eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 częściOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY IM. PROFESORA JANA ROSNERA WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021409520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Kopernika 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-622

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@os.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ospip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna Państwowej Inspekcji Pracy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Szkolenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy oraz upowszechnianie wiedzy i informacji, a także doradztwo w zakresie ochrony pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-367bfc05-ff8d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146218/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-367bfc05-ff8d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe inf. na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz inf. zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i
organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, ul. Mikołaja Kopernika 5, 51-622 Wrocław, tel.: + 48 (71) 37 10 409,
fax + 48 (71) 37 10 402;
 z inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu należy kontaktować się poprzez następujący adres e-mail: iod@os.pip.gov.pl
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części” - numer sprawy: OS-DOP-ZP.213.25.2023, prowadzonym
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;
 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OS-DOP-ZP.213.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 567256,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części:
CZĘŚĆ 1 – Artykuły ogólnospożywcze oraz woda mineralna.
Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w załączniku nr 1 do SWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Kopernika 9.
 Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 6:00 do 12:00 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faxu lub telefonu.
 Zamawiający i Wykonawca mogą zgodnie zmienić termin i czas wydawania artykułów w przypadku konkretnych zamówień, w zależności od potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych.
 Zamawiający będzie realizował zakup artykułów średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający zastrzega, że będzie także realizował zakupy w sytuacjach nieprzewidzianych (np. w soboty).
 Wszelkie koszty transportu, wyładunku, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 Dostarczone artykuły muszą się charakteryzować bieżącą przydatnością do spożycia oraz spełniać wymogi określone w opisie produktu wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy wraz załącznikami, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 104860,87 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15981000-8 - Wody mineralne

15321000-4 - Soki owocowe

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15851100-9 - Makaron niegotowany

