eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie drukowania (wraz z oprawą) czasopism: 6 numerów czasopisma "Gazeta SGH", 5 numerów czasopisma "e-mentor", 1 numeru czasopisma "Magiel"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie drukowania (wraz z oprawą) czasopism: 6 numerów czasopisma „Gazeta SGH”, 5 numerów czasopisma „e-mentor”, 1 numeru czasopisma „Magiel"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Podmiot należący do grupy VAT o nazwie Szkoła Główna Handlowa Grupa VAT w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 162

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzl@sgh.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie drukowania (wraz z oprawą) czasopism: 6 numerów czasopisma „Gazeta SGH”, 5 numerów czasopisma „e-mentor”, 1 numeru czasopisma „Magiel"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b204c03-0077-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgh.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397396

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub
„Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zakładkę „Pytania / Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail dzl@sgh.waw.pl, przy czym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Bartłomiej Perzyński, email: dzl@sgh.waw.pl lub inna osoba zastępująca.

4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/.

5. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 250 MB w formatach: .pdf a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB.

7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,

2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz” lub za pośrednictwem poczty e-mail: dzl@sgh.waw.pl. Wyjaśnianie treści SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 284 Ustawy.

9. Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

11. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.

12. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w zakładce "Pomoc" Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Wykonawcy w celu uzyskania punktów w kryterium „Ocena techniczna publikacji” składają próbki 3 czasopism, o których mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 2) SWZ, w sposób określony w pkt. 4 poniżej.

2. Próbki, o których mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 2) SWZ nie podlegają uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 3 Ustawy Pzp.

3. Próbki, o których mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 2) SWZ wykonawcy składają do upływu terminu składania ofert, określonego w rozdziale XII ust. 1 SWZ.

4. Sposób złożenia próbek, o których mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 2) SWZ:

1) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do próbek 3 czasopism, o których mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 2) SWZ. Zamawiający tym samym wymaga przedłożenia próbek w formie pisemnej (papierowej) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca do upływu terminu składania ofert, określonego w rozdziale XII ust. 1 SWZ, w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kancelaria Główna, pokój nr 58 (parter)
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

2) Opakowanie z próbkami należy oznaczyć następująco:

„Próbki 3 czasopism w postępowaniu o numerze ADZL.25.1.37.2023
Nie otwierać przed dniem ………….2023 r. godz. 10:30”

5. Niezłożenie próbek, o których mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 2) SWZ będzie skutkowało przyznaniem „0” punktów w kryterium „Ocena techniczna publikacji”. Próbki złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert w kryterium „Ocena techniczna publikacji”.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, określone zostały w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZL.25.1.37.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie drukowania (wraz z oprawą) czasopism:

6 numerów czasopisma „Gazeta SGH”,
5 numerów czasopisma „e-mentor”,
1 numeru czasopisma „Magiel”,

z zastosowaniem druku offsetowego lub cyfrowego i materiałów własnych drukarni, dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162.

2. Zamawiane czasopisma mają numery ISSN, są czasopismami specjalistycznymi.

3. W ofercie należy uwzględnić następujące parametry:

„Gazeta SGH”
Format: 210 x 273 mm (po obcięciu)
Okładka: papier – Arctic Volume White 250 g/m2 lub odpowiednik o tożsamych parametrach, druk 4+4, uszlachetnienie
okładki: folia matowa
Środek: papier – Arctic Volume White 115 g/m2 lub odpowiednik o tożsamych parametrach, druk 4+4
Oprawa: miękka klejona

„e-mentor”
Format: 195 x 285 mm (po obcięciu)
Okładka: papier – kreda błysk 300 g/m2, druk 4+4
Środek: papier – offset 90 g/m2, druk 1+1
Oprawa: miękka, klejona, folia błyszcząca

