eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych i Koszarowej"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych i Koszarowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRAJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 6A

1.5.2.) Miejscowość: Grajewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.grajewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych i Koszarowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-043af12a-ffad-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051901/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9-go Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.um.grajewo.pl, https://um-grajewo.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-grajewo.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej Miasta Grajewo: https://um-grajewo.logintrade.net/. Do połączenia używany jest
szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Miasta Grajewo: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest
jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej dostępnej pod adresem https://um grajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym
postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Grajewo:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31,
- Mozilla Firefox 26,
- Opera 18.
b) pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet,
- zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca,
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
- włączona obsługa JavaScript,
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
- zainstalowany Acrobat Reader,
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment , 6 Update 24 lub nowszy.
4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting,
image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex,
application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext,
image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel,
application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp,
video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad,
application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
5. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje
Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO znajdują się w Rozdziale XXIV SWZ - Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.7011.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych i Koszarowej”.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie:
1) opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a) lewostronnego wtórnika/podkładu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z wykazem właścicieli gruntów,
b) projektów budowlanych : projektu nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (m.in. kanalizacji deszczowej) – 5 egz., projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz., projektu likwidacji ewentualnych kolizji uzbrojenia – 5 egz.,
c) projektów wykonawczych - stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych dla wszystkich branż w zakresie i stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów przetargowych i realizację robót budowlanych – po 5 egz.
d) przedmiaru robót - 3 egz.
e) kosztorysu inwestorskiego - 3 egz.
f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
g) materiałów do uzyskania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
h) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich niezbędnych przepisami prawa warunków technicznych i uzgodnień na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej i innych niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym przede wszystkim: Zarządcy Dróg tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Grajewo, PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Łomży, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać niżej wymienione założenia:
1) ul. Konstytucji 3 Maja: wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej, parkingów i jezdni (szer. 7 m),
2) ul. Krasickiego: wykonanie chodnika, parkingów i jezdni (szer. 6 m),
3) ul. 9 Pułku Strzelców Konnych: wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni (szer. 7 m),
4) ul. Koszarowa: wykonanie chodnika, parkingów i jezdni (szer. 7 m),
5) ewentualna przebudowa skrzyżowań.
Orientacyjne długości ulic objętych przedmiotowym zadaniem:
1) ul. Konstytucji 3 Maja – ok. 1200 m
2) ul. Krasickiego – ok. 550 m.
3) ul. 9 Pułku Strzelców Konnych – ok. 560 m
4) ul. Koszarowa – ok. 530 m.
Część ul. 9 Pułku Strzelców Konnych objęta jest uchwałą Nr 171/XXX/2001 Rady Miasta Grajewo z dnia 10 lipca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącej obszaru położonego na osiedlu "Jana Pawła II" (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 09.08.2001 nr 29, poz. 528) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02KL (ulica lokalna) oraz uchwałą Nr XLV/326/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II” (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 29.01.2014, poz. 390) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02KD-L (tereny dróg publicznych – drogi lokalne).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności technicznej i zawodowej – w tym zakresie Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:
a) wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac projektowych polegających na wykonaniu min.:
• 1 zamówienia na prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej o wartości minimum 75 000,00 zł brutto,
b) wykazania dysponowania osobami, które posiadają niezbędne doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, w tym:
• min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, która posiada min. 2 letnie doświadczenie związane z uzyskanymi uprawnieniami.
Projektant winien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2) Zdolności ekonomicznej i finansowej– Zamawiający odstępuje od stawiania wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 Pzp /zał. nr 3 do SWZ/.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych przepisem art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie zdolności technicznych i zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej, składa także oświadczenia tych podmiotów.
3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (w trybie art. 58 ustawy Pzp), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców oraz potwierdzić łączne spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu opracowanych dokumentacji projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 2b SWZ,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -zgodnie z załącznikiem nr 2a SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do ich reprezentowania w postępowaniu (art. 58 ustawy Pzp) oraz zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 455 Pzp oraz w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem https://um-grajewo.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.