eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie w ramach programu "Laboratoria przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-07-06

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie w ramach programu "Laboratoria przysz這軼i"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa nr 114

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000707410

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ㄠkowa 31

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-443

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 411 02 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp114@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://sp114.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie w ramach programu "Laboratoria przysz這軼i"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-525dd79f-fd2d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00242566

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-07-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00207189/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.sp114.krakow.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu:
- miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl ;
- ePUAPu dost瘼nego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ;
- poczty elektronicznej - adres e-mail: sp114@mjo.krakow.pl ;
2. Dotyczy pkt "informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej": Podano adres strony internetowej s逝膨cej do elektronicznego sk豉dania ofert;
3. Szczeg馧owe informacje zawiera rozdz. VIII-IX SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y realizuje wynikaj帷y z RODO obowi您ek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr post瘼owania: SP114/ZP/1/22

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 5

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 1 – Specjalistyczne urz康zenia IT i inne pomoce dydaktyczne.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw sprz皻u wskazanego w za陰czniku nr 4.1 do SWZ do budynku Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiaj帷ego pomieszcze, monta瞠m, instalacj, uruchomieniem, stacjonarnym szkoleniem pracownik闚 Zamawiaj帷ego w zakresie obs逝gi i funkcjonowania sprz皻u obj皻ego zam闚ieniem (- je瞠li wymagane).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

30232100-5 - Drukarki iplotery

30213100-6 - Komputery przeno郾e

30236000-2 - R騜ny sprz皻 komputerowy

38510000-3 - Mikroskopy

30195400-6 - Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

19730000-2 - W堯kna sztuczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 2 – Wyposa瞠nie stanowisk.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw sprz皻u wskazanego w za陰czniku nr 4.2 do SWZ do budynku Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiaj帷ego pomieszcze, monta瞠m, instalacj, uruchomieniem, stacjonarnym szkoleniem pracownik闚 Zamawiaj帷ego w zakresie obs逝gi i funkcjonowania sprz皻u obj皻ego zam闚ieniem (- je瞠li wymagane).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44510000-8 - Narz璠zia

42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

42715000-1 - Maszyny do szycia

39227000-9 - Ig造 krawieckie iig造 dziewiarskie, inaparstki

39711000-9 - Elektryczny sprz皻 gospodarstwa domowego do u篡tku ze 鈔odkami spo篡wczymi

33735000-1 - Gogle

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

22470000-5 - Instrukcje

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 3 - Sprz皻 i akcesoria do nagrywania, rejestrowania i obr鏏ki obrazu i d德i瘯u.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw sprz皻u wskazanego w za陰czniku nr 4.3 do SWZ do budynku Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiaj帷ego pomieszcze, monta瞠m, instalacj, uruchomieniem, stacjonarnym szkoleniem pracownik闚 Zamawiaj帷ego w zakresie obs逝gi i funkcjonowania sprz皻u obj皻ego zam闚ieniem (- je瞠li wymagane).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania ipowielania d德i瘯u iobrazu wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32351000-8 - Akcesoria do sprz皻u d德i瘯owego iwideo

38651600-9 - Kamery cyfrowe

31500000-1 - Urz康zenia o鈍ietleniowe ilampy elektryczne

32341000-5 - Mikrofony

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania isystemy informatyczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 4 - Nag這郾ienie.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw sprz皻u wskazanego w za陰czniku nr 4.4 do SWZ do budynku Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiaj帷ego pomieszcze, monta瞠m, instalacj, uruchomieniem, stacjonarnym szkoleniem pracownik闚 Zamawiaj帷ego w zakresie obs逝gi i funkcjonowania sprz皻u obj皻ego zam闚ieniem (- je瞠li wymagane).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania ipowielania d德i瘯u iobrazu wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32351000-8 - Akcesoria do sprz皻u d德i瘯owego iwideo

32340000-8 - Mikrofony ig這郾iki

32342400-6 - Sprz皻 nag豉郾iaj帷y

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 5

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 5 - Wyposa瞠nie pracowni - meble.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw sprz皻u wskazanego w za陰czniku nr 4.5 do SWZ do budynku Szko造 Podstawowej nr 114 w Krakowie wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiaj帷ego pomieszcze oraz monta瞠m (- je瞠li wymagane).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39000000-2 - Meble (w陰cznie zbiurowymi), wyposa瞠nie, urz康zenia domowe (zwy陰czeniem o鈍ietlenia) i鈔odki czyszcz帷e

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39151200-7 - Sto造 robocze

39121000-6 - Biurka isto造

39112000-0 - Krzes豉

39141300-5 - Szafy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe sk豉dane na wezwanie Zamawiaj帷ego przez Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona:
- o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty i o鈍iadczenia za陰czane do oferty razem z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP, zawartym na formularzu stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do SWZ: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru - w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Uwaga: Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokument闚, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚; 2) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - je瞠li w imieniu Wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1; Uwaga: Zapis pkt 2 stosuje si odpowiednio do osoby dzia豉j帷ej w imieniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Dotyczy wymaga nie wykazanych w pozosta貫j cz窷ci og這szenia: - W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Okre郵ono w za陰czniku nr 3 do SWZ (wz鏎 umowy).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-14 13:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: za po鈔ednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 15:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-12

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Dotyczy pkt "Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej": Uzupe軟ienie informacji: Termin dostawy: maksymalnie 20 dni od dnia zawarcia umowy. Uwaga: Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.