„Magiel”
Format: 210 x 297 mm (po obcięciu)
Okładka: papier – kreda błysk 150 g/m2, druk 4+4
Środek: papier – kreda mat 70 g/m2, druk 1+1
Oprawa: zeszytowa, szyta
Liczba stron: 64
Okładki: 1, 2, 63, 64
Kolor: 4 strony okładki + 11-14, 51-54 (4+8 stron)
Nakład: 1800 (600 – SGH + 1200 – UW)

4. Szczegółowe uregulowania dotyczące realizacji umowy zawarte zostały w załączniku nr 7 do SW

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

1) Cena (C) - 70%

2) Ocena techniczna publikacji (T) - 30%

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w poszczególnych kryteriach w następujący sposób:

1) Cena: 70 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:

Liczba punktów (max 70 pkt.) = cena brutto oferty z najniższą ceną / cena brutto oferty badanej x 70

b) Uwagi:

• Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

• Do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2) Ocena techniczna publikacji: 30 % - T:

W kryterium Zamawiający punktować będzie, maksymalnie 30 punktami, ocenę techniczną drukowanych przez wykonawców czasopism.

Do oceny jakości (kryterium nr 2 ‒ ocena techniczna publikacji) wykonywanej usługi drukowania (wraz z oprawą) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu w terminie i w sposób określony w rozdziale VI ust. 4 SWZ 3 czasopism (o których mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 2) SWZ – jako próbki. Każda publikacja powinna być oznaczona odpowiednim numerem. Punkty będą przyznawane wg poniższych kryteriów jakościowych dotyczących druku i oprawy publikacji:

Czasopismo nr 1

1 jakość druku środka:

jakość druku w jednym kolorze (czarnym) – równomierność i nasycenie koloru w całym czasopiśmie, brak wad w zadruku (zamazań, przeczernień, bladości)

Ocena w punktach: 0–2

2 jakość druku środka:

jakość druku kolorowego – równomierność i nasycenie koloru w całym czasopiśmie, brak wad w zadruku (zamazań, bladości lub nadmiernego nasycenia)

Ocena w punktach: 0–2

3 jakość druku okładki:

jakość druku kolorowego – równomierność zadruku danego koloru, równe nasycenie kolorów, brak smug

Ocena w punktach: 0–2

4 jakość foliowania okładki – brak pęcherzyków powietrza, brak odchodzenia foli (w szczególności w bigach bocznych), zarysowań, plam

Ocena w punktach: 0–1

5 jakość pokrywania się (padania) kolumn

Ocena w punktach: 0–1,5

6 jakość obcięcia czasopisma z trzech boków

Ocena w punktach: 0–1,5

7 Jakość sklejenia całego czasopisma

Ocena w punktach:0–1

Razem:

Ocena w punktach: 0–11

Czasopismo nr 2

1 jakość druku środka:

jakość druku w jednym kolorze (czarnym) – równomierność i nasycenie koloru w całym czasopiśmie, brak wad w zadruku (zamazań, przeczernień, bladości)

Ocena w punktach: 0–2

2 jakość druku okładki:

jakość druku kolorowego – równomierność zadruku danego koloru, równe nasycenie kolorów, brak smug

Ocena w punktach: 0–2

3 jakość foliowania okładki – brak pęcherzyków powietrza, brak odchodzenia foli (w szczególności w bigach bocznych), zarysowań, plam

Ocena w punktach: 0–2

4 jakość pokrywania się (padania) kolumn

Ocena w punktach: 0–1,5

5 jakość obcięcia czasopisma z trzech boków

Ocena w punktach: 0–1,5

6 trwałość sklejenia bloku i okładki: po kilkukrotnym otwarciu czasopisma brak widocznych uszkodzeń, m.in. odchodzenia okładki od bloku czasopisma, odpadania składek

Ocena w punktach: 0–2

Razem:

Ocena w punktach: 0–11

Czasopismo nr 3

1 jakość druku środka:

jakość druku w jednym kolorze (czarnym) – równomierność i nasycenie koloru w całym czasopiśmie, brak wad w zadruku (zamazań, przeczernień, bladości)

