eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Dostawa pompowni ścieków dla zad. pn. "Rozwiązanie problemów g. ściekowej w powiecie namysłowskim - Budowa tranzytu kanaliz. Barzyna - N-ów oraz sieci kanaliz. ciśnieniowej w m. Smarchowice Śl.".Ogłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pompowni ścieków dla zad. pn. "Rozwiązanie problemów g. ściekowej w powiecie namysłowskim - Budowa tranzytu kanaliz. Barzyna – N-ów oraz sieci kanaliz. ciśnieniowej w m. Smarchowice Śl.".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531622986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mariańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 410 52 22

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 410 14 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ekowod.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekowod.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ekowood.ezamawiajacy.pl/app/login

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pompowni ścieków dla zad. pn. "Rozwiązanie problemów g. ściekowej w powiecie namysłowskim - Budowa tranzytu kanaliz. Barzyna – N-ów oraz sieci kanaliz. ciśnieniowej w m. Smarchowice Śl.".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6de0a093-f571-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020539/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa pompowni ścieków dla zad. pn. "Rozwiązanie problemów g. ściekowej w powiecie namysłowskim - Budowa tranzytu kanaliz. Barzyna – N-ów oraz sieci kanaliz. ciśnieniowej w m. Smarchowice Śl."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228726/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZP.XII/PZP/TP/D/2022.MA.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1077500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompowni ścieków dla zadania pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - Budowa tranzytu kanalizacyjnego Barzyna – Namysłów oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Smarchowice Śląskie" – 2 pompowni ścieków sieciowych i 75 przepompowni przydomowych:
1) Dostawa i uruchomienie pompowni ścieków sieciowych PZB do miejscowości Barzyna:
 dostawa i uzbrojenie przepompowni ścieków,
 włączenie dostarczonej przepompowni do istniejącego systemu sterowania i monitorowania.
2) Dostawa i uruchomienie pompowni ścieków sieciowych PSŚ do miejscowości Smarchowice Śląskie:
 dostawa i uzbrojenie przepompowni ścieków,
 włączenie dostarczonej przepompowni do istniejącego systemu sterowania i monitorowania.
3) Dostawa i uruchomienie 75 przepompowni ścieków przydomowych przejmujących ścieki z gospodarstw domowych w miejscowości Smarchowice Śląskie:
 dostawa 75 przydomowych pompowni ścieków,
 włączenie dostarczonych pompowni do istniejącego systemu sterowania i monitorowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 3 do SWZ o nazwie „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)” i załączniku nr 2 do formularza oferty o nazwie „Formularz cenowy”.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektu.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
42122220-8 Pompy ściekowe.
Dodatkowe kody CPV:
35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa.
38820000-9 Urządzenia zdalnie sterowane.
42960000-3 System sterowania i kontroli.
5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu zamówienia przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o właściwościach co najmniej takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ.
Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może wykonać przedmiot zamówienia z zastosowaniem materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego).
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
9. Wymagany okres gwarancji minimum 24 m-ce.
10. Miejsce realizacji zamówienia: 1) działka nr 80/2 w miejscowości Barzyna, gmina Namysłów; 2) działka nr 123 w miejscowości Smarchowice Śląskie, gmina Namysłów; 3) Smarchowice Śląskie, gmina Namysłów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122220-8 - Pompy ściekowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

38820000-9 - Urządzenia zdalnie sterowane

42960000-3 - System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt 1) wyżej cyt. ustawy, ponieważ nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Do postępowania nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.