eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Naprawa pokrycia dachu Pawilonu 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuOgłoszenie z dnia 2023-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Naprawa pokrycia dachu Pawilonu 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpital.rybnik.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa pokrycia dachu Pawilonu 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-929f4179-ffb4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005609/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Roboty dekarskie i towarzyszące pokrycia dachowego Pawilonu nr 10 SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243816

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TT-175-TP/30-2023.AR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 178843,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia dachu Pawilonu 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje naprawę i konserwację pokrycia dachu na budynku wolnostojącym Pawilon nr 10 szpitala.
3. Pawilon nie jest budynkiem wpisanymi do rejestru zabytków i nie leży w strefie objętej ochroną konserwatorską.
4. Remont ma na celu zabezpieczenie pomieszczeń pawilonu przed zalewaniem przez wody opadowe, o za tym idzie przed dalszą degradacją budynku wskutek nadmiernego zawilgocenia.
5. Zakres robót budowlanych obejmuje naprawę i konserwację pokrycia dachu, między innymi:
a) naprawa pokrycia przez wstawienie łat i zakitowaniu w miejscach uszkodzeń,
b) wykonanie warstwy Dysperbitu na welonie szklanym z posypką na całej powierzchni,
c) naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich i obróbek z papy termozgrzewalnej,
d) montaż kominków wentylacyjnych podpałowych,
e) usunięcie, wywóz i utylizacja odpadów,
6. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wykonanie prac budowlanych na podstawie dołączonego przedmiaru robót, SWZ, umowy, opisu zakresu robót oraz przepisów prawa i sztuki budowlanej.
b) przygotowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy, placu budowy oraz ścieżek komunikacyjnych po uzyskaniu zgody Zamawiającego na podstawie zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę,
c) zabezpieczenie ww. obszarów w sposób higieniczno-sanitarny, epidemiologiczny oraz przeciwpożarowy
d) prowadzenie prac na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu prac opracowanego przez Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami panującymi na Szpitalu oraz przepisami BHP i PPOŻ,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo dostosować harmonogram do ewentualnych zmian wskazanych przez Zamawiającego.
e) opracowanie i przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz harmonogramu prac oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
f) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem odbioru końcowego.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie i prowadzenie prac na czynnym obiekcie Szpitalnym w sposób niezakłócający pracy Szpitala oraz niestwarzający zagrożenia epidemiologicznego oraz natychmiastowe stosowanie się do wszystkich przekazanych wytycznych podczas prowadzenia prac przez przedstawicieli Szpitala, stosowanie środków ochrony indywidualnej,
8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób nie powodujący zakłóceń pracy istniejących instalacji Szpitala. Niedopuszczalne jest wyłączenie jakichkolwiek istniejących instalacji Szpitala bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną za zakłócenie pracy istniejących instalacji Szpitala mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów lub personelu Szpitala,
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opisie technicznym oraz przedmiarze robót, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót są dokumentem poglądowym i pomocniczym, który nie może stanowić podstawy wyceny prac oraz nie może stanowić podstawy roszczenia wykonawcy z tytułu informacji w nich zawartych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: nie przewiduje się podziału zamówienia na części, ponieważ jest to nieuzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie. Ewentualny podział wiązałby się z nadmiernymi kosztami, nadmiernymi trudnościami organizacyjnymi i koordynacyjnymi.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych,
1) Klauzula równoważności:
a) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
b) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia ww. określeń Zamawiający informuje, że zostały one podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych. Takie parametry, gwarantowane przez określonych producentów, pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie standardów koniecznych do zapewnienia wymaganej jakości. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ.
c) Zwrot "równoważny" oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkt zbliżony pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, co nie oznacza identyczności z produktem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiadanie zbliżonych cech i parametrów funkcjonalnych. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:
a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
b) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
c) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.),
d) parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261910-6 - Naprawa dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 186960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 304035,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 186960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Remontowo-Budowlana "DANPRO" Daniel Buczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 260708068

7.3.3) Ulica: os Władysława Broniewskiego 18/2

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 186960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.