Ocena w punktach: 0–2

2 jakość druku okładki:

jakość druku kolorowego – równomierność zadruku danego koloru, równe nasycenie kolorów, brak smug

Ocena w punktach: 0–2

3 jakość pokrywania się (padania) kolumn

Ocena w punktach: 0–1,5

4 jakość obcięcia czasopisma z trzech boków

Ocena w punktach: 0–1,5

5 Jakość i trwałość szycia

Ocena w punktach: 0–1

Razem:

Ocena w punktach: 0–8

3. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) i 2) po zsumowaniu będą stanowić końcową ocenę oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna publikacji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (rozumiane jako dwie odrębne umowy) polegające na świadczeniu usług w zakresie drukowania wraz z oprawą czasopism z zastosowaniem technologii offsetowej lub cyfrowej, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każde z nich oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie. Zamówienia na usługi drukowania czasopism wraz z oprawą, o których mowa wyżej, winny obejmować drukowanie na papierze offsetowym i na kredzie, strony czarno-białe i kolorowe (w tym druk z Pantonu), oprawianie w oprawy zeszytowe, miękkie klejone, z zastosowaniem folii matowej lub błyszczącej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp*;

* wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XV ust. 1 pkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3)-6) Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oceny jakości (kryterium nr 2 ‒ ocena techniczna publikacji) wykonywanej usługi drukowania (wraz z oprawą) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu w terminie i w sposób określony w rozdziale VI ust. 4 SWZ 3 czasopism (o których mowa niżej) – jako próbki. Każda publikacja powinna być oznaczona odpowiednim numerem.

1) Czasopismo nr 1: oprawa zeszytowa klejona + folia matowa; okładka papier - Arctic Volume White 250 g/m2 lub odpowiednik o tożsamych parametrach, druk 4+4; środek: papier – Arctic Volume White lub odpowiednik o tożsamych
parametrach, druk 4+4

2) Czasopismo nr 2: oprawa miękka klejona + folia błyszcząca; okładka – papier: kreda błysk, druk: 4+4; środek – papier: offset, druk: 1+13)

Czasopismo nr 3: oprawa zeszytowa szyta; okładka: papier – kreda błysk, druk 4+4; środek: papier – kreda mat, druk 1+1

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, złożoną z formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ, formularza cenowego – załącznik nr 2 do SWZ oraz tabeli cen – załączniki nr 2A – 2B do SWZ, za pośrednictwem Platformy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w rozdziale XV ust. 3 – 10 SWZ, dokumenty wymienione w rozdziale XV ust. 1 SWZ, tj.:

1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ);

2) Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ);

3) Tabela cen (załączniki nr 2A – 2B do SWZ);

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy każdego z tych Wykonawców);

/Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Wykonawca powinien wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów/

5) Dowody dot. „samooczyszczenia” (jeżeli dotyczy);

6) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);

8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);

9) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.

2. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie zachodzą przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania.

4. Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie powinien wykazać się całością doświadczenia wskazanego w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2) SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych poniżej:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych Zleceń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania Umowy poprzez możliwość jej wydłużenia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub braku wyczerpania kwoty maksymalnej Umowy określonej w § 6 ust. 2 wzoru umowy;

3) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej.

3. Zamawiający, w przypadku gdy czas trwania Umowy przekroczy okres 12 miesięcy przewiduje możliwość zmiany cen jednostkowych określonych w ofercie, a przez to wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług;

2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46);

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. W przypadku zmiany cen materiałów/kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy możliwa jest zmiana wysokości cen jednostkowych i wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy.

5. Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany cen, o której mowa w pkt. 4, będą podane poniżej wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

a) Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI);

b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw; oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów
przemysłowych:

c) Masa włóknista, papier i tektura – indeks 17.1;

d) Wyroby z papieru i tektury – indeks 17.2.

6. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość zmiany.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe uregulowania znajdują się w Załączniku nr 7 do SWZ - Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.