eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łysomice › MODERNIZACJA SP ŁYSOMICEOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA SP ŁYSOMICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁYSOMICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 8

1.5.2.) Miejscowość: Łysomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lysomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA SP ŁYSOMICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd00393f-0088-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028399/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja SP Łysomice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Panią Elwirę Jarosz,
- Panią Katarzynę Wilczyńską – Glińską.
3. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami prowadzona jest pisemnie w języku polskim (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt 16 ustawy Pzp) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice/proceedings i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej, komunikację z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@lysomice.pl , z zastrzeżeniem, że ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest platformazakupowa.pl . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl obywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
[...] dalsze informacje w rozdz.16 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łysomice. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres siedziby: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, - telefonicznie 56 678 32 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: inspektor@cbi24.pl .
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit b) i c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego, jak również w celu zawarcia umowy między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana oraz jej realizacji (też umowa o podwykonawstwo), a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
2) art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające).
2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia publicznego w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, właściciele platformy zakupowej, na której prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
3. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
1) przez okres 5 lat dla dokumentacji zamówień publicznych. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
2) przez okres 10 lat dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
[...]dalsze informacje w rozdz. 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szkoły podstawowej w Łysomicach w oparciu o dokumentację projektową pn. REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja SP Łysomice”.
2. W zakres robót wchodzi m.in. wykonanie:
1) prac remontowych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego w celu racjonalizacji procesów przygotowania posiłków (pomieszczenia: kuchnia, przygotowalnia, magazyn i mycie warzyw, magazyn artykułów suchych i konserwowych, korytarze, myjka, pomieszczenia gospodarcze)
2) robót sanitarnych (w tym m.in. instalacja wody zimnej, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja kanalizacji sanitarnej)
3) robót elektrycznych ( w tym m.in. wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej)
4) innych robót zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/ dokumentacji technicznej.
3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
a) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;
b) wykonania własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania, a ich wyniki, zezwolenia, zaświadczenia i certyfikaty przedłożyć wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego;
c) inne prace związane z procesem budowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna pn.: „REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH” w tym między innymi dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwana STWiORB) oraz pozostałe dokumenty – stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji technicznej , w tym specyfikacji
tech nicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami,
normami, sztuką budowlaną, na podstawie ewentualnych oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiającego decyzjami administracy jnymi ;
6. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym budynku szkoły, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń oraz usuwania na bieżąco nieczystości, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
7. Zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
8. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiOR – stanowiące załącznik nr 5.
9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
1) Główny kod CPV: 45000000 7 Roboty budowlane
2) Dodatkowe kody CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowalne
45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny
ofert:
1- Cena (C) – WAGA 60 pkt
2- Gwarancja i rękojmia (G) – WAGA 40 pkt

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami, przyjmując że 1% = 1 pkt:

1 – Kryterium „Cena” – (C)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = Cmin / Cbad x 100pkt x 60 %
Gdzie:
C = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena całkowita oferty
Cmin = najniższa cena całkowita spośród badanych ofert,
Cbad = cena całkowita oferty badanej

2 – Kryterium „Gwarancja i rękojmia” – (G)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia wskazanego w formularzu oferty dotyczącego
udzielonego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi, wg poniższego zestawienia:
Okres gwarancji i rękojmi od dnia podpisania
końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń

Liczba punktów
36 Miesięcy - 0 pkt
48 Miesięcy - 20 pkt
60 Miesięcy - 40 pkt
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Uwaga!
1) Zaoferowany okres gwarancji jest tożsamy z zaoferowanym okresem rękojmi. Okres rękojmi zostaje więc
rozszerzony analogicznie do zaoferowanego okresu gwarancji;
2) Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia;
3) Maksymalny okres gwarancji dla oceny oferty wynosi 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia;
4) Jeżeli którykolwiek wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny podany przez
zamawiającego otrzyma liczbę punktów taką jak przewidziano dla maksymalnego okresu gwarancji;
5) Jeżeli którykolwiek z Wykonawców w ofercie wskaże okres krótszy, niż minimalny okres gwarancji (36
miesięcy), oferta taka będzie podlegała odrzuceniu.
6) Brak w ofercie wpisu dot. długości okresu gwarancji będzie traktowany przez Zamawiającego jako minimalny
36 miesięczny okres gwarancji.
Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji i rękojmi stanowią zapisy określone w § 11 projektowanych postanowień umowy.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji
oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach,
zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
Gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Gwarancja i rękojmia”

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze.

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez
nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca złoży zamiast podmiotowych środków dowodowych, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł ( tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp
3. Wadium może być wn oszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utw orzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:
35 9511 0000 2002 0032 0267 0003 Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Łysomice z dopiskiem WADIUM
ZP.271.5.2023
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 4 ustawy Pzp,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji l ub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu dokumentu sporządzonego na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe uznane jest przez Zamawiającego za oryginał;
9. Gwarancje ubezp ieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą
posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania)
oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków i na jego pierwsze
wezwanie.
10. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania (art. 226 ust. 1
pkt. 14 ustawy Pzp
11. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasa dach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia
niezależnie od wartości tej zmiany, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i w sytuacjach określonych w § 1 7 projektowanych postanowień umowy:
"1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,[...]
Dalsze informacja w postanowieniach umowy- załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału: Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie robót groziłoby
niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy
robót wykonywanych przez różnych Wykonawców. Miejsce realizacji robót budowlanych znajduje się na jednym poziomie
budynku szkoły i stanowi ogólne pomieszczenie kuchni i jego zaplecza.
b) Przy tego typu robotach (równoległe wykonywanie prac z różnych branż) nie ma możliwości jednoznacznego określenia
zasad odpowiedzialności za jedno miejsce realizacji robót budowalnych (przekazany byłby równolegle wielu Wykonawcom).
Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy.
c) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców nie możliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad
odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu Wykonawców utrudnione byłoby
ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC.
d) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego z wykonawców wpłynęłoby
negatywnie na terminowość wykonania innych elementów inwestycji –zależnych od terminowego wykonania prac przez
innego Wykonawcę.
e) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych
Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu/narzędzi/urzadzeń, w sytuacji, w której,
składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane są rozwiązania
wymagające użycia wielorodzajowego sprzętu/narzędzi/urządzeń budowlanego.
f) Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego.
Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby
nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania
działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi,
organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie
zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw –zakres zamówienia jest zakresem typowym,
umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78
dyrektywy 2014/24/UE, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za
stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przeciwdziałania wspieraniu
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., [...] dalsze informacje w rozdz. 14 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.