eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przegląd techniczny w KSMP w podziale na zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przegląd techniczny w KSMP w podziale na
zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000861593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-362

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.winnicki@gios.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przegląd techniczny w KSMP w podziale na
zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0574f37-008b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121050/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przegląd techniczny w KSMP w podziale na zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy
zakupowej zamawiającego pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452)
Ze względu na ograniczenia techniczne pozostała treść w SWZ, Rozdział XIII.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumentacja niniejszego postępowania została opublikowana na platformie zakupowej.
W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca po przejściu na
dedykowany adres platformy zakupowej:
- do upływu terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszonych
postępowań”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie,
- po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszonych
postępowań”, wybiera zakładkę „Archiwalne” i wyszukuje przedmiotowe
postępowanie.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w platformie zakupowej,
logując się, akceptuje regulamin zamieszczony na stronie internetowej:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z platformy
zakupowej wynikające z Instrukcji korzystania z platformy zakupowej Wykonawcy
(Instrukcja użytkownika). Instrukcja dostępna jest pod adresem:
https://zamowieniagios.
ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&
clientName=zamowienia-gios&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
W celu wejścia na platformę zakupową umożliwiającą m.in. zapoznanie się z treścią
SWZ, złożenie oferty, wymagane jest uprzednie zalogowanie. Wykonawcy, którzy nie
założyli konta, zobligowani są do uprzedniej, bezpłatnej rejestracji. Szczegóły
rejestracji wskazane są w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej. Proces rejestracji
trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca więc Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej.
Ważne – oferta zapisana na platformie zakupowej nie oznacza, że została ona
złożona. Zapisanie oferty daje użytkownikowi czas, na wprowadzenie
ewentualnych poprawek, uzupełnień, dołączenie dodatkowych załączników.
Dopiero wybór ikony ZŁÓŻ OFERTĘ/WNIOSEK oznacza złożenie oferty/wniosku
zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
5. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą platformy
zakupowej pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ
za pośrednictwem platformy zakupowej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ
będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego,
uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu (wczytanie na platformie zakupowej).
8. Za datę wpływu oferty, oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych przez Wykonawcę i Zamawiającego przyjmuje się datę i godzinę
wczytania na platformie zakupowej.
9. Jeśli w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o opatrzeniu /
podpisaniu dokumentu / oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
Zamawiający wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikowane – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone
w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 – t.j.). Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na
stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista
znajduje się pod adresem internetowym http://www.nccert.pl.

Ze względu na ograniczenia techniczne pozostała treść w SWZ, Rozdział XIII.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska,
2) adres email inspektora ochrony danych osobowych: iod@gios.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych
w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego realizacją w tym oraz podczas realizacji umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 ze zm.) oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania
nadzorcze w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane
osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
(tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy
do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46
RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od
administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia
2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP-WZP.26.1.34.2023.PW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 372515,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd techniczny 48 sztuk pyłomierzy
automatycznych Grimm

4.2.5.) Wartość części: 201600,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90731000-0 - Usługi związane z zanieczyszczeniem powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Punkty przyznane za kryterium „Cena ” liczone będą wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 100 x waga (60% tj. 0,60) = XX.XX liczba punktów.
gdzie:
C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB - cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 pkt.
b) Punkty przyznane za kryterium „Gwarancja” liczone będą wg następującego wzoru:
Dodatkowa gwarancja na wykonaną usługę uwzględniającą wymienione części
zużywalne liczona od podpisania protokołu odbioru otrzyma odpowiednio:
Wykonawca, który zaoferuje minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji równy 24 m-ce (obligatoryjnie, minimalne) – otrzyma 0 pkt;
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący:
30 miesięcy - 5 pkt
36 miesięcy - 10 pkt
40 miesięcy – 15 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
Za wskazanie okresu gwarancji poniżej progu w miesiącach Zamawiający będzie
przyznawał punktu dla progu niższe.
Np. Wykonawca zaoferuje 39 miesięcy – otrzymuje punkty za 36 miesięcy.
Analogicznie w pozostałym zakresie.
UWAGA! Kryterium dotyczy całego zadania (części), a nie elementów składowych w
zestawie.
c) Punkty przyznane za kryterium „Czas realizacji usługi” liczone będą wg
następującego wzoru:
Czas wykonania zadania, który decyduje o długości oddelegowania
pracowników CLB i ich powrocie do wykonywania zadań wynikających z
codziennych obowiązków odpowiednio:
do 3 miesięcy od podpisania umowy (obligatoryjnie) – 0 pkt
do 2 miesięcy od podpisania umowy – 20 pkt
d) Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów: Cena,
Gwarancja, Czas realizacji usługi - maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd techniczny 37 sztuk pyłomierzy automatycznych Fidas – Palas

