eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na zadanie inwestycyjne - Pierścień Księżnej Salomei"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót
budowlanych na zadanie inwestycyjne – Pierścień Księżnej Salomei”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁĘCZYCA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610018479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 14

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 721 03 00

1.5.8.) Numer faksu: 24 721 03 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: okubas@leczyca.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót
budowlanych na zadanie inwestycyjne – Pierścień Księżnej Salomei”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6af49735-0072-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243621

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008189/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ SALOMEI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje, oświadczenia lub
dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w rozdziale 11 SWZ, przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w regulaminie
zamieszczonym na jej stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za
wiążący.
8) Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie
zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych –
MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
pdf.
f) szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11.8. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 2247)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: „Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych budowy szlaku pieszo rowerowego – Pierścień Księżnej Salomei”
prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO; 7) Wykonawca posiada:− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawąPzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.2.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Zamówienie polega na:
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów
do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)* w imieniu i na rzecz
Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy oraz odpowiednie przepisy prawa. W ramach opracowania
dokumentacji należy również wykonać projekt budowlany i stosownie do potrzeb, inne projekty.
*Dopuszcza się również inną formę, np. uzyskanie niezbędnego pozwolenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia
03.08.2016r. z późn. zmianami) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i jego akceptacji.
b) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację
projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa,
c) sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia
upływu rękojmi za wady robót budowlanych. Zamówienie obejmuje dostosowanie
istniejących mediów oraz infrastruktury na potrzeby wykonania zadania.
d) sprawowanie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4.2. Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe:
budowę drogi gminnej w granicach administracyjnych Miasta Łęczyca stanowiącej część
Pierścienia Księżnej Salomei. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w obrębie
Miasta Łęczyca przewiduje się budowę drogi o długości ok. 932m, w tym:
• Odcinek I: od DW nr 703 do rzeki Bzura o długości ok. 517m
• Odcinek II: od DG nr 104373E do rzeki Bzura na długości 414.95m o długości ok.
415m.4.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie funkcjonalno użytkowym (dalej "PFU")
stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ.
4.4. Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianiepo opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych
rozwiązań projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.
Składają się na niego następujące dokumenty: program funkcjonalno użytkowy (dalej "PFU")
1) Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w Programie funkcjonalno użytkowym.
4.6. Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien
przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w załączniku nr 1 odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca analizując załącznik nr 1 powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w załączniku nr 1 towarzyszy
wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w załączniku nr 1 zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały
lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w załączniku nr
1. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji
zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w załączniku nr 1 etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku
gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub
równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty
budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub
określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w załączniku nr 1 wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania
z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub
cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza,
że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający
akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku,
gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany
Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność
wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza
używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka
niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
4.7. Wymagania dotyczące dostępności.
Dokumentacja projektowa, o której mowa w rozdziale 4.5. SWZ spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert wskazano w rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
postępowaniu
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną
polegająca na wykonaniu, lub zaprojektowaniu i wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o długości min. 250 mb wraz z
podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania
zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi
przedmiotem zamówienia
b) min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej -
drogowej, których zakres uprawnia go do projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość i zakres robót (w tym rodzaj nawierzchni), aby można
było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie
art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden
podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu
wskazane w pkt. 6.1.4, ppkt. 1) SWZ.
3. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi
nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz treścią o nadaniu uprawnień.
4. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządachzawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła
kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do
warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4.
ppkt. 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1)Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ oraz formularz cenowy załącznik nr 3a (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę
wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 2)Oświadczenia, o
których mowa w pkt 8.1 SWZ; 3)Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy). 5)Oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt. 9.8 SWZ (jeżeli dotyczy),
6)Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli
dotyczy).7)Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b) Wykonawca lub
podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów. c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od
Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).
13.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego
pliku. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego
jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.
13.7. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.13.8. Oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w pkt. 13.4 SWZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN
(słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: IR.271.2.5.2023 ”.
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub
poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia
………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach
umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy pzp.
2. Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, które mogą
dotyczyć:
1) zmiany parametrów charakterystycznych dla założeń projektowych lub realizowanego elementu robót budowlanych,
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub okoliczności związane
w szczególności z terenem i nieruchomościami na których realizowany jest przedmiot umowy, ujawnione w trakcie realizacji
umowy,
3) zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia,
4) zmiany terminu wykonania umowy,
5) zmiany na stanowisku kluczowego specjalisty,
6) wykonania robót zamiennych,
7) wykonania robót dodatkowych,
8) rezygnacji z wykonania części umowy,
9) zmiany częstotliwości przeprowadzenia odbiorów częściowych, o których mowa w § 15 ust. 2 ppkt 2.2 wraz z będącymi
ich skutkiem zmianami sposobu rozliczenia przedmiotu umowy,
10) zmiany trybu realizacji zamówienia w zakresie wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów,
na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
11) wykonania prac archeologicznych obejmujących badania,
11) wykonanie badań inwazyjnych i bezinwazyjnych.
Pozostała część treści znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ - Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi zgodnie z SWZ dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca (w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania). Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.