eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121419604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rozrywka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-419

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcpu.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcpu.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e03685a-f2d3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049226/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług medycznych na rzecz osób przebywających w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220737/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NT.26.13.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym
do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 540000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 540000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Grzegorz Gunia, Indywidualna Praktyka Lekarska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Piotr Surówka Indywidualna Praktyka Lekarska , Dawid Lisowski, Daniel Kubacki, Bożena Piłat Indywidualna Praktyka Lekarska, Joanna Lisowska „Asmed”, Indywidualna Praktyka Lekarska – Katarzyna Kowalczyk, Dominika Romanowicz Indywidualna Praktyka Lekarska, Piotr Kopeć Indywidualna Praktyka Lekarska, Justyna Wojdyła Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Indywidualna Praktyka Lekarska- Wojciech Bogusz, Indywidualna Praktyka Lekarska-Cecylia Starska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 679-270-35-12

7.3.3) Ulica: Bieżanowska

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-812

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 540000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.