eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZIENICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kozienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-900

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kozienice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d62172e-0118-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045415/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Kozienice i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

przetargi.pzpkozienice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi.pzpkozienice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej:
1) za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem: przetargi.pzpkozienice.pl., (składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ (pytania i odpowiedzi), zmiana treści SWZ zmiana terminu składania
i otwarcia ofert )
2) drogą elektroniczną pod adresem: przetargi@kozienice.pl (korespondencja inna niż wymieniona w pkt. 1)
Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje następujące wymagania techniczne i organizacyjne związane z korzystaniem z Platformy zamówień publicznych:
1) Stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden
z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac OSx10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2
z wyjątkiem Internet Explorer,
4) Włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
6) Podłączony wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. Podpis chmurowy),
7) Dopuszczalne formaty danych tj. plików do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx,.rar,.7zip,.jpg,.jpeg,.png,.txt,.tiff,.xsades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych.
8) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie zamówień publicznych i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF
9) Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert
10) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych stanowi datę oraz dokładny czas (dd mm rrrr hh:mm:ss) generowany wg platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.7011.1.4.OG.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie na lata 2023 – 2025 Gminy Kozienice wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Część 01 – UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c. Ubezpieczenie szyb,
d. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym,
e. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
f. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
g. Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie
z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie:
- rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek zamawiającego i za zgodą Wykonawcy,
- objęcie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia Zamawiającego bez możliwości zmiany taryfy.
- w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie potwierdzonego w SWZ.

Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja usług polegających na powtórzeniu podobnych usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone w dokumentach zamówienia (SWZ, wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia, dokumentach zamówienia).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w Rozdziale XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie na lata 2023 – 2025 Gminy Kozienice wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
2) Część 02 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b. Ubezpieczenie autocasco,
c. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
d. Ubezpieczenie assistance,

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie
z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie:
- rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek zamawiającego i za zgodą Wykonawcy,
- objęcie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia Zamawiającego bez możliwości zmiany taryfy.
- w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie potwierdzonego w SWZ.

Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja usług polegających na powtórzeniu podobnych usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone w dokumentach zamówienia (SWZ, wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia, dokumentach zamówienia).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w Rozdziale XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie na lata 2023 – 2025 Gminy Kozienice wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
3) Część 03 – UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66515410-0 - Usługi ubezpieczenia od strat finansowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie
z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie:
- rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek zamawiającego i za zgodą Wykonawcy,
- objęcie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia Zamawiającego bez możliwości zmiany taryfy.
- w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie potwierdzonego w SWZ.

Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja usług polegających na powtórzeniu podobnych usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone w dokumentach zamówienia (SWZ, wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia, dokumentach zamówienia).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w Rozdziale XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie na lata 2023 – 2025 Gminy Kozienice wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
4) Część 04 - UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
a. Ubezpieczenie CASCO jednostek pływających

b. Odpowiedzialności cywilnej członka załogi jednostki pływającej

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66514150-2 - Usługi ubezpieczenia statków

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516300-3 - Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie
z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie:
- rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek zamawiającego i za zgodą Wykonawcy,
- objęcie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia Zamawiającego bez możliwości zmiany taryfy.
- w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie potwierdzonego w SWZ.

Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja usług polegających na powtórzeniu podobnych usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone w dokumentach zamówienia (SWZ, wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia, dokumentach zamówienia).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w Rozdziale XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie na lata 2023 – 2025 Gminy Kozienice wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
5) Część 05 - UBEZPIECZENIE STATKÓW POWIETRZNYCH
a. Ubezpieczenie statków powietrznych (aero-casco) – drona

b. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatorów bezzałogowego statku powietrznego - operator drona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66514140-9 - Usługi ubezpieczenia statków powietrznych

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516200-2 - Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie
z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie:
- rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek zamawiającego i za zgodą Wykonawcy,
- objęcie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia Zamawiającego bez możliwości zmiany taryfy.
- w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie potwierdzonego w SWZ.

Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja usług polegających na powtórzeniu podobnych usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone w dokumentach zamówienia (SWZ, wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia, dokumentach zamówienia).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w Rozdziale XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie na lata 2023 – 2025 Gminy Kozienice wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
6) Część 06 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie
z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie:
- rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek zamawiającego i za zgodą Wykonawcy,
- objęcie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia Zamawiającego bez możliwości zmiany taryfy.
- w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie potwierdzonego w SWZ.

Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja usług polegających na powtórzeniu podobnych usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone w dokumentach zamówienia (SWZ, wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia, dokumentach zamówienia).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w Rozdziale XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej - dla zadania (części) 01,02,03,04,05,06. warunek dotyczy każdego z 6 zadań (części):

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże iż:

Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług objętych przedmiotem zamówienia w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznacza to, że Wykonawca musi mieć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia
w odniesieniu do poszczególnych części (tj. w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia
w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Dot. zadania (części) 01,02,03,04,05,06 - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 22 do SWZ.
b) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Dot. zadania (części) 01,02,03,04,05,06 - w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) zezwolenia, licencji, koncesji lub dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej, niezbędnych do świadczenia określonych usług objętych przedmiotem zamówienia kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VIII, ust. 2 pkt 2 SWZ, tj.
a) złożenia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia,
b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1) powyżej – Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem zamówienia (co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia),
c) gdy zezwolenie właściwego organu nadzoru nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca składa:
i. zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie (tj. co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia),
ii. a jeżeli organ nadzoru nie wydaje zaświadczeń, o których mowa w lit. i powyżej – Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie zadania (części) jako oddzielne oferty lub na dowolne zadanie (część) tego zamówienia.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Oferta musi zawierać następujące elementy:

1) wypełniony Formularz Ofertowy – wzór Formularza Ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do SWZ Dotyczy zadania (części) 01,02,03,04,05,06. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę,
2) wypełniony Formularz cenowy, dla tej części zamówienia, na którą składana jest oferta. Jeżeli oferta składana jest na kilka Części zamówienia – należy wypełnić Formularze cenowe, dla tych Części zamówienia, na które składana jest oferta – Formularze cenowe stanowią Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9 do SWZ,
3) wypełniony Formularz klauzul fakultatywnych, dla tej części zamówienia, na którą składana jest oferta. Jeżeli oferta składana jest na kilka Części zamówienia – należy wypełnić Formularze klauzul fakultatywnych, dla tych Części zamówienia, na które składana jest oferta – Formularze klauzul fakultatywnych stanowią Załącznik nr 10, Załącznik nr 11, Załącznik nr 12, Załącznik nr 13, Załącznik nr 14, Załącznik nr 15 do SWZ,
4) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania i spełnianiu warunków udziału
w Postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz Rozdziale X ust. 1 SWZ – wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 3 i 3a do SWZ – składane oddzielnie na każde zadanie (część) 01,02,03,04,05,06.
5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru składany w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów wskazanych w pkt. 5 powyżej. W tej sytuacji konieczne jest wykazanie odpowiednimi dokumentami uprawnienia danej osoby do reprezentowania Wykonawcy. Należy wykazać cały ciąg umocowania.
2) W przypadku, gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz Rozdziale X ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oddzielnie na każde zadanie (część) 01,02,03,04,05,06.
2) do oferty należy załączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 23 do SWZ, oddzielnie na każde zadanie (część) 01,02,03,04,05,06.
3) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty (odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru) potwierdzające, że osoba, która podpisała pełnomocnictwo w dacie jego udzielenia była uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Należy wykazać cały ciąg umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zdefiniowany w Rozdziale VIII SWZ Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 23 do SWZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia z Postępowania oraz spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.
5. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego została najwyżej oceniona, dokumenty wymienione w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 lit. a SWZ składa każdy z Wykonawców, zaś dokumenty wymienione w Rozdziale X ust. 4 pkt 2 ppkt. 1) SWZ składa ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku udziału w Postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zakres zmian określony został w Załącznikach do SWZ nr Załącznik nr 16.17,18,19,20,21,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma przetargi.pzpkozienice.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.