eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jawor › KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PORADNI STOMATOLOGICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGOOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PORADNI STOMATOLOGICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przychodnia Rejonowa w Jaworze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390631706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Jawor

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przychodnia-jawor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przychodnia-jawor.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cf40c00-f63d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PORADNI STOMATOLOGICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cf40c00-f63d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00195791/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowe wyposażenie Poradni Stomatologicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225385

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRJ.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie poradni stomatologicznej Zamawiającego zlokalizowanej w Jawo-rze przy ul. Piłsudskiego 10, w skład, którego wchodzi:
1) dostawa urządzeń i wyposażenia (dalej również: sprzętów) do gabinetów poradni stomatologicznej;
2) przygotowanie (na podstawie projektu budowlanego lub inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń pracowni rentgenowskiej stomatologicznej) - kompletnej dokumentacji pracowni RTG (Projektu ochrony radiologicznej) wraz z przygotowaniem Pro-jektu Osłon Stałych RTG w pracowni rentgenowskiej stomatologicznej oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń - na uruchomienie i użytkowanie aparatu RTG w pracowni rentgenowskiej stomatologicznej mieszczą-cej się w siedzibie Zamawiającego;
3) udzielenie gwarancji oraz zapewnienie bieżącego serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych urządzeń i wyposażenia – na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33126000-9 - Urządzenia stomatologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33111500-6 - Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona jedyna oferta złożona w postępowaniu.
W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp postępowanie zostało unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.