15851000-8 - Produkty mączne

15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

15871230-5 - Ketchup

15871273-8 - Majonez

15831000-2 - Cukier

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15872400-5 - Sól

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. W ramach opcjonalnych 20% Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw artykułów spożywczych wymienionych w załączniku nr 1 lub zamówienia artykułów
z danego asortymentu niewymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym – przykładowe artykuły spożywcze dla każdej części zostały wymienione w załączniku nr 1. W przypadku zwiększenia ilości artykułów wymienionych w załączniku nr 1, wykonawca zobowiązany jest utrzymać ceny jednostkowe zamówienia opcjonalnego na poziomie cen jednostkowych zamówienia podstawowego. W przypadku artykułów niewymienionych w załączniku nr 1, wykonawca realizuje zamówienie po zaakceptowaniu ceny danego artykułu przez Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy artykułów spożywczych, stanowiących zamówienie podstawowe.
UWAGA! Zmiana ceny brutto, o której mowa w ust. 1 paragrafu 5 projektu umowy, nie wpływa na wartość zamówienia z zakresu opcji, określoną w § 4 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W postępowaniu Zamawiający zastosuje kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części:
CZĘŚĆ 2 – Mrożone artykuły ogólnospożywcze.
Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w załączniku nr 1 do SWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Kopernika 9.
 Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 6:00 do 12:00 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faxu lub telefonu.
 Zamawiający i Wykonawca mogą zgodnie zmienić termin i czas wydawania artykułów w przypadku konkretnych zamówień, w zależności od potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych.
 Zamawiający będzie realizował zakup artykułów średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający zastrzega, że będzie także realizował zakupy w sytuacjach nieprzewidzianych (np. w soboty).
 Wszelkie koszty transportu, wyładunku, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 Dostarczone artykuły muszą się charakteryzować bieżącą przydatnością do spożycia oraz spełniać wymogi określone w opisie produktu wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy wraz załącznikami, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 42587,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15311100-2 - Chipsy i frytki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. W ramach opcjonalnych 20% Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw artykułów spożywczych wymienionych w załączniku nr 1 lub zamówienia artykułów
z danego asortymentu niewymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym – przykładowe artykuły spożywcze dla każdej części zostały wymienione w załączniku nr 1. W przypadku zwiększenia ilości artykułów wymienionych w załączniku nr 1, wykonawca zobowiązany jest utrzymać ceny jednostkowe zamówienia opcjonalnego na poziomie cen jednostkowych zamówienia podstawowego. W przypadku artykułów niewymienionych w załączniku nr 1, wykonawca realizuje zamówienie po zaakceptowaniu ceny danego artykułu przez Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy artykułów spożywczych, stanowiących zamówienie podstawowe.
UWAGA! Zmiana ceny brutto, o której mowa w ust. 1 paragrafu 5 projektu umowy, nie wpływa na wartość zamówienia z zakresu opcji, określoną w § 4 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W postępowaniu Zamawiający zastosuje kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części:
CZĘŚĆ 3 – Nabiał i jaja.
Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w załączniku nr 1 do SWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Kopernika 9.
 Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 6:00 do 12:00 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faxu lub telefonu.
 Zamawiający i Wykonawca mogą zgodnie zmienić termin i czas wydawania artykułów w przypadku konkretnych zamówień, w zależności od potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych.
 Zamawiający będzie realizował zakup artykułów średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający zastrzega, że będzie także realizował zakupy w sytuacjach nieprzewidzianych (np. w soboty).
 Wszelkie koszty transportu, wyładunku, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 Dostarczone artykuły muszą się charakteryzować bieżącą przydatnością do spożycia oraz spełniać wymogi określone w opisie produktu wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy wraz załącznikami, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 131089,38 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. W ramach opcjonalnych 20% Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw artykułów spożywczych wymienionych w załączniku nr 1 lub zamówienia artykułów
z danego asortymentu niewymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym – przykładowe artykuły spożywcze dla każdej części zostały wymienione w załączniku nr 1. W przypadku zwiększenia ilości artykułów wymienionych w załączniku nr 1, wykonawca zobowiązany jest utrzymać ceny jednostkowe zamówienia opcjonalnego na poziomie cen jednostkowych zamówienia podstawowego. W przypadku artykułów niewymienionych w załączniku nr 1, wykonawca realizuje zamówienie po zaakceptowaniu ceny danego artykułu przez Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy artykułów spożywczych, stanowiących zamówienie podstawowe.
UWAGA! Zmiana ceny brutto, o której mowa w ust. 1 paragrafu 5 projektu umowy, nie wpływa na wartość zamówienia z zakresu opcji, określoną w § 4 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W postępowaniu Zamawiający zastosuje kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części:
CZĘŚĆ 4 – Mięso i wędliny.
Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w załączniku nr 1 do SWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Kopernika 9.
 Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 6:00 do 12:00 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faxu lub telefonu.
 Zamawiający i Wykonawca mogą zgodnie zmienić termin i czas wydawania artykułów w przypadku konkretnych zamówień, w zależności od potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych.
 Zamawiający będzie realizował zakup artykułów średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający zastrzega, że będzie także realizował zakupy w sytuacjach nieprzewidzianych (np. w soboty).
 Wszelkie koszty transportu, wyładunku, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 Dostarczone artykuły muszą się charakteryzować bieżącą przydatnością do spożycia oraz spełniać wymogi określone w opisie produktu wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy wraz załącznikami, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 152947,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15131130-5 - Wędliny

