eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Supraśl › roboty budowlane polegające na przebudowie części B budynku Domu Dziecka w Supraślu w związku z utworzeniem w części B Rodzinnego Domu DzieckaOgłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
roboty budowlane polegające na przebudowie części B budynku Domu Dziecka
w Supraślu w związku z utworzeniem w części B Rodzinnego Domu Dziecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Białostocki - Rodzinny Dom Dziecka w Supraślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388101714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 17B

1.5.2.) Miejscowość: Supraśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-030

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rddz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rdd.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip-rdd-stbialystok.wrotapodlasia.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

roboty budowlane polegające na przebudowie części B budynku Domu Dziecka
w Supraślu w związku z utworzeniem w części B Rodzinnego Domu Dziecka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ed2323f-f142-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00243518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021935/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 dostosowanie budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu do obowiązujących przepisów ppoż stosownie do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216358/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R.D.Dz.II.222.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części B budynku Domu Dziecka w Supraślu w związku z utworzeniem w części B Rodzinnego Domu Dziecka. Zakres robót będzie obejmował dostosowanie budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych stosownie do zaleceń straży pożarnej wraz z wykonaniem instalacji systemów p. pożarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik do SWZ.
UWAGA: Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie (zamieszkałym przez podopiecznych Domu Dziecka).
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią element pomocniczy a nie podstawę wyceny.
Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z wymogami niniejszej SWZ.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych.
W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".

Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 60 miesięczną gwarancję.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione gdyż cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu przez Przedsiębiorstwo Budowlane APK Artur Peczyk, Pasynki 56, 16-060 Zabłudów opiewająca na kwotę brutto 646 920,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto, którą dysponuje Zmawiający wynosi 393 239,00 zł i Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.