względem os. fizycznych, kt. dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a kt. to dane Wykonawca przekazuje Zamaw. w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.Zamawiający informuje, że;a)udostępnia dane osob., o kt. mowa w art. 10 RODO (dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; b)udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosow. do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o kt. mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowaniaosoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO(uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;e)w postęp. o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;f) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 ozporządzenia2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.380/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi - dostawę opału , tj. węgla ekogroszku – 379 ton do jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający ilość opału oraz jego charakterystykę zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Miejsca dostaw oraz wymagane ilości zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Dostawy opału realizowane będą w dwóch turach, pierwsza w miesiącu październiku 2023 , druga tura w miesiącu styczniu 2024 roku, natomiast dla lokalizacji : Kłobuck ul. Staszica 28, Krzepice ul. Szkolna 1 oraz Panki ul. 1 Maja 12 dostawy realizowane będą w trzech turach, pierwsza w miesiącu październiku 2023 , natomiast kolejne na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Jednorazowa dostawa opału do Szpitala oraz Poradni Ogólnych nie większa niż 9 ton od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. Zamawiającego wymaga telefonicznego powiadomienia o terminie dostawy opału do jednostki organizacyjnej Zespołu. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do niezgodności ilości dostarczonego opału na żądanie Zamawiającego każda dostawa może być poddana ponownemu ważeniu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego okażą się zasadne. Do każdej dostarczonej partii zamówienia Wykonawca dołącza kwit wagowy potwierdzający dostarczoną ilość oraz certyfikat jakości dostarczonego opału wskazujący jego parametry.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24311800-5 - Węgiel

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wartość opałowa

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 1 do SWZ
Wykaz dostaw do jednostek organizacyjnych - Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz ofertowy Wykonawcy- Załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia( jeśli dotyczy) - Załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.4 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określono § 6 - projektu umowy stanowiącego załacznik do SWZ
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
a) zmiana danych stron np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp,
b) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie terminu obowiązywania w wypadku zaistnienia okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy lub wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu zaistnienia siły wyższej lub w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,
c) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,
d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, w szczególności w przypadku akcji upustowych Wykonawcy,
e) dopuszczalne jest dostarczenie opału o lepszych parametrach niż wskazane w §2 ust.2, jednakże w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,
f) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wprowadzenia przepisami powszechnie obowiązujących cen urzędowych na opał stanowiący przedmiot umowy,
g) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, z zastrzeżeniem iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa GUS i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po 1 stycznia 2024 roku i o nie więcej niż o wskaźnik za kwartał poprzedzający,
h) gdy konieczność wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
i) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy ma zastąpić go nowy wykonawca, w wyniku przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
j) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy , https://e-ProPublico.pl ,postępowanie prowadzone jest pod nazwą :Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku , nr sprawy ZP.380/8/2023

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający oprócz przesłanek ,o których mowa w art. 108 ustawy Pzp., oraz wyżej wskazanych przesłanek z art. 109 ustawy Pzp wykluczy dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), dalej jako „ustawa”. tj:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.