4.2.5.) Wartość części: 150590,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90731000-0 - Usługi związane z zanieczyszczeniem powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Punkty przyznane za kryterium „Cena ” liczone będą wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 100 x waga (60% tj. 0,60) = XX.XX liczba punktów.
gdzie:
C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB - cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 pkt.
b) Punkty przyznane za kryterium „Gwarancja” liczone będą wg następującego wzoru:
Dodatkowa gwarancja na wykonaną usługę uwzględniającą wymienione części
zużywalne liczona od podpisania protokołu odbioru otrzyma odpowiednio:
Wykonawca, który zaoferuje minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji równy 24 m-ce (obligatoryjnie, minimalne) – otrzyma 0 pkt;
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący:
30 miesięcy - 5 pkt
36 miesięcy - 10 pkt
40 miesięcy – 15 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
Za wskazanie okresu gwarancji poniżej progu w miesiącach Zamawiający będzie
przyznawał punktu dla progu niższe.
Np. Wykonawca zaoferuje 39 miesięcy – otrzymuje punkty za 36 miesięcy.
Analogicznie w pozostałym zakresie.
UWAGA! Kryterium dotyczy całego zadania (części), a nie elementów składowych w
zestawie.
c) Punkty przyznane za kryterium „Czas realizacji usługi” liczone będą wg
następującego wzoru:
Czas wykonania zadania, który decyduje o długości oddelegowania
pracowników CLB i ich powrocie do wykonywania zadań wynikających z
codziennych obowiązków odpowiednio:
do 3 miesięcy od podpisania umowy (obligatoryjnie) – 0 pkt
do 2 miesięcy od podpisania umowy – 20 pkt
d) Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów: Cena,
Gwarancja, Czas realizacji usługi - maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd zestawu prekursorów ozonu w stacji Bory
Tucholskie Zielonka

