eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Naprawa pokrycia dachu Pawilonu 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa pokrycia dachu Pawilonu 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa pokrycia dachu Pawilonu 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-929f4179-ffb4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005609/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Roboty dekarskie i towarzyszące pokrycia dachowego Pawilonu nr 10 SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.rybnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XIII oraz VII SWZ,
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę zakupową, która dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
2) w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej) zamawiający może również komunikować się z
wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail: zp@szpital.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Dokumenty elektroniczne,
oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IV specyfikacji warunków
zamówienia składane są̨ przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 6. Wszelkie czynności podejmowane przez wykonawcę w toku postępowania wymagają dla
swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy wykonawcy,
chyba że zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania. 7. Zamawiający lub
Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego
potwierdzenia ich otrzymania. 8. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest dokumentowana
(wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy). 9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym
mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 9 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez
Zamawiającego w SWZ. 11. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 12. Podmiotowe środki
dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się
wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
a) Zamawiający informuje, że:- administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46,
44-200 Rybnik;
- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych, kontakt:
iodo@szpital.rybnik.pl;
- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia
obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna
kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401
ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu)
usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.
- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od
dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).
- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
- Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TT-175-TP/30-2023.AR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia dachu Pawilonu 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje naprawę i konserwację pokrycia dachu na budynku wolnostojącym Pawilon nr 10 szpitala.
3. Pawilon nie jest budynkiem wpisanymi do rejestru zabytków i nie leży w strefie objętej ochroną konserwatorską.
4. Remont ma na celu zabezpieczenie pomieszczeń pawilonu przed zalewaniem przez wody opadowe, o za tym idzie przed dalszą degradacją budynku wskutek nadmiernego zawilgocenia.
5. Zakres robót budowlanych obejmuje naprawę i konserwację pokrycia dachu, między innymi:
a) naprawa pokrycia przez wstawienie łat i zakitowaniu w miejscach uszkodzeń,
b) wykonanie warstwy Dysperbitu na welonie szklanym z posypką na całej powierzchni,
c) naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich i obróbek z papy termozgrzewalnej,
d) montaż kominków wentylacyjnych podpałowych,
e) usunięcie, wywóz i utylizacja odpadów,
6. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wykonanie prac budowlanych na podstawie dołączonego przedmiaru robót, SWZ, umowy, opisu zakresu robót oraz przepisów prawa i sztuki budowlanej.
b) przygotowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy, placu budowy oraz ścieżek komunikacyjnych po uzyskaniu zgody Zamawiającego na podstawie zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę,
c) zabezpieczenie ww. obszarów w sposób higieniczno-sanitarny, epidemiologiczny oraz przeciwpożarowy
d) prowadzenie prac na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu prac opracowanego przez Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami panującymi na Szpitalu oraz przepisami BHP i PPOŻ,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo dostosować harmonogram do ewentualnych zmian wskazanych przez Zamawiającego.
e) opracowanie i przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz harmonogramu prac oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
f) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem odbioru końcowego.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie i prowadzenie prac na czynnym obiekcie Szpitalnym w sposób niezakłócający pracy Szpitala oraz niestwarzający zagrożenia epidemiologicznego oraz natychmiastowe stosowanie się do wszystkich przekazanych wytycznych podczas prowadzenia prac przez przedstawicieli Szpitala, stosowanie środków ochrony indywidualnej,
8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób nie powodujący zakłóceń pracy istniejących instalacji Szpitala. Niedopuszczalne jest wyłączenie jakichkolwiek istniejących instalacji Szpitala bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną za zakłócenie pracy istniejących instalacji Szpitala mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów lub personelu Szpitala,
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opisie technicznym oraz przedmiarze robót, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót są dokumentem poglądowym i pomocniczym, który nie może stanowić podstawy wyceny prac oraz nie może stanowić podstawy roszczenia wykonawcy z tytułu informacji w nich zawartych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: nie przewiduje się podziału zamówienia na części, ponieważ jest to nieuzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie. Ewentualny podział wiązałby się z nadmiernymi kosztami, nadmiernymi trudnościami organizacyjnymi i koordynacyjnymi.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych,
1) Klauzula równoważności:
a) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
b) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia ww. określeń Zamawiający informuje, że zostały one podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych. Takie parametry, gwarantowane przez określonych producentów, pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie standardów koniecznych do zapewnienia wymaganej jakości. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ.
c) Zwrot "równoważny" oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkt zbliżony pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, co nie oznacza identyczności z produktem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiadanie zbliżonych cech i parametrów funkcjonalnych. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:
a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
b) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
c) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.),
d) parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261910-6 - Naprawa dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w Rozdziale XVI SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty.
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert - procentowo, a w przypadku kryterium okres gwarancji - punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Warunek dot. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku oferty złożonej wspólnie (konsorcjum), jeżeli zostaną złożone dwie lub więcej polis, wystawionych na partnerów konsorcjum, obejmujących łącznie wymaganą sumę ubezpieczenia.

2.Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane dekarskie (każda wg. odrębnej umowy) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda.

a) Pojęcie „robota budowlana” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tj.)
b) Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie nie wykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu.
c) W wypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia, w którym upływa termin na składanie ofert w postępowaniu, a w przypadku gdyby w dniu tym nie była publikowana informacja o kursie waluty – z ostatniego dnia przed upływem składania ofert, w którym ta informacja została opublikowana. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kwot podawanych w walucie obcej.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków.
b) Zasady udostępniania zasobów określają art. 118-123 pzp. ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
d) Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
e) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu (składane na wezwanie
Zamawiającego):
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
c) oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
W przypadku złożenia do niniejszego postępowania jednej oferty Zamawiający odstąpi od wzywania wykonawcy do złożenia
dokumentu, o którym mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie Zamawiającego):
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Treść dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.3 SWZ
b) wykaz robót budowlanych, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy formularze:
1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 3 do SWZ,
3) Oświadczenie Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ,
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp– załącznik nr 6 do SWZ,
5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru, stanowiącego (załącznik nr 6 do SWZ).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 108 ustawy (załącznik nr 5 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz umową i SWZ, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania jakiegokolwiek protokołu przez Wykonawcę, jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiążący dla Stron umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy:
1) wystąpi konieczność przeprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych,
2) wystąpi konieczność zmiany organizacji placu budowy wynikająca z okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy,
3) jeżeli ich dotrzymanie okaże się niemożliwe z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy, innych niż wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej,
4) przesunięcie terminu możliwe jest po otrzymaniu pisemnego umotywowanego wniosku Wykonawcy i nastąpi proporcjonalnie do okoliczności wskazanych w pkt 1 do 3 powyżej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji umowy, które mogą ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu będącego załącznikiem umowy o dofinanso¬wanie zawartej przez Zamawiającego z instytucją finansującą, odpowiednio do tej zmiany.
5. Dopuszczalna jest również zmiana materiałów, sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn uzasadnionych technologicznie, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmiana taka okaże się konieczna do należytego wykonania przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.