eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystra › Dostawa wyposażenia meblowego i innego na III i IV piętro Pawilonu nr IV w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w BystrejOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia meblowego i innego na III i IV piętro Pawilonu nr IV w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000640923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Fałata 2

1.5.2.) Miejscowość: Bystra

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 334991810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalbystra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbystra.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia meblowego i innego na III i IV piętro Pawilonu nr IV w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cc1d1be-004e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043569/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa wyposażenia meblowego dla Pawilonu nr 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalbystra.logintrade.net/zapytania_email,130400,6351d87b5d9fdb73648d8d6623650109.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), tj.: poprzez Platformę Przetargową CPiT w Bystrej pod adresem:
Platformę Przetargową CPiT w Bystrej pod adresem: https://szpitalbystra.logintrade.net/zapytania_email,130400,6351d87b5d9fdb73648d8d6623650109.html (zwanej dalej zamiennie Platformą Przetargową)
lub
• pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zp@szpitalbystra.pl lub tszatanik@szpitalbystra.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzu ofertowym lub w innych dokumentach przekazanych Zamawiającemu.
UWAGA: Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty! Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę Przetargową.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z warstwą elektroniczną wyłącznie poprzez Platformę Przetargową. Ilekroć w SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową (o ile dotyczy)
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę Przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://szpitalbystra.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy Przetargowej (https://szpitalbystra.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html).
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 3.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy Przetargowej - pod adresem: https://szpitalbystra.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy Przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej.
7. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na Platformie Przetargowej informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie Przetargowej informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
9. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej.
10. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy Przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.
11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy, nr ogłoszenia BZP, lub numerem postępowania nadanym przez Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 z póź. zm.), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych Zamawiającemu jest CPiT w Bystrej z siedzibą w Bystrej (43-360) przy ul. J.
Fałata 2.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w CPiT w Bystrej możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@szpitalbystra.pl, tel.33 499 18 01
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm. ) osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą: obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO oraz obowiązek informacyjny przewidziany w
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochronie prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane związku z udziałem w danym postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o
wypełnieniu przez niego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta
w zał. nr 1 do SWZ.
10. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
11. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/Dz.ZPI/380/Dz.AE/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 1 jest WYPOSAŻENIE MEBLOWE wyszczególnione w zał. nr 1 - Formularz oferty zgodnie z opisem znajdującym się w zał. nr 3 - Formularz parametrów technicznych.
Zamawiający wymaga aby:
a) wyposażenie było fabrycznie nowe i nieużywane, nie starsze niż wyprodukowane w roku 2021,
b) korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39141100-3 - Regały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 2 jest WYPOSAŻENIE RÓŻNE wyszczególnione w zał. nr 1 - Formularz oferty zgodnie z opisem znajdującym się w zał. nr 3 - Formularz parametrów technicznych.
Zamawiający wymaga aby:
a) wyposażenie było fabrycznie nowe i nieużywane, nie starsze niż wyprodukowane w roku 2021,
b) korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

38622000-1 - Lustra

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 3 są ANEKSY KUCHENNE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM wyszczególnione w zał. nr 1 - Formularz oferty zgodnie z opisem znajdującym się w zał. nr 3 - Formularz parametrów technicznych.
Zamawiający wymaga aby:
a) wyposażenie było fabrycznie nowe i nieużywane, nie starsze niż wyprodukowane w roku 2021,
b) korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39141400-6 - Kuchnie do zabudowy

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 4 są MEBLE MEDYCZNE DO POKOJU ZABIEGOWEGO wyszczególnione w zał. nr 1 - Formularz oferty zgodnie z opisem znajdującym się w zał. nr 3 - Formularz parametrów technicznych.
Zamawiający wymaga aby:
a) wyposażenie było fabrycznie nowe i nieużywane, nie starsze niż wyprodukowane w roku 2021,
b) korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 5 jest WYPOSAŻENIE MEDYCZNE (m.in. łóżka medyczne, szafki przyłóżkowe) wyszczególnione w zał. nr 1 - Formularz oferty zgodnie z opisem znajdującym się w zał. nr 3 - Formularz parametrów technicznych.
Zamawiający wymaga aby:
a) wyposażenie było fabrycznie nowe i nieużywane, nie starsze niż wyprodukowane w roku 2021,
b) korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

33192120-9 - Łóżka szpitalne

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Opis oferowanego wyposażenia – formularz parametrów technicznych oferowanego wyposażenia - zał. nr 3 do SWZ (odpowiednio dla części, na którą składana jest oferta),
b) Wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać (w zał. nr 1 do SWZ), że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wskazaną równoważność (jeżeli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać (w zał. nr 1 do SWZ), że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wskazaną równoważność (jeżeli dotyczy).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.
2) Wypełniony formularz parametrów technicznych, wg wzoru zał. nr 3 do SWZ (odpowiednio dla Pakietu/Pakietów, na którą składana jest oferta), składany pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zał. nr 4 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
4) Oświadczenie składają odrębnie:
Wykonawca/ każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmioty trzecie (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (zał.nr 4 do SWZ), o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców (składa każdy z Wykonawców - każdy z członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej). Oświadczenie składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo, gdy ofertę składa za pośrednictwem pełnomocnika, którego umocowanie jako osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Dane pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bezpiecznym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
c) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, stanowiącym Załączniki nr 1 do nin. SWZ, należy wpisać jako Wykonawcę wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem Lidera, czyli Wykonawcy, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania .
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie - zał. nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożyć oddzielnie podmiotowe środki dowodowe, na wezwanie Zamawiającego, (o ile zapisy SWZ tego wymagają / o ile dotyczy).
i) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
j) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
k) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien spełnić warunek zdolności technicznej lub zawodowej oraz złożyć podmiotowe środki dowodowe, na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w Rozdz. II ust. 7 pkt II SWZ (o ile zapisy SWZ tego wymagają / o ile dotyczy).
l) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
m) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, zobowiązani będą, po uprawomocnieniu się wyboru ich oferty, a przed podpisaniem umowy, do określenia w formie pisemnej sposobu ich reprezentacji wobec Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie składania przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego, a także do wskazania Wykonawców uprawnionych do wystawiania faktur i otrzymywania należności płatności.
n) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takie jest wymagane przez Zamawiającego)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w załączniku nr 2 - Projekt umowy w § 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://szpitalbystra.logintrade.net/zapytania_email,130400,6351d87b5d9fdb73648d8d6623650109.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/ Podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. II zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Wszelki informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 129 z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego
wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na danej
podstawie, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie
wskazanej podstawy wykluczenia, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub
biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: tel. kontaktowy: 33 / 4991 810, e-mail: zp@szpitalbystra.pl
Joanna Przybyłowicz, Danuta Kacprzak, Anna Dudek, Tomasz Szatanik

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.