eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boćki › "Zakup minikoparki gąsiennicowej na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej "Biele" w Boćkach"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup minikoparki gąsiennicowej na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej "Biele" w Boćkach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Wodna Biele w Boćkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002330888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Boćki

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-111

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 655 48 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spw.biele@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminabocki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d54f436f-f3f2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup minikoparki gąsiennicowej na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej "Biele" w Boćkach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d54f436f-f3f2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244012

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219027

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje – Dostawę minikoparki gąsiennicowej z oprzyrządowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy oraz sposób i szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganych parametrów dostarczanych urządzeń oraz zasady realizacji dostaw zawiera załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 Wzór Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.