eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boćki › "Zakup minikoparki gąsiennicowej na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej "Biele" w Boćkach"Ogłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup minikoparki gąsiennicowej na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej "Biele" w Boćkach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Wodna Biele w Boćkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002330888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Boćki

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-111

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 655 48 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spw.biele@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminabocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup minikoparki gąsiennicowej na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej "Biele" w Boćkach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d54f436f-f3f2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d54f436f-f3f2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz ewentualnie poczty elektronicznej email: (spw.biele@wp.pl)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania określone zostały w rozdziale 26, 29 i 31 SWZ

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz ewentualnie poczty elektronicznej email: (spw.biele@wp.pl)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje – Dostawę minikoparki gąsiennicowej z oprzyrządowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy oraz sposób i szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganych parametrów dostarczanych urządzeń oraz zasady realizacji dostaw zawiera załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 Wzór Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą ocenianie w oparciu o kryteria określone poniżej. Każda z oferta oceniana będzie w systemie punktowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące podmiotowe środki dowodowe, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu:
2. oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami technicznymi, cechami określonymi w przez Zamawiającego w niniejszej SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: kartę charakterystyki/specyfikację techniczną, z parametrami technicznymi wraz z czytelnym zdjęciem produktu oferowanego przedmiotu dostawy zawierającą parametry techniczne w języku polskim, w celu oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Dokument, o których mowa w ust. 2, służyć będzie potwierdzeniu zgodności zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
4. W przypadku jeżeli, Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający nie przewiduje wezwania do ich złożenia lub uzupełnienia.
5. Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (opisu danych technicznych oferowanego przez Wykonawcę sprzętu). Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty tj. np. do zmiany zaoferowanego sprzętu lub parametrów technicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 2
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ);
3) przedmiotowe środki dowodowe (kartę charakterystyki/specyfikację techniczną, z parametrami technicznymi wraz z czytelnym zdjęciem produktu oferowanego, zawierającą parametry techniczne w języku polskim);
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza innymi przypadkami wymienionymi w ustawie, Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, a związanych z COVID-19, wynikających:
a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, związanych z brakiem działalności urzędu,
b) z przyczyn zależnych od Wykonawcy, związanych z absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy, a wynikających z leczenia szpitalnego, izolacji i/lub kwarantanny wydłużenie o czas trwania siły wyższej związanej z COVID - 19. Okres wydłużenia terminu realizacji umowy nie może przekraczać okresu trwania przyczyn, z powodu których dotrzymanie
terminu zakończenia prac będzie zagrożone
2) zmiany sposobu realizacji umowy polegającej na:
a) zmianie podwykonawców Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców, pod warunkiem wykazania
Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wykona dostawy/prace do których wykonania wskazał podwykonawcę;
b) wystąpieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych ze zmianą parametrów technicznych, funkcjonalnych oferowanego produktu lub wycofania danego produktu z bieżącej produkcji, co uniemożliwia Wykonawcy zrealizowanie Umowy zgodnie ze złożoną przez niego Ofertą; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udokumentować zaistniałą sytuację, w tym zapewnić produkt równoważny o parametrach technicznych, funkcjonalnych nie gorszych niż zaoferowane, odpowiadających wymaganiom określonych w opisie przedmiotu zamówienia; przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.