eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Świadczenie usług cateringowych w 2023 roku dla Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych w 2023 roku dla Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH" W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363295480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Śląska 54

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-430

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zespolzlobkow.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8d975e2-ea47-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka nad dziećmi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych w 2023 roku dla Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8d975e2-ea47-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032191/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług cateringowych w żłobkach i klubach dziecięcych w pierwszej połowie 2024 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00200913

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZŻM/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 450874,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) w zakresie tej części zamówienia leży świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w pięciu poniższych placówkach, tj.: Klubie Dziecięcym nr 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14/2 w Szczecinie, Klubie Dziecięcym nr 2 przy ul. Władysława Łokietka 33/1 w Szczecinie, Klubie Dziecięcym nr 3 przy ul. Mazurskiej 31/5 w Szczecinie, Klubie Dziecięcym nr 4 przy al. Wojska Polskiego 46/U5-U7 w Szczecinie, Klubie Dziecięcym nr 5 przy al. Edmunda Bałuki 17 w Szczecinie;
2) ilości jednodniowych zestawów wyżywienia:
- zamówienie podstawowe: wykonawca w okresie obowiązywania umowy dostarczy maksymalnie 9975 jednodniowych zestawów wyżywienia (maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowym zamówienia),
- zamówienie objęte prawem opcji: (w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami Umowy): wykonawca w dostarczy dodatkowo maksymalnie 1995 jednodniowych zestawów wyżywienia (maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy w zakresie opcjonalnym zamówienia);
3) szczegółowy opis tej części zamówienia został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5a do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 166249,99 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) w zakresie tej części zamówienia leży świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 4 przy ul. Bronisława Sobola 2a w Szczecinie;
2) ilości jednodniowych zestawów wyżywienia:
- zamówienie podstawowe: wykonawca w okresie obowiązywania umowy dostarczy maksymalnie 7182 jednodniowych zestawów wyżywienia (maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowym zamówienia),
- zamówienie objęte prawem opcji: (w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami Umowy): wykonawca w dostarczy dodatkowo maksymalnie 1436 jednodniowych zestawów wyżywienia (maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy w zakresie opcjonalnym zamówienia);
3) szczegółowy opis tej części zamówienia został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5b do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 119694,44 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) w zakresie tej części zamówienia leży świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 9 Oddział przy ul. Łącznej 22 w Szczecinie;
2) ilości jednodniowych zestawów wyżywienia:
- zamówienie podstawowe: wykonawca w okresie obowiązywania umowy dostarczy maksymalnie 2873 jednodniowych zestawów wyżywienia (maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowym zamówienia),
- zamówienie objęte prawem opcji: (w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami Umowy): wykonawca w dostarczy dodatkowo maksymalnie 574 jednodniowych zestawów wyżywienia (maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy w zakresie opcjonalnym zamówienia);
3) szczegółowy opis tej części zamówienia został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5c do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 47874,99 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) w zakresie tej części zamówienia leży świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 10 przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie.
2) ilości jednodniowych zestawów wyżywienia:
- zamówienie podstawowe: wykonawca w okresie obowiązywania umowy dostarczy maksymalnie 7023 jednodniowych zestawów wyżywienia (maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowym zamówienia),
- zamówienie objęte prawem opcji: (w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami Umowy): wykonawca w dostarczy dodatkowo maksymalnie 1405 jednodniowych zestawów wyżywienia (maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy w zakresie opcjonalnym zamówienia);
3) szczegółowy opis tej części zamówienia został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5d do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 117055,54 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162193,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198462,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162193,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Topa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8512686648

7.3.3) Ulica: ul. Pokoju 48

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-739

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162193,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116773,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117779,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116773,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Topa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8512686648

7.3.3) Ulica: ul. Pokoju 48

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-739

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116773,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46706,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47109,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46706,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Topa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8512686648

7.3.3) Ulica: ul. Pokoju 48

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-739

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46708,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114199,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144118,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114199,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Topa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8512686648

7.3.3) Ulica: ul. Pokoju 48

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-739

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114199,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, iż w sekcji: wartość umowy/umowy ramowej" wskazano kwotę brutto uwzględniającą zakres podstawowy i opcjonalny zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.