eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT dla obrębu wiejskiego Bożnów gm. Żagań w powiecie żagańskim

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT dla obrębu wiejskiego Bożnów gm. Żagań w powiecie żagańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Żagański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 39

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684709976

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatzaganski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzaganski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35ce94aa-d9cc-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT dla obrębu wiejskiego Bożnów gm. Żagań w powiecie żagańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35ce94aa-d9cc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035062/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakładanie baz danych BDOT500 i GESUT dla wybranych obrębów Powiatu Żagańskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00174522

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 49000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest „Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT dla obrębu wiejskiego Bożnów gm. Żagań w powiecie żagańskim”
5.2. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia zostanie wykonana:
5.2.1. Weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT500 i GESUT;
5.2.2. Weryfikacja danych BDOT500 i GESUT na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego;
5.2.3. Aktualizacja i weryfikacja BDOT500 i GESUT w oparciu o dostępne materiały źródłowe.
5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w TOM II do SWZ wraz z jego załącznikiem.
5.4. Wszelkie użyte w niniejszej SWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a które mogły pojawić się w SWZ i załącznikach do niej, stanowią jedynie przykłady zastosowań lub wymagań i należy rozumieć iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zapis ten ma zastosowanie również do wszystkich rodzajów norm, do których instytucja Zamawiającego odnosi się w dokumentacji postępowania.
5.4.1. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
5.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
5.6. W razie konieczności wykonywania, przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy, przy pomocy pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca:
5.6.1. zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019.1124 ze zmianami);
5.6.2. począwszy od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zamówienia jest zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w oparciu o art. 36a tejże ustawy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72312100-6 - Usługi przygotowywania danych

72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

72316000-3 - Usługi analizy danych

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 17

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 17

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30750 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244998,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30750 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEO-SKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384270986

7.3.3) Ulica: Gdańska 27

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30750 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.