4.2.5.) Wartość części: 20325,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90731000-0 - Usługi związane z zanieczyszczeniem powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Punkty przyznane za kryterium „Cena ” liczone będą wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 100 x waga (60% tj. 0,60) = XX.XX liczba punktów.
gdzie:
C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB - cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 pkt.
b) Punkty przyznane za kryterium „Gwarancja” liczone będą wg następującego wzoru:
Dodatkowa gwarancja na wykonaną usługę uwzględniającą wymienione części
zużywalne liczona od podpisania protokołu odbioru otrzyma odpowiednio:
Wykonawca, który zaoferuje minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji równy 24 m-ce (obligatoryjnie, minimalne) – otrzyma 0 pkt;
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący:
30 miesięcy - 5 pkt
36 miesięcy - 10 pkt
40 miesięcy – 15 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
Za wskazanie okresu gwarancji poniżej progu w miesiącach Zamawiający będzie
przyznawał punktu dla progu niższe.
Np. Wykonawca zaoferuje 39 miesięcy – otrzymuje punkty za 36 miesięcy.
Analogicznie w pozostałym zakresie.
UWAGA! Kryterium dotyczy całego zadania (części), a nie elementów składowych w
zestawie.
c) Punkty przyznane za kryterium „Czas realizacji usługi” liczone będą wg
następującego wzoru:
Czas wykonania zadania, który decyduje o długości oddelegowania
pracowników CLB i ich powrocie do wykonywania zadań wynikających z
codziennych obowiązków odpowiednio:
do 3 miesięcy od podpisania umowy (obligatoryjnie) – 0 pkt
do 2 miesięcy od podpisania umowy – 20 pkt
d) Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów: Cena,
Gwarancja, Czas realizacji usługi - maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis spełnienia warunku:
Warunek nr 1:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługi serwisowania
i napraw sprzętu pomiarowego do zanieczyszczeń powietrza typu:
analizatora automatycznego, pyłomierza automatycznego i pobornika
manualnego na kwotę co najmniej 30 000,00 zł (brutto)
Uwaga:
− Dla potrzeb oceny spełniania warunku nr 1 określonego w Rozdziale V ust. 2
pkt 4) jeśli wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w
złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie -
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego
w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania
Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
− Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania
dostaw/usług bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
− W przypadku dostaw/usług powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych należy podać wartość dostaw/usług zrealizowanych przed
upływem terminu składania ofert. Referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy.
− W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/ umowy
większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres
i wartość każdego zamówienia, o którym mowa powyżej.
− Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw/usług
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w
Rozdziale X pkt. 5, podpunkt a) SWZ, dotyczy dostaw/usług, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do
wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego
zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum,
z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Warunek nr 2:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającymi
przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania urządzeń
do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, w tym: analizatora automatycznego,
pyłomierza automatycznego i pobornika manualnego
3. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) zostaną
spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia spełni warunek udziału samodzielnie, lub jeżeli podmiot udostępniający
zasoby udowodni udostępnienie adekwatnego zakresu zasobu odnośnie
doświadczenia - w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 4, warunek nr 1, w
przypadku usług obowiązuje art. 118 ust. 2 ustawy Pzp.
4. 2) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek udziału
samodzielnie albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
lub podmioty udostępniające zasoby spełnią warunek udziału łącznie –
w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4, warunek nr 2, w przypadku usług
obowiązuje art. 118 ust. 2 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług na spełnienie warunku nr 1: wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 8 do SWZ;
2) Wykaz osób na spełnienie warunku nr 2,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Certyfikat / Świadectwa, iż osoby, które będą realizować zamówienie lub
podmiot Wykonujący Zamówienie posiada/ją odbyte szkolenia tematyczne,
obejmujące dany typ analizatora dający prawo do wykonywania napraw,
serwisowania i obsługi bieżącej poszczególnych pyłomierzy automatycznych
– zadanie nr 1 i nr 2
b) Certyfikat / Świadectwa, iż osoby, które będą realizować zamówienie lub
podmiot Wykonujący Zamówienie posiada/ją odbyte odbyte szkolenia
tematyczne, obejmujące dany typ analizatora dający prawo do wykonywania
napraw, serwisowania i obsługi bieżącej zestawu prekursorów ozonu –
zadanie nr 3
c) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Parametry Graniczne – w
zakresie części i zadań na jakie oferuje Wykonawca.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty m.in. następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy oraz formularz asortymentowo-cenowy (według załączonego
wzoru – Załącznik nr 1 oraz nr 1a) do SWZ);
Wymagana forma:
Formularze muszą być złożone w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Oferta musi się składać z formularza ofertowego i formularza asortymentowocenowego.
2) zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (według załączonego
wzoru – Załącznik nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (według załączonego wzoru – Załącznik nr
6 do SWZ) - jeżeli dotyczy, z wyłączeniem dostaw.
4) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy;
5) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania
innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej
w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy;
7) inne dokumenty wymagane w SWZ;
8) Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą:
o parametrów granicznych - wymaganych (jeżeli występują z opisem
przedmiotu zamówienia).
o przedmiotowych środków dowodowych (jeśli są wymagane);
o dokumentów wraz z dowodami na spełnienie równoważności (w
przypadku zastosowań równoważnych) (jeśli są wymagane)
9) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego
wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
− wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
− ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania
musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich
imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i
podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji Wykonawcy.
3. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym
mowa w pkt 1, mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie
z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, z którego
wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (nie
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 117
ustawy Pzp).
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zgodnie z
art. 59 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Zamawiajacego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
3) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli zachodzą przesłanki na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
Zapisy RODO zgodnie z SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.