eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2021/2022.Ogłoszenie z dnia 2021-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2021/2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 323248800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.orzesze.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2021/2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5246f6d-1a0b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00244188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007975/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrzych na terenie miasta Orzesze 2021/2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187557/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRZP.271.15.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 378856,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zakup, transport, składowanie oraz załadunek na pojazdy materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości
2) Utrzymanie przejezdności ulic poprzez ich odśnieżanie i zwalczanie śliskości zgodnie z otrzymanym harmonogramem, uwzględniając III i IV standard utrzymania, z czego:
a. III standard – ok. 42,0 km dróg gminnych
b. III standard – ok. 1,8 km dróg wewnętrznych
c. IV standard – ok. 50,5 km dróg gminnych
d. IV standard – ok. 18,7 km dróg wewnętrznych
e. Razem drogi do zimowego utrzymania – ok. 113 km
3) Zwalczanie gołoledzi i śliskości na drogach:
a. solą zwilżoną roztworem solankowym przyjmując średnio 25 g/m2 (nawilżona sól: 30 % solanki o stężeniu 25% + 70 % suchej soli) dawka 20-30 g/m2 w zależności od temperatury
b. interwencyjnie materiałem uszarstniającym - piaskiem w dawce 150 g/m2 drogi
c. Materiał uszorstniający (piasek) o jednorodnym uziarnieniu do 2 mm i nie powinien zawierać zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych.
d. Zastosowanie materiału uszorstniającego będzie dopuszczone w przypadkach, gdy
z uwagi na występowanie warunków atmosferycznych zwalczanie śliskości solanką będzie niewystarczajaco skuteczne (np. temp. poniżej -10 C lub zajeżdżony lód).
4) Ręczne lub mechaniczne odśnieżanie chodników w ciągu dróg gminnych
oraz zwalczanie śliskości na chodnikach materiałem uszorstniającym (piaskiem) wraz z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na przejściach dla pieszych zgodnie
z zestawieniem – długość chodników – ok. 3,4 km
5) Pełnienie w ciągu całego okresu wykonywania umowy całodobowego dyżuru gotowości, w tym: całodobowego tel. alarmowego i konta e-mail umożliwiającego kontakt z Zamawiającym oraz służbami ( np.: Policja, Straż Pożarna)
6) w wypadku wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych - likwidacja zasp za pomocą ciężkiego sprzętu: pługa wirnikowego i ładowarki jednonaczyniowej kołowej o pojemności nie mniejszej niż 2,5 m³ oraz przyczepy do wywozu śniegu
7) zapewnienie dyspozycyjności sprzętu wraz z obsługą przez 24 godz. na dobę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 331763,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 423381,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 331763,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DARKO Dariusz Drążkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6411948778

7.3.3) Ulica: Zamenhofa 8/31

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 331763,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-11-01 do 2022-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.