15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

15131310-1 - Pasztety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. W ramach opcjonalnych 20% Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw artykułów spożywczych wymienionych w załączniku nr 1 lub zamówienia artykułów
z danego asortymentu niewymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym – przykładowe artykuły spożywcze dla każdej części zostały wymienione w załączniku nr 1. W przypadku zwiększenia ilości artykułów wymienionych w załączniku nr 1, wykonawca zobowiązany jest utrzymać ceny jednostkowe zamówienia opcjonalnego na poziomie cen jednostkowych zamówienia podstawowego. W przypadku artykułów niewymienionych w załączniku nr 1, wykonawca realizuje zamówienie po zaakceptowaniu ceny danego artykułu przez Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy artykułów spożywczych, stanowiących zamówienie podstawowe.
UWAGA! Zmiana ceny brutto, o której mowa w ust. 1 paragrafu 5 projektu umowy, nie wpływa na wartość zamówienia z zakresu opcji, określoną w § 4 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W postępowaniu Zamawiający zastosuje kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części:
CZĘŚĆ 5 – Ryby i przetwory rybne.
Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w załączniku nr 1 do SWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Kopernika 9.
 Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 6:00 do 12:00 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faxu lub telefonu.
 Zamawiający i Wykonawca mogą zgodnie zmienić termin i czas wydawania artykułów w przypadku konkretnych zamówień, w zależności od potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych.
 Zamawiający będzie realizował zakup artykułów średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający zastrzega, że będzie także realizował zakupy w sytuacjach nieprzewidzianych (np. w soboty).
 Wszelkie koszty transportu, wyładunku, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 Dostarczone artykuły muszą się charakteryzować bieżącą przydatnością do spożycia oraz spełniać wymogi określone w opisie produktu wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy wraz załącznikami, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 30817,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15211000-0 - Filety rybne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

15241400-3 - Tuńczyk puszkowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. W ramach opcjonalnych 20% Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw artykułów spożywczych wymienionych w załączniku nr 1 lub zamówienia artykułów
z danego asortymentu niewymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym – przykładowe artykuły spożywcze dla każdej części zostały wymienione w załączniku nr 1. W przypadku zwiększenia ilości artykułów wymienionych w załączniku nr 1, wykonawca zobowiązany jest utrzymać ceny jednostkowe zamówienia opcjonalnego na poziomie cen jednostkowych zamówienia podstawowego. W przypadku artykułów niewymienionych w załączniku nr 1, wykonawca realizuje zamówienie po zaakceptowaniu ceny danego artykułu przez Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy artykułów spożywczych, stanowiących zamówienie podstawowe.
UWAGA! Zmiana ceny brutto, o której mowa w ust. 1 paragrafu 5 projektu umowy, nie wpływa na wartość zamówienia z zakresu opcji, określoną w § 4 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W postępowaniu Zamawiający zastosuje kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części:
CZĘŚĆ 6 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w załączniku nr 1 do SWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Kopernika 9.
 Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 6:00 do 12:00 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faxu lub telefonu.
 Zamawiający i Wykonawca mogą zgodnie zmienić termin i czas wydawania artykułów w przypadku konkretnych zamówień, w zależności od potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych.
 Zamawiający będzie realizował zakup artykułów średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający zastrzega, że będzie także realizował zakupy w sytuacjach nieprzewidzianych (np. w soboty).
 Wszelkie koszty transportu, wyładunku, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 Dostarczone artykuły muszą się charakteryzować bieżącą przydatnością do spożycia oraz spełniać wymogi określone w opisie produktu wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy wraz załącznikami, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 9544,38 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811100-7 - Chleb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. W ramach opcjonalnych 20% Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw artykułów spożywczych wymienionych w załączniku nr 1 lub zamówienia artykułów
z danego asortymentu niewymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym – przykładowe artykuły spożywcze dla każdej części zostały wymienione w załączniku nr 1. W przypadku zwiększenia ilości artykułów wymienionych w załączniku nr 1, wykonawca zobowiązany jest utrzymać ceny jednostkowe zamówienia opcjonalnego na poziomie cen jednostkowych zamówienia podstawowego. W przypadku artykułów niewymienionych w załączniku nr 1, wykonawca realizuje zamówienie po zaakceptowaniu ceny danego artykułu przez Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy artykułów spożywczych, stanowiących zamówienie podstawowe.
UWAGA! Zmiana ceny brutto, o której mowa w ust. 1 paragrafu 5 projektu umowy, nie wpływa na wartość zamówienia z zakresu opcji, określoną w § 4 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W postępowaniu Zamawiający zastosuje kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia PIP według 7 części:
CZĘŚĆ 7 – Owoce i warzywa.
Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w załączniku nr 1 do SWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Kopernika 9.
 Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 6:00 do 12:00 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faxu lub telefonu.
 Zamawiający i Wykonawca mogą zgodnie zmienić termin i czas wydawania artykułów w przypadku konkretnych zamówień, w zależności od potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych.
 Zamawiający będzie realizował zakup artykułów średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający zastrzega, że będzie także realizował zakupy w sytuacjach nieprzewidzianych (np. w soboty).
 Wszelkie koszty transportu, wyładunku, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 Dostarczone artykuły muszą się charakteryzować bieżącą przydatnością do spożycia oraz spełniać wymogi określone w opisie produktu wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy wraz załącznikami, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 95409,53 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03222321-9 - Jabłka

