eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Usługa konserwacji i naprawy dźwigówOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa konserwacji i naprawy dźwigów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340517145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ujejskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-168

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523655296

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@biziel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa konserwacji i naprawy dźwigów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-680a22a6-0067-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150302/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa konserwacji i naprawy dźwigów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Wszelka korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem winna być
opatrzona numerem sprawy: NZZ/40/D/23.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej -
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings
3. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum
Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel: 52/36 55 799, e-mail: kancelaria@biziel.pl, strona internetowa: www.biziel.umk.pl,
􀀀 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75 jest Pani
Joanna Maciejewska, e-mail: inspektor.od@biziel.pl, tel: 52 / 36 55 136,
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 ,
− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 ,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZZ/40/D/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji, naprawach bieżących, przeglądach technicznych i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy w okresie 12 miesięcy w zakresie:
Grupa 1 – Dźwigi osobowe i towarowe
Zakres świadczonej usługi:
1. Konserwacja urządzeń dźwigowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.
2. Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zleconych do konserwacji urządzeń wraz ze zlecaniem tzw. rewizji dźwigów.
3. Utrzymywanie urządzeń w ruchu ciągłym w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania konserwacji, przeglądów technicznych i napraw bieżących.
4. Wykonywanie bieżących napraw usuwania awarii – urządzeń dźwigowych wraz z wymianą podzespołów i części zamiennych koniecznych do zagwarantowania prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji dźwigów.
5. Wykonywanie badań elektrycznych zleconych do konserwacji urządzeń – pomiary rezystancji izolacji i ochrony przeciwpożarowej.
6. Pełnieniu całodobowych dyżurów konserwatorskich
w godz. 7.00 - 19.00 - w siedzibie Wykonawcy
w godz. 19.00 - 7.00 - poza siedzibą Wykonawcy.
7. Zdalne monitorowanie dźwigów, jeżeli Wykonawca zaoferuje realizację usług w tym zakresie w załączniku nr 2b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceniania ofert:

A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru:
C = (Cn / Cb) x 60
Gdzie:
Cn – cena brutto najtańszej oferty,
Cb – cena brutto badanej oferty.

B. Kryterium: gwarancja na wykonane naprawy – wskaźnik G, obliczony będzie według wzoru:
G = (Gp / Gmax) x 20
Gdzie:
Gp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę
Gmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium
Ilość punktów przyznawanych w ramach Gp:
1) Okres gwarancji 3 miesiące – 0 pkt.
2) Okres gwarancji od 4 do 8 miesięcy – 2 pkt.
3) Okres gwarancji od 9 do 12 miesięcy – 3 pkt.
4) Okres gwarancji od 13 do 15 miesięcy – 4 pkt.
5) Okres gwarancji od 16 do 18 miesięcy – 5 pkt.
6) Okres gwarancji powyżej 18 miesięcy – 10 pkt.
W ramach kryterium gwarancja na wykonane naprawy wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. = 20%.

Informacja do wyliczenia kryterium zostanie pobrana z zał. 2b do SWZ. W przypadku braku odpowiedniego wpisu w zał. 2A Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje dodatkowej gwarancji na wykonane naprawy i przyzna 0 pkt.

C. Kryterium: zdalne monitorowanie dźwigu – wskaźnik Z, obliczony będzie według wzoru:

wskaźnik Z - obliczony będzie według wzoru

Z = (Zb/Zn) x 20
Gdzie:
Zn – maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryterium „Zdalne monitorowanie dźwigu”,
Zb - liczba punktów otrzymanych w ramach kryterium „Zdalne monitorowanie dźwigu” badanej oferty.

Kryterium: Zdalne monitorowanie dźwigu – rozumiane jako co najmniej: Informacja o awarii dźwigu w formie automatycznego powiadomienia serwisu, zdalny odczyt błędów dźwigu, zdalny reset dźwigu.

Informacja do obliczenia kryterium zostanie pobrana z zał 2A do SWZ - Tabela. Miesięczny koszt konserwacji – kolumna 14. W przypadku braku jakiegokolwiek wpisu dla którejś z pozycji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje zdalnego monitorowania dźwigu i przyzna 0 pkt.

W ramach kryterium zdalne monitorowanie dźwigu wykonawca może otrzymać maksymalnie 21 pkt. = 20%.


D. Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:
O = C + G + Z
Gdzie:
O – ocena oferty
C – cena
G – gwarancja na wykonane naprawy
Z – zdalne monitorowanie dźwigu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane naprawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zdalne monitorowanie dźwigu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie:
- art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
- art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2022 poz. 835).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w celu realizacji usługi będzie dysponował:
– min. 10 osobami wykonującymi czynności z zakresu konserwacji i naprawy urządzeń technicznzych posiadającymi ważne uprawnienia do konserwacji dźwigów osobowych i towarowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci i legitymującymi się minimum 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu czynności konserwacji i naprawy dźwigów towarowych i / lub osobowych,
w tym
– min. 5 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania konserwacji, napraw i montażu grupy I dźwigów regulowanych.
2.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż – 150 000 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpisu lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem w załączniku nr 5 do SWZ.
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa art. 108
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz.
835) - zgodnie z wzorem w załączniku nr 6 do SWZ.
4. Podmioty zagraniczne.
4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
pkt. 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
4 pkt.4.1. zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w pkt. 4 ppkt. 4.1
stosuje się

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Zamawiający wymaga aby z przedłożonego dokumentu/ów wynikało jednoznacznie, że postawiony warunek w postępowaniu wykonawca spełnia. W przypadku gdy wykonawca korzysta z kredytów, limitów, itp. z w/w informacji musi jednoznacznie wynikać jaką kwotą danego produktu dysponuje wykonawca na dzień wystawienia informacji,
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z wzorem w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.
3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. Wypełniony i podpisany formularz oferty i szczegółowy formularz cenowy załączniki nr 2 i 2A do SWZ.
5. Przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego winno wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z wzorem w załączniku nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: - ustanowionego pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania,
- także wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w SWZ w
Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty/oświadczenia o których mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi
być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres
realizacji całości zamówienia.
6. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w
SWZ – Rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.5. - jeżeli określono warunki udziału w postępowaniu o których mowa w SWZ: Rozdział II
pkt. 2 ppkt. 2.
8. Udostępnienie zasobów:
8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Zamawiający będzie badał podstawy wykluczenia przewidziane w SWZ – Rozdział XX.
8.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w nastepujących przypadkach:

1. możliwość zmiany umowy:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w przepisach prawa, w tym w ustawie prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 455 ustawy pzp, na zasadach określonych w tych przepisach,
b) przedłużenia czasu trwania umowy, w przypadku nie zrealizowania wartości przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w umowie; łączny czas trwania przedłużonej, zgodnie z niniejszym zapisem umowy nie może przekraczać 48 miesięcy,
c) zmiany ceny w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy,
d) obniżenia ceny w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających jej obniżenie
2. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu trony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3. W myśl art. 439 ust p.z.p strony określają następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
4. Strony dopuszczają zmianę cen określonych w niniejszej umowie w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zmianę umowy ulegnie zmianie, w stosunku do wskaźnika ogłoszonego za miesiąc zawarcia umowy, o minimum 10 %. Zmiana następuję w oparciu o wniosek złożony przez stronę wnioskującą o zmianę wynagrodzenia
5. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące wpływ zmiany cen na koszt wykonania zamówienia oraz powołanie podstawy prawnej zmiany. Drugiej stronie przysługuje prawo weryfikacji wpływu inflacji na cenę materiałów i koszty związane z realizacją zamówienia, żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących przyczyn wskazanych w uzasadnieniu wniosku oraz ich związku z wnioskowaną zmianą cen wynikających z umowy. Ostateczny wzrost wynagrodzenia nastąpi w oparciu o zweryfikowany wzrost cen materiałów czy kosztów związanych z realizacją zamówienia.
6. W przypadku określonym w pkt.5 i uzasadnionym w myśl postanowień pkt. 6 stronie przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia do kwoty odpowiadającej ustalonej w procentach różnicy pomiędzy poziomem zmiany cen określonym w pkt 5 (10 %), a wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, określonej w oparciu o stawki wskazane w pierwotnej wersji umowy i szczegółowym formularzu cenowym.
7. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia strona może wystąpić nie wcześniej niż po 6 (słownie: sześciu) miesiącach obowiązywania umowy.
8. możliwość wprowadzania kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co sześć miesięcy, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zmianę umowy, ulegnie zmianie o co najmniej 10 % w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w oparciu o który dokonano poprzedniej zmiany umowy. Podwyższenia dokonuje punkcie, do kwoty odpowiadającej ustalonej w procentach różnicy pomiędzy wzrostem poziomu zmiany cen określonym w zdaniu poprzedzającym, a wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami idokumentami, należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej SzpitalaUniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, na stronie internetowej prowadzonegopostępowania, znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. poz. 835).
2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Szczegóły dotyczące podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej określone zostały w SWZ - Rozdział XX -
mieszczącej się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings
4. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (
PZP ) z dnia 11 września 2019 r. z zastosowaniem art. 275 pkt. 1 oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
wyraźną klauzulą: np.; „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w
sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty
znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez
Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszych uregulowań.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.