03222322-6 - Gruszki

03222200-5 - Owoce cytrusowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy do 20% zamówienia podstawowego. W ramach opcjonalnych 20% Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw artykułów spożywczych wymienionych w załączniku nr 1 lub zamówienia artykułów
z danego asortymentu niewymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym – przykładowe artykuły spożywcze dla każdej części zostały wymienione w załączniku nr 1. W przypadku zwiększenia ilości artykułów wymienionych w załączniku nr 1, wykonawca zobowiązany jest utrzymać ceny jednostkowe zamówienia opcjonalnego na poziomie cen jednostkowych zamówienia podstawowego. W przypadku artykułów niewymienionych w załączniku nr 1, wykonawca realizuje zamówienie po zaakceptowaniu ceny danego artykułu przez Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy artykułów spożywczych, stanowiących zamówienie podstawowe.
UWAGA! Zmiana ceny brutto, o której mowa w ust. 1 paragrafu 5 projektu umowy, nie wpływa na wartość zamówienia z zakresu opcji, określoną w § 4 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W postępowaniu Zamawiający zastosuje kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:
Wymagane jest, aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) dostawy w ramach jednego kontraktu na dostawę artykułów spożywczych z asortymentu:
1) artykułów ogólnospożywczych o wartości kontraktu nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto – dla części 1;
2) artykułów mrożonych o wartości kontraktu nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto – dla części 2;
3) nabiału i jaj o wartości kontraktu nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto – dla części 3;
4) mięsa i wędlin o wartości kontraktu nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto – dla części 4;
5) ryb i przetworów rybnych o wartości kontraktu nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto – dla części 5;
6) pieczywa o wartości kontraktu nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto – dla części 6;
7) owoców i warzyw o wartości kontraktu nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto – dla części 7.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku umów o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca winien złożyć wykaz dostaw (Załącznik nr 6 do SWZ), wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w
kwocie:
dla części 1 – 1.310,00 zł;
dla części 2 – 530,00 zł;
dla części 3 – 1.630,00 zł;
dla części 4 – 1.900,00 zł;
dla części 5 – 380,00 zł;
dla części 6 – 110,00 zł;
dla części 7 – 1.190,00 zł;
Razem: 7.050,00 zł
Szczegółowe wymagania dot. wadium zostały wskazane w rozdziale XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy
Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki
cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku
konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum), wykazanie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1
rozdziału XI SWZ musi wykazać każdy z Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności
technicznej i zawodowej jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywalne zmiany umowy, zgodnie z przesłankami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych dot. zmian ceny, zostały opisane w § 5 projektu umowy.
Ponadto:
§ 10 ust. 6. Zmiana Podwykonawcy przez Wykonawcę wymaga przedstawienia właściwego uzasadnienia przez Wykonawcę i zgody Zamawiającego i może być dokonana w formie pisemnego aneksu do ww. umowy.
§ 12 ust. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert. W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wartość zamówienia uwzględnia prawo opcji.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o
konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i
nast. ustawy Pzp - skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp)
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
7.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
7.